Haziran 27, 2019, 04:09:49
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Altýn çilek kapsülü felç etti

Balatan Fussilet, Temmuz 02, 2011, 11:36:39 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Bir vakýf bünyesinde birçok engelli çocuða yardým eden Serpil Önder isimli vatandaþ, zayýflamak için sipariþ ettiði 'altýn çilek' kapsülleri sebebiyle felç oldu.
   
Gönüllü olarak Sosyal Güvenlik Yaþam Eðitim Saðlýk Vakfý bünyesinde hem kendi engelli çocuðuna hem de diðer engelli çocuklara yardým eden Önder, doktor raporlarý ve ailesinin iddiasýna göre, altýn çilek kapsülleri yüzünden sað kolunu kullanamýyor ve konuþma yeteneðini kaybetti. Serpil Önder, beyin kanamasý ve kalp krizi de geçirdi.

Tedavi gördüðü hastaneden çýkan raporda, Serpil Önder'in zayýflamak için kullandýðý altýn çilek kapsüllerinden dolayý saðlýðýnýn bozulduðu, beyin kanamasý ve kalp krizi geçirmesine de bu ürünün sebep olduðu belirtildi.

Eþi Hasan Önder,Saðlýk Bakanlýðýizni olmadan herhangi bir ilacý kullanmanýn doðru olmadýðýný belirterek, “Eþim kilolarýnýn artmasý nedeniyle internetten gördüðü altýn çilek reklamýna kapýlarak bu ürünü sipariþ etmiþ. Birkaç kez kullandýktan sonra hýzla zayýflamaya baþladý. 6 Haziran'da kalp kirizi geçirdi. Hastanehastanedolaþtýk. Eþimin tedavi gördüðü hastaneden çýkan raporda, eþimin kulandýðý kapsüllerin saðlýðýný bozduðu ifade ediliyor. Ben bu konuyla ilgili savcýlýða suç duyurusunda bulunacaðým” dedi.

Serpil Önder saðlýðýný kaybettikten sonra, yardým için uðraþtýðý engelli çocuklar kendisini unutmadý. Hazýrladýklarý kartlarla geçmiþ olsun dileklerini ileten çocuklar, ‘manevi annemiz' dedikleri Serpil Önder'in bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný dileyen yüzlerce mektup yazdý.

CÝHAN
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git