Temmuz 19, 2019, 04:18:22 ÖS
Haberler:

SÜzßnßzß ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Yaz Kur'an kursu kitaplarýný diyanet veriyor

Baţlatan Fussilet, Haziran 29, 2011, 04:32:00 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Yaz Kur'an kursu kitaplarĂ˝ Diyanet'ten
Yaz Kur'an kurslarý 27 Haziran günü baþlayacak. 26 Aðustos'ta sona erecek olan kurslarda bu yýl kurslara katýlanlarýn kitaplarý Diyanet tarafýndan ücretsiz olarak verilecek. Ýlahiyat öðrencilerinin kurslarda staj yapmalarý da öngörülüyor
   
Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kamil Yýlmaz, bu yýl yaz Kur'an kurslarýnda okutulan kitaplarýn öðrencilere ücretsiz olarak daðýtýlacaðýný bildirdi. Yýlmaz, yaz Kur'an kurslarýnýn 27 Haziran günü baþlayacaðýný kurslarýn 2 dönem halinde 26 Aðustos'a kadar devam edeceðini anlattý.

BUNALTMADAN EÐÝTÝM

Yýlmaz, Þunlarý kaydetti:

'Yaz Kur'an kursu eðitimi çocuklarýntatildönemine rastlayan bir eðitim olduðu için biz hocalarýmýza Kur'an kurslarýný olabildiðince daha sevimli ortamlarda sunmalarýný istiyoruz. Çocuklara ortamý sevdirmek, sýkmadan, bunaltmadan eðitimden memnun kalarak bu kurslarý vermelerini istiyoruz. Burada önemli olan dini duyguyu, sevgiyi çocuklarýn almasý, camiyi sevmesi, camiyi tanýmasýdýr. Çocuklara müsamaha gösterilmesi konusunda din görevlilerimizi, imamlarýmýzý uyarýyoruz. Bizim görevliler arasýnda bazen çok sert davranan arkadaþlarýmýz olabiliyor, onlarý özellikle uyarýyoruz. Çünkü bu kaçýrýcý, camiden çocuðu uzaklaþtýrýcý, antipatik oluyor. Bizim dinimizin en önemli tarafý bize güler yüzlülüðü, tebessümü emretmiþ olmasý."

KÝTAPLAR RESÝMLÝ

Yardýmcý kitaplarla ders kitaplarýný da olabildiðince ßcretsiz olarak çocuklarýmýza ulaÞtýrmaya çalýÞýyoruz ve bu kitaplar ayný zamanda pek çok eve giren dini nitelikteki tek kitaplar olabiliyor. Resimlerle zenginleÞtirilmiÞ, dinin Üðrenilmesini saðlayacak sorular ve cevaplarýnýn bulunduðu yardýmcý kitaplar bunlar. Bu sene tßm Üðrencilerimize bu kitaplarý ßcretsiz olarak daðýtacaðýz. Daha Ünceki yýllarda bÜlge bÜlge ßcretsiz daðýttýðýmýz bazý kurslar oluyordu ama bu sene bu tßm yurda ßcretsiz olarak kitaplarý vereceðiz. Bu çok Ünemli bir sonuç oldu. Masalarýnda hazýr kitaplarý bulan çocuklar kurslara daha bir heyecanla katýlacaklar.'

Ýlahiyatlarla ortak çalýþma yapýlacak

Bu yýlki kurslarda sadece Kur'an kursu öðreticileri deðil, o bölgedeki ilahiyat fakültesinde okuyan öðrenciler, din dersi öðretmeni ya daemeklidin görevlilerinden de yardým almak suretiyle öðretmenlerin daha az sayýda öðrenciyle ilgilenmeleri için çalýþma yaptýklarýný ifade eden Yýlmaz, Kur'an kurslarýnda camilerin ya da kurslarýn ortamý müsaitse sýra koyulmasýný, her hocaya 20-30 kiþilik gruplar düþecek þekilde eðitimler verilmesi planladýklarýný anlattý. Ýlahiyat fakültesi öðrencilerinin buralarda ders vermeye baþlamasý uygulamasýnýnüniversiteöðrencileri için de staj mahiyetinde önemli bir çalýþma olduðunu belirten Yýlmaz, birkaç yýl içinde ilahiyat fakülteleriyle ortak bir çalýþma yapýp, buradaki öðrencilerin yaz Kur'an kurslarýnda staj yapmalarýný sistemli hale getirmeyi planladýklarýný bildirdi. Yýlmaz, 'Bir camide ya da bir Kur'an kursunda çalýþma yapacak bir çalýþma baþlatýyoruz. Hem ilahiyat öðrencileri için hem de bizim için çok güzel bir çalýþma olacak' dedi.

içimdeki tßm putlarý kýrdým ve sana yÜneldim Rabbim...
Bu geliÞimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýÞla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugßn gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
GÜnßl abdal-ý aÞk olmuÞ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gßl-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...