Haziran 25, 2019, 06:00:37 ÖÖ
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

yazla beraber gelen deri hastalýklarý

Baţlatan Fussilet, Haziran 29, 2011, 04:29:37 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Yaz aylarýnda deri hastalýklarýna dikkat
Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ayþe Akman Karakaþ, vatandaþlarý yaz aylarýndaki deri hastalýklarý konusunda uyardý.

   
Yaz mevsimininsaðlýkaçýsýndan bir takým riskleri beraberinde getirdiðine dikkat çeken Karakaþ, "Yaz aylarýnda görülen deri hastalýklarý, çok geniþ bir spektrum içinde yer alýr. Sadece kozmetik bir problemden baþka, ciddi hastalýklara da neden olabilir. Üstelik ultraviyole (UV) ýþýnlarýnýnkanserriski oluþturabileceði unutulmamalýdýr." ikazýnda bulundu.

Ayþe Akman Karakaþ, yaz hastalýklarýnýn baþýnda deri problemleri geldiðini ifade etti. Vücudumuzun en büyük organýnýn deri olduðunu hatýrlatan Karakaþ, "En çok güneþ, sýcaklýk, nem, ortak kullanýlan eþyalar, kirli zeminlerin etkisiyle ortaya çýkan hastalýklar görülür. Bunun yaný sýra böcek ve arý sokmalarý ile zehirli ýsýrýklara da rastlanmaktadýr." dedi.

Güneþ ýþýðýnýn, D vitamini saðlamasý gibi yararlý etkisi yanýnda kýsa ve uzun vadede çeþitli yan etkiler geliþtirebildiðinin altýný çizen Karakaþ, "Güneþ yanýðý, ilaca baðlý döküntüler, altta yatan ýþýða duyarlý hastalýklarda þiddetlenme kýsa sürede geliþen yan etkilerdir. Derinin erken yaþlanmasý ve deri kanserleri ise güneþin uzun sürede geliþen yan etkileri olarak bilinmektedir. Güneþten korunmak için öncelikle geniþ kenarlý þapka, UV koruyuculu gözlük, sýký dokunmuþ giysiler kullanýlmalýdýr. Güneþ ýþýnlarýnýn yeryüzüne dik ulaþtýðý 10.00-16.00 saatleri arasýnda güneþ ýþýnlarýna maruz kalýnmamalýdýr. Güneþe çýkýlacaksa güneþten koruyucu ürünlerin kullanýlmasý önerilmektedir." þeklinde konuþtu.

Deniz, havuz ve kumla iliþkili hastalýklara da dikkat çekerek vatandaþlarý uyaran deri ve zührevi hastalýklar uzmaný, mantar hastalýðýndan korunmak için kalabalýk yerlerde eþyalarýn ortak kullanýmýndan mümkün olduðunca kaçýnmak gerektiðini söyledi. Havuz öncesi ve sonrasý duþ alýnmasý gerektiðini belirten Karakaþ; deri, týrnak ve saçlarýn kuru tutulmasý gerektiðini vurguladý. Teri ve nemi emen pamuklu giysilerin tercih edilmesi gerektiðini ifade eden Karakaþ, "Bol ve rahat giysiler kullanýlmalý, açýk ayakkabýlar seçilmeli. Ayakta ve týrnakta hasara sebep olan dar ve topuklu ayakkabýlardan kaçýnýlmalý. Týrnaklar kýsa ve düz kesilmeli. Bebeklerin altý ýslak býrakýlmamalý, sýk deðiþtirilmeli." dedi.

Karakaþ, sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Deniz hayvanlarý tarafýndan sokulma, temas sonrasý deri harabiyetinden zehirlenmeye kadar varan deðiþik rahatsýzlýklar da geliþebilmektedir. Böcek sokmalarýndan kaçýnmak için en iyisi korunmaktýr. Bahçelerden, tarlalardan uzak durulmalý. Uzun kollu ve paçalý giysiler tercih edilmeli. Giysi dýþýnda açýk yerlere dietiltoluamid içeren böceksavarlar kullanýlabilir. Damlarda ve balkonlarda yatýldýðý zaman özellikle permetrinle yýkanmýþ cibinlikler ve giysiler kullanýlmalýdýr. Yaz aylarýnda görülen deri hastalýklarý, çok geniþ bir spektrum içinde sadece kozmetik bir problemden baþka ciddi hastalýklara neden olabilir. Dikkatli olunmalýdýr."
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...