Haziran 26, 2019, 10:01:59 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

yoðurt ve sebze ömrü uzatýyor

Balatan Fussilet, Haziran 29, 2011, 04:27:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Uzun yaþamanýn sýrrýný açýkladý
5 çocuðu ve 70'e yakýn torunu ve torunun torunu olan 101 yaþýndaki Lale Zor, neye dikkat ediyor?
   
Iðdýr'da yaþayan 101 yaþýndaki Lale Zor, uzun yaþamasýnýn sýrrýný çok çalýþmasýna, bol yoðurt ve sebze tüketmesine baðlýyor.

Merkeze baðlý Enginalan köyünde ikamet eden Zor, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, gençliðinde baðda, bahçede çok çalýþtýðýný ifade ederek, çalýþmanýn insaný hem saðlýklý hem de zinde kýldýðýný söyledi.

Toprak evlerde zor koþullarda yaþamýný sürdürdüðünü anlatan Zor, insanlarýn artýk apartmanlarda yaþadýklarýný ifade etti. Zor, ''Eskiden su ve lavabolar hep dýþarda olurdu. Þu an hayat kolaylaþtý'' dedi.

Son yýllarda gözlerinden rahatsýzlandýðýný belirten Zor, ''Torumlarým benim için ev yaptýrdý. Bu evde yaþýyorum. Torunlarým ve kýzým bana bakýyor. Yaþamak çok güzel, her þey güzel gidiyor'' diye konuþtu.

Uzun yaþamýn sýrrýndan da bahseden Zor, ''Çalýþmak insaný saðlýklý kýlýyor. Benim gençliðim hep çalýþmakla geçti. Bol bol yoðurt ve sebze yedim. Herhalde uzun yaþamamýn sýrrý da bu'' dedi.

Zor, 5 çocuðu ve 70'e yakýn torunu ve torunun torunu olduðunu sözlerine ekledi.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

ruuduf

I am quite agree with the last sentence mentioned above"work makes a man healthy. My youth was always working. I ate plenty of yogurt and vegetables. Long live the secret I guess,'"

Yukar git