Haziran 25, 2019, 11:36:42 ÖÖ
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Akýllý Tahta KullanýmýAkýllý Tahta Kullanýmý video

Baţlatan Fussilet, Mayýs 12, 2011, 10:52:26 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Akýllý Tahta Kullanýmý Akýllý Tahta Kullanýmý
  Fatih Projesi Akıllı Tahta Kullanımı
AkĂ˝llĂ˝ Tahta NasĂ˝l KullanĂ˝lĂ˝r Çalýþma Ăžekli ve Çalýþma Mantýðý Nedir ?. Ă–ncelikle Sizlere AkĂ˝llĂ˝ Tahta’nĂ˝n MantýðýnĂ˝ Anlatmak Ăťsterim. AkĂ˝llĂ˝ Tahta Projeksiyon , AkĂ˝llĂ˝ Tahta Kiti , Bilgisayar ve  Beyaz Emaye Tahta YardĂ˝mĂ˝ Ăťle Çalýþan Bir Sistemdir.
Akýllý Tahta Bilgisayarýnýzdaki Verileri Projeksiyon Yardýmý Ýle Tahtaya Yansýtýr. Kullanacaðýnýz Akýllý Tahta Kiti ve Akýllý Tahta Kalemi Ýle Herhangi Bir Mürekkep Kullanmadan Tahtaya Yazý Yazabilir Bilgisayarýnýzdaki Resimler Üzerinde
Fatih Projesi (LCD Tahta) etkileşimli tahta kullanımı 2012 Çizimler Yapabilir Hatta EĂ°itim VideolarĂ˝ Oynatabilirsiniz.

Genelde Kafalarda Oluþan Düþünce Ýse ( Ben Bunlarýn Hepsini Bilgisayar Ve Projeksiyon Ýlede Yapabiliyorum Akýllý Tahtaya Ne Gerek Var ? ).
Bu Düþünce Yanlýþ Bir Düþünce Çünkü Akýllý Tahta Kalemi Ýle Bilgisayarýnýzý Kumanda Edebilir Akýllý Tahta Ýle Birlikte Verilen Eðitim Setleri Ýle Öðrencilerinize Animasyonlu , Eðlenceli , Sesli Anlatýmlý Dersler Sunabilir. Ayný eðitim Setlerinin Ýçerisinden Çýkan Milli Eðitim Bakanlýðý Onaylý Müfredat Ýçeriði Ýle Ögrencilerinize Daha Anlaþýlýr Ve Hazýr Dersleri ve Testleri Sunabilirsiniz.
Sizlere AkĂ˝llĂ˝ Tahta’nĂ˝n KullanĂ˝m ĂžemasĂ˝ Ăťle Daha AçýklayĂ˝cĂ˝ OlabileceĂ°imi DüþünĂĽyorum.
Akıllı Tahta sunum video_1
Akýllý Tahta Kullaným Þemasý
Akýllý tahtanýn kullanýlmasý için gerekli olan þeyler resimde de görüldüðü gibi bilgisayar,projeksiyon,dijital kalem ve bu teknolojiye adýný veren Smart Board yani akýllý tahtadýr.
Kablolarla baðlantýlar yapýldýktan sonra bilgisayara programýn yüklenmesiyle akýllý tahta kullanýlabilir duruma gelir.
Bu programý kullanmadan önce bir defaya mahsus olmak üzere kalemlerin kalibrasyon ayarlarý yapýlýr ve program kullanýlmaya baþlanýr.
LCD PANELLİ AKILLI TAHTA.mpg
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...