Temmuz 18, 2019, 12:51:33 S
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Mahkemede geçen gerçek diyaloglar

Balatan esselam, Nisan 14, 2011, 05:52:02 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

esselam

SORU: Doðum tarihiniz nedir?
CEVAP: 15 Temmuz
SORU: Hangi yýl?
CEVAP: Her yýl

***
SORU: Hastalýðýnýz hafýzanýzý etkiliyor mu?
CEVAP: Evet
SORU: Peki ne þekilde etkiliyor?
CEVAP: Olaylarý unutuyorum.
SORU: Bize unuttuðunuz bir þeyi örnek olarak verebilir misiniz?

**
SORU: Sizinle yaþayan oðlunuz kaç yaþýnda?
CEVAP: Ya 38 ya da 35. Hangisi olduðunu hatýrlamýyorum.
SORU: Ne kadardýr sizinle yaþýyor?
CEVAP: 45 yýldýr...

***
SORU: Kocanýz uyandýðý zaman, size söylediði ilk þey neydi?
CEVAP: Bana 'Neredeyim ben, Canan?' dedi.
SORU: Peki bu niçin canýnýzý sýktý?
CEVAP: Çünkü benim adým Suzan...***
SORU: Kadýnýn üç çocuðu vardý deðil mi?
CEVAP: Evet.
SORU: Kaçý erkekti?
CEVAP: Hiçbiri.
SORU: Hiç kýz çocuðu var mýydý?
***
SORU: Saldýrganý tarif eder misiniz?
CEVAP: Orta boyluydu, sakalý vardý.
SORU: Kadýn mýydý, erkek miydi?
***
SORU: Merdivenlerin bodrum katýna indiðini söylediniz.
CEVAP: Evet.
SORU: Ayný merdivenler yukarý çýkýyor muydu?

***
SORU: Ýlk evliliðiniz nasýl sona erdi?
CEVAP: Ölümle.
SORU: Ölen kimdi?
***
SORU: Vücudu incelediðiniz zamaný hatýrlýyor musunuz?
CEVAP: Otopsi 18.30 da baþladý.
SORU: Adam ölüydü deðil mi?
CEVAP: Yok, oturmuþ, neden üzerinde otopsi yaptýðýmý merak ediyordu.

FersahFersah


Yukar git