Haziran 27, 2019, 04:11:16
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

DUY BENÝ

Balatan MiM, Nisan 13, 2011, 02:29:55

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Duy Beni!Senin yüce ahlâkýndýr hevesim,
Rüsvâ etti hayâ bilmez huy beni...
Haykýra-haykýra kýsýldý sesim,
Faþ eyledi gizlendiðim kûy beni;
Ya Muhammed, Ya Muhammed, duy beni!..

Yüreðimde çözüldükçe örükler,
Ýblis isyan ateþimi körükler...
Uçurumdan uçuruma sürükler
Ýçimdeki geme gelmez tay beni;
Ya Muhammed, Ya Muhammed, duy beni!..

Hor görüldüm, ötelere itildim,
Gidip nefis yosmasýna tutuldum,
Sýðýndýðým kapýlardan atýldým;
Sen de sahip çýkmaz isen vay beni;
Ya Muhammed, Ya Muhammed, duy beni!..

Günden güne geniþleyen açýmla,
Âvâreyim þu aðarmýþ saçýmla...
Ýsyanýmla, günahýmla, suçumla,
Ümmetinin arasýnda say beni;
Ya Muhammed, Ya Muhammed, duy beni!..

Senin aþkýn bend olur bu taþkýna,
Tut elimden, yol göster bu þaþkýna,
Habibi olduðun ALLAH aþkýna,
Þu melâmet libasýmdan soy beni;
Ya Muhammed, Ya Muhammed, duy beni!..AlntSadettin Kaplan

MiM

Budur!
günde iki þiir yerine, yýlda bir tane olsun,
ama, böyle olsun!
ölümsüz olsun,
mýrýldansýn dudaklarda...
ninni gibi, dua gibi...

Yukar git