Haziran 27, 2019, 08:30:28
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

2011 Seçim Anketi

Balatan Fussilet, Nisan 11, 2011, 11:09:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

2011 Seçimlerinde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz...

Aa git

Fussilet

Nisan 11, 2011, 11:09:26 S Last Edit: Nisan 12, 2011, 02:09:03 by Fussilet
Ziyaretçiler dahil herkes oy kullanabilir, lütfen oy kullanýn...

2011 seçimleri
Önümüzdeki seçimler 12 Haziran 2011 Pazar günü gerçekleþtirilecek. Ýki dönemi tek baþýna ve hizmetlerle dolu olarak bitiren AK Parti iktidarlarýndan sonra gelecek bu seçimler, Türk demokrasisinin âdeta dönüm noktasý olacak. Zira, önümüzdeki dönemin ana gündem maddesi demokratik anayasadýr.
Seçim, deðiþimden ve yenileþmeden; demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinden yana olan AK Parti ile statükocu partiler arasýnda geçecektir. AK Parti, seçimlerden ne kadar güçlü çýkarsa; millet adýna gerçekleþtirilecek demokratik atýlýmlar da o denli güçlü ve ileri olacaktýr.
Demokratik sürecimizde yapýlan anayasalar (1961 ve 1982) vesayet ürünü olup millete raðmen yapýlmýþ anti demokratik oluþumlardýr. Bu anayasalara göre milletin seçtiði iktidarlarýn eli kolu baðlanmýþ ve gerçek iktidar askerî ve sivil bürokrasiye býrakýlmýþtýr. Ýþte görüyorsunuz; AK Parti iki dönemdir tek baþýna iktidarda olmasýna raðmen, milletin susadýðý kanuni deðiþikleri gerçekleþtirmek istediðinde, önüne bürokratik oligarþi engel teþkil etmekte ve en ufak bir adým attýrmamaktadýr.
Mevcut anayasa milletin refahýna hizmet etmek yerine; hayatý millete çekilmez kýlmak için bir sürü madde ile doldurulmuþtur. Onlarca maddesi deðiþtirilmesine raðmen; demokratikleþmemizin önünde en büyük engel olarak durmaktadýr. Dolayýsýyla, gerçek anlamda demokratik bir anayasayý A’dan Z’ye yeniden dizayn etmekten baþkaca çare yoktur.
Zira; Türk milleti adýna karar verdiðini iddia eden yüksek mahkemelerimizin trajikomik halleri milletimizi derinden yaralamaktadýr. Danýþtay, daha önce; kat sayý sistemini YÖK’ün inhisarýna býrakýrken, þimdilerde ise, bu karar YÖK’e býrakýlmayacak kadar önemlidir! diyor!!! Ayný Danýþtay’ýn, yine YÖK’ün kararýna karþý gelerek; baþörtülü kýzlarýn imtihanlara alýnamayacaðýný vazetmesi ayrý bir hukuk skandalý deðilse nedir?!.
Millet ve demokrasi adýna yapýlan bütün bu hukuksuzluklarý giderecek ve her kurum ve kuruluþu layýk olduðu yere oturtacak, gerçek manada demokratik bir anayasayý kuvveden fiile çýkaracak yegane siyasî parti AK Parti’dir. AK Parti ve onun kadrolarý bu durumun iþaretlerini defaatle verdi.
2011 seçimleri bu bakýmdan demokrasimiz adýna olmak ya da olmamakla eþ deðer olacaktýr...
 
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

...Tefekkür...

Duyarlý ve ilgili bir vatandaþ olarak oyumu kullaným Fussilet hocam....

Oylamanýn sonuçu bile þimdiden beni çok heyecanlandýrdý:)

RABBÝM yollarýný açýk etsin..hayýrla kolaylýklar versin inþaallah....Herkes sandýk baþýna...!
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Fussilet

benim oyum belli seninkide belli :) o zaman türkiyeninde bellidir :)

hayýrlý olsun
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

...Tefekkür...

Ýnþaallah inþaallah....

Durmak yok yola devam Fussilet hocam.... :)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

taklitçisavar

sayýn admin sizleri kýnýyorum belli baþlý iþbirlikçi partilere bu ankette yer vermiþsiniz ancak bu milletin gerçek temsilcisi mücahit erbakan hocamýn emaneti milli görüþün yegane partisi saadet partisine yer vermemiþsiniz  gönderdiðiniz mail de demokrasi diyorsunuz ancak demokrasiden ençok korkan sizler ve diðer akp lilerdir madem demokrasi istiyorsunuz saadet partisi ve diðer partiler nerede bu yanlýþý düzeltmeniz istirham ediyorum.hem akp libyaya gönderdiði savaþ gemilerinin ýraða yaptýrdýðý 4999 sortinin domuz etini helal etmenin hesabýný versin ayrýca yukarýdaki çýplak kadýn reklamlarýda akp li  siteye çok yakýþmýþ  hak geldi batýl zail oldu

Fussilet

afedersiniz aklýma ilk onlar gelmiþti diðerlerinide ekliyorum hemen...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

taklitçisavar

ilginiz için teþekkür ediyorum

MiM

Benim oyum da belli...
en az 5 yýl daha...
devam!
dedik, diyoruz...
hayýrlý olsun, Rabbim yardýmcýlarý olsun, her hususta...

Kumsaati


Microp

Eskiþehir adayý Ahmet Abi yok   ::)

hasbihal_men

sevgili adminler, bu konuyu açan sizler, yorum yapan sizler, partiyi destekleyen sizler...yani deyim yerindeyse hatta biraz da ammiyane tabir olacak lütfen mazur görün. ayýyý meydana çýkarmýþsýnýz, oynatan da siz, onun yerine oynayan da siz. bu ne perhiz , ne lahana turþusu. kardeþim admin dediðin konuyu açar ama yorumdan uzak durur. eðer varsa islama bir hakaret hemen gereðini yapar. siz nasýl ki 5 yýl daha akp diyorsunuz...demek ki düþüncede yada savunulan fikirde bir hata var. biz sizin aksinize islama ters düþülmediði müddetçe ilanihaye MÝLLÝ GÖRÜÞ diyoruz. vesselam güzel kardeþlerim benim

birgarip_kul

Durmak yok yola devam inþAllah..

Yukar git