Haziran 26, 2019, 08:12:15 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Kalbimi titretene bin þükür ile

Balatan ...Tefekkür..., Mart 18, 2011, 03:25:09 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


Otobüste Türkçenin sýrlarý’na dalmýþken mesajýnla titreyivereyim, hak etmesem de beni derinden silkeleyen o saygý ve sevgi iklimine hýzla çekileyim.. Sözlerinin neredeyse hepsine, hayýr asla sen öyle deðilsin, o benim.. Hayýr, hayýr ben öyle deðilim, o sensin’lerle içten içe mukabele edeyim.. Okuduktan sonra gözlerimi kapatmak, kendimi sýkmak isteyeyim ama kalabalýktan çekineyim.. Dolmamasý için zorladýðým gözlerimi dýþarý çevireyim ve ah! seni kalbime sokasým geliyor, hoþ.. zaten.. zaten sen ordasýn, diyeyim.. Çok geçmeden telefonum bir kere daha senin isminle titretsin beni ve ekrana içimi dökmüþüm gibi satýrlarýný kalbime d/okuyayým.. Heyecanlanayým bir kere daha, sevineyim tarifsiz bir hisle, þükür dolu gözlerle otobüste beni fark edenlere bakýnayým, anlamasýnlar beni ama hiç aldýrmayayým… Ýçime yüklendiðim tüm dualarý göndermek isteyeyim bir anda.. Bilemiyorum bu sevgi nasýl belirtilir baþka!.. Hiç durmasýn istiyorum kalbimin titremesi… Hiç kesilmesin istiyorum sesim.. Söyleyeyim ismini.. Söyleyeyim hep sevdiðimi.. Ýçimdeki kýpýrtýyý anlatamayayým sonra, ama halimden anlaþýlsýn, bir kardeþim, deyiþimle bütün hissiyatým kanatlansýn ve güvercinler gibi pür heyecan yüreciðine götürsün sevgimi ve ne olur minicik bir tebessümünü hissedeyim de yüreðimde þükredeyim sessizce..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

FersahFersah

Çok güzel Kardeþim duygularýný yürekten paylaþýyorum

Yukar git