Haziran 25, 2019, 12:01:39 S
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Dayan yüreðim dayan...

Balatan melllekk, ubat 15, 2011, 01:37:54

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melllekk

Ömürsüzde olsa bir gelinciðin sevinci
Dayan haydi yýkýlma
Savrulup gitsede uçurumdan uçuruma
Yine de ýsýtabilir yapraðýný bir avuç mavi
Bir sarmaþýk ýsrarýyla tutunup yaþama.
Aldýrma yürü
Kendine sakla gece karasý hüznünü
Kendine sakla yaralarýný ey kalbim
Kimse bilmesin

Üþüyen bir serçe titremesi þimdi
Yaralý yalnýzlýðýn
Ýncitir durur bakýþlarýndaki ince hüznü
Öyle kýrýlgan öyle ürkek

Vuruldun! vuruldun iþte ey kalbim
Sevda bir yana düþtü hüzün bir yana
Hayatýn keyfi kendine efkârý sana kaldýMiM

harikaydý melek kardeþim... yüreðine saðlýk...
çok sevdim bu þiirinizi... uzun süredir uðrayamasanýz da, her geliþinizde güzel inci taneleri býrakarak gidiyorsunuz.
binlerce þükran, ve selâmlar olsun!

melllekk

ve Aleykümselam sevgili Mim .Saðolun

Yukar git