Haziran 24, 2019, 07:49:22 S
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

ÇöLLer Arasýndan Çýkýp Da GeL....

Balatan ...Tefekkür..., ubat 10, 2011, 06:25:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Bilir misin ey sevgili? Ölümsüz sevgili diye bir tabir varmýþ. Hiç ölümsüz sevgili olur mu? Sevgili doðduðu gibi ölür. Ölümsüz olan sevgiliyle birlikte bile topraða gömülmeyen sevgidir.
Bazen bazý insanlar sanýlar ki “ben ölünce toprak olacaðým.” Olur mu hiç sevgili? Her ruh; her bedene girebilir. Mühim olan beden deðil ki. Bedeni güzelleþtiren ruh deðil mi sevgili?

Sevgili..!

Sen sanýr mýsýn benden asýrlar önce toprak olmuþ bedenimi görmedim diye? Sanmazsýn tabii. Her gittiðim yerde, her dokunduðum toprakta kokunu duyarým. Her gece rüyamda seni görmeyi beklerim.

Sevgili…

Sen sanýr mýsýn bu dünya sensiz de güzel? Sanmazsýn tabii. Sensiz açan güneþin sýcaklýðýný duyabilir miyim, hem hissedebilir miyim sensizken yaðan yaðmurun ferahlýðýný?
Senin ile beni yaratan Zât (cc) ayný. Fakat sen O Zâtýn en sevgili eseri, ben ise sana, dolayýsýyla beni halkeden Zâta ulaþma sevdasýnda denizde çýrpýnan milyonlarca zavallýdan bir zavallý. Sen nefsini yedinci mertebeye çýkarmýþ bir emsal , ben ise nefsini ikinci mertebede tutan bir âvâre. Sen Sultan-ý Enbiyâ, sen Sultan-ý Evliyâ, ben Sultan-ý Divane.

Sevgili…!

Sensizken soluduðumuz havanýn,içtiðimiz suyun kimyasýndan öte gidemeyen bir tefekkürdeyiz. Gel de O Zâtýn kudretini cemalinde görelim.

Gel ey sevgili…!

Yollarýný bekleriz. Gönlümüze hicretini bekleriz. Gözcüler diktik gönlümüze. Çöller arasýndan çýkýp da gel. Yaðmuru kýskandýran gözyaþlarýyla bekliyoruz seni. Gel artýk. Hüzün seline uðradý gönlümüz. Hasreti kýskandýran vuslatla gel. Taþlarý aðlatan muhabbetle gel. Dizinin dibinde oturup sohbetini dinlemeyi bekliyoruz.

Gel ey sevgili…!

Sen gel ki þairler sussun. Bir sözün mest etsin ruhlarý.
Sen gel ki savaþlar bitsin. Bir tebessümün fethetsin gönülleri.
Gel ki; görsünler,yüzündeki o hat,o çizgi ne kadar ince
Gel ki; görsünler, yer, gök nasýl feryat ediyor sen ALLAH(cc) deyince.

Sevgili..!

Daðlarý ateþe verdim. Vuslat özleminden; daðlarý yakan ateþ, bize iþlemedi. Kerbelâyý yerle bir eyledim. Sen gelip de ciðerlerin bin pare olmasýn diye. Senin gözyaþýna deryadaki sularý feda eylerim. Sen gül yeter ki, ben aðlarým. Sen gül ki bütün ümmetin gülsün. Sen gül ki çorak topraklarda güller açsýn. Sen gül ki; tebessüm bir yaratýlana anca bu kadar yakýþabilsin.

Gel ey sevgili…!

Þeyh-i San’an aþkýndayým. Býrakma beni mahzun. Ruhun geziyor diyorlar her müminin kalbinde. Ben gözümü nöbetçi býraktým yolda. Gece yattýðýmda bir rüya ol da , gerçek niyetine düþümde gel bana.
Bekliyorum seni ey sevgili…!
Çöle düþmüþ Mecnunun Leyla’yý aramasý gibi gözlüyorum seni. Mezardaki kimsesiz bir fâninin bir Fatihayý beklediði gibi bekliyorum seni. Ne olur gel artýk…!

Bir çiçeðin suya, bir çocuðun þefkate, Azrail’in yanýnda beklediði bir faninin þahadete, Karun’un mala muhtaçlýðý gibi muhtacým sana.

Sevgili…!

Senin varlýðýn bütün noksanlarýmýn tamamlayýcýsý,seni bilmeyen insanýn haline eyvah. Ayaklarýnýn altýnda ezilen toprak olmak ne büyük lütûftur bana, yüzünde izini çýkaran hasýra eyvah. Senin yudumladýðýn en hararetli su, soðuk pýnarlardan akan zemzemdir bana, su niyetine zehir içene eyvah. Senin üzülmen bir idam sehpasýdýr bana, seni bilmeden gülene eyvah. Senin yaslandýðýn çýnar ziynet dolu bir daðdýr bana,  ziyneti senin lütfûna tercih edene eyvah.

Gel ey sevgili…!

Hasretinden divane düþtük. Þimdi hapisiz bu zindanlarda. Gel ey efendim ,gönüller sultaný,çölde açan bir çiçek.

Sen ey sevgili..!

Gel de kurtar bizi bu zindanlardan. Gel de bitir bu özlemi. Daðlarý un ufak eden dava ile baþbaþayýz ve taþýyamýyoruz. Kaderlerimiz kef ile yazýlmýþ diye biliyoruz. Gel bize sabrý öðret. Harud -Marud’un sonu gibi olmasýn sonumuz.

Gel ki bitsin bu dayanýlmaz çile.

Sevgili…!

Efendim..!

Sultaným..!

Ýki Cihan serverim..!

Ya yanýna aldýr bizi. Ya bizi sensiz býrakma.

Bitir bu hasreti..Alýntýdýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git