Temmuz 17, 2019, 05:22:21 S
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Dört Mevsim Masalý

Balatan KEMAH-BRASTÝKLÝ, ubat 07, 2011, 01:53:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

KEMAH-BRASTÝKLÝ

ubat 07, 2011, 01:53:04 S Last Edit: Aralk 08, 2012, 01:47:41 S by KEMAH-BRASTÝKLÝ
DÖRT MEVSÝM MASALI

Bir zamanlar Toprak Ana, evinde yalnýz yaþýyormuþ. Yalnýz yaþamak zormuþ, bu yüzden caný çok sýkýlýyormuþ. Bir gün kalkmýþ, gök kralýna misafirliðe gitmiþ. Sarayýn kapýsýna varýnca, gürültüler, patýrtýlar duymuþ. Kapýdaki nöbetçiye, "bunlarýn ne olduðunu" sormuþ.

Nöbetçi:
Ne olacak, demiþ. Mevsim kardeþlerin gürültüsü. Ýkisi kýz, ikisi oðlan dört yaramaz çocuk var. Kavga edip duruyorlar.

Toprak Ana :
*Onlarý bana gönderin, demiþ. Ben yalnýzým, biraz da benimle otursunlar.

Nöbetçi Toprak isteðini krala söylemiþ. Kral da "Peki" demiþ. Toprak Ana bunun üzerine evine dönmüþ, mevsim kardeþleri beklemeye baþlamýþ.

Önce en küçük kardeþ gelmiþ. Pembe, beyaz saçlý, güzel bir çocukmuþ. Toprak Anaya :

* Benim adým Ýlkbahar, demiþ. Size ufak bir armaðan getirdim.

Ýlkbahar, çantasýný açmýþ, çantasýndan tomurcuklanmýþ dallar, renk renk çiçek demetleri, cývýl cývýl ötüþen kuþlar çýkarmýþ.

Çok geçmeden ikinci kardeþ gelmiþ. Tombul, kýrmýzý yanaklý bir kýzmýþ. Adý da Yaz'mýþ. Kardeþine :

*Haydi çekil bakalým, bak, ben geldim, demiþ. Sonra o da çantasýndan çilek, kiraz, þeftali, erik gibi meyveler çýkarmýþ, bunlarý Toprak Anaya sunmuþ.

Derken üçüncü kardeþ gelmiþ. Sarý sapsarý bir çocukmuþ.

Toprak Ana'ya :
* Ben sonbaharým demiþ. Yalnýzlýðý, sessizliði çok severim, demiþ. Sonra da kuþlarý kovmuþ, her yeri sarýya boyamýþ. Ortalýða bir sessizlik çökmüþ. Tam bu sýrada dördüncü kardeþ gelmiþ. Çiçekleri, meyveleri daðýtmýþ, cebinden beyaz bir su çýkarmýþ, bu suyla her yeri beyaza boyamýþ. Bir yandan da :

*Benim adým kýþ, benim adým kýþ diye baðýrýyormuþ.

Dört kardeþ de Toprak evinden gitmek istememiþ. Kavgaya tutuþmuþlar. Ortalýk alt üst olmuþ. Toprak Ana kýzmýþ :

*Beni dinleyin, demiþ. Ya sýrayla gelin, evimde üçer ay misafir kalýn, ya da çekilip gidin. Hepinizi birlikte istemiyorum.

*Bunun üzerine mevsim kardeþler düþünmüþler. Aralarýnda anlaþýp Toprak Anaya, "peki" demiþler. Ýþte o günden beri sýrayla geliyor, Toprak Anada üçer ay misafir kalýyorlar.
Allah Sevgisi

FersahFersah


Yukar git