Temmuz 18, 2019, 01:07:01 ÖS
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Etkilendiðimiz Ayetler ve Uyandýrdýklarý Duygu/Düþünceler

Baþlatan simuzer47, Þubat 02, 2011, 01:24:33 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

simuzer47


Rahman'ýn selamý mü'minlerin üzerine olsun...
Arkadaþlar, sizlerden de katký beklediðim bir baþlýk açmak istiyorum. Biliyorsunuz Kur'an-ý Kerim müslümanlarýn hayat kitabý. Peki biz bu kitabý ne kadar okuyoruz, ayetlerinden ne kadar haberdarýz, ya da kaç tane ayetini baþýmýzý ellerimizin arasýna alýp düþündük?
Sizden istediðim etkilendiðiniz, sizin üzerinizde uzun süre etki býrakan ayetleri ve uyandýrdýðý duygularý bizimle paylaþmanýz. Bunu istememin sebebi hayat kitabýmýzla biraz daha içiçe olmak ve belki de hiç dikkatimizi çekmeyen ayetleri birbirimizin vesilesi ile düþünmek, ibret almak, hayata geçirmek tabiki ihlas ile inþaAllah...

simuzer47

Aralarýnda hükmetmek için onlar Allah’a ve Rasulüne çaðrýldýklarýnda, onlardan bir kýsmý yüz çevirir.
Eðer hakk kendilerinin ise, ona (peygambere) sürat ve itaatle gelirler.
Acaba kalplerinde hastalýk mý vardýr bunlarýn? Yoksa þüpheye mi düþtüler? Yahut Allah ve Rasulü kendilerine haksýzlýk eder diye mi korkarlar? Hayýr, onlar zulmedenlerin ta kendileridir.
Aralarýnda hükmetmek üzere Allah’a ve Rasulüne davet olunduklarýnda, mü’minlerin sözleri ancak: “Ýþittik ve itaat ettik” demektir. Ýþte bunlar kurtuluþa erenlerin ta kendileridir.

Nur Suresi (48-51)Evt, mü’min olan, iman ettiðini iddia eden kiþi Allah ve Rasulü’nün her emrine ancak “iþittik ve itaat ettik” demelidir. Nasýl ki bir sözleþmenin altýna atýlan imza o sözleþmenin kabul edildiðinin bir göstergesi ise, LA ÝLAHE ÝLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH kelimesini kalbiyle tasdik edip, diliyle söyleyen kiþi organlarýyla da bunun gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Velev ki gerek þeytan, gerek nefsinden dolayý yerine getiremiyorsa da bunu kabul etmek kendi üzerine farzdýr ve kelime-i tevhid sözleþmesinin bir gereðidir.

Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz günümüzde fazlasýyla karþýlaþtýðýmýz insan tipini bize tanýtýyor. Canlarý istediðinde “Allah’tan korkmuyor musun/uz? Bunu nasýl yaparsýn/ýz?” diyenler, canlarý istemediðinde, çýkarlarýna ters düþtüðünde “Bu zamanda öyle þey mi olur?” diyebiliyorlar. Bu tür insanlar Allahu Teala’nýn
“…Yoksa siz kitabýn bir kýsmýna iman ediyorsunuz da bir kýsmýný inkar mý ediyorsunuz? Ýçinizden böyle yapanlarýn cezasý, dünyada horlanmaktan baþka bir þey deðildir. Kýyamet gününde ise azabýn en þiddetlisine döndürülürler. Allah, yaptýklarýnýzdan gafil deðildir.” (Bakara 85)
Hitabýnýn muhatabýdýrlar.

SuphanAllah! Ýman eden bir insan nasýl olur da Allahu Teala’nýn emrini beðenmez ve buna alternatif emirler bulup veya uydurup bunlara tabi olur ki?!

MiM

eyvallah, güzel kardeþim.
en çok yazmak istediðim bir konu açmýþsýn. yazacaðým inþaallah... da, ah þu zamansýzlýk!

simuzer47

Muhakkak Biz Firavun'a bir peygamber gönderdiðimiz gibi, size de üzerinize þahid olarak bir Peygamber gönderdik.
Ama Firavun o peygambere karþý çýktý; Biz de onu müthiþ bir þekilde yakaladýk.
Eðer siz küfür ve inkar ederseniz, çocuklarýn saçlarýný aðartacak bir günden kendinizi nasýl koruyacaksýnýz?
Gök bile o sebeple yarýlmýþ, O'nun va'di yerine getirilmiþ olacak(týr).
Ýþte bu (ayetler), gerçekten bir(er) öðüttür. Artýk kim dilerse Rabbine doðru yol alýr.

Müzemmil Suresi: 15..19


Selamun aleykum...
Rabbimiz bu ve benzeri bir çok ayet-i kerimede bizleri uyarýyor, öðüt veriyor. Bu ayetlerde de Firavun'u ibretlik bir tablo olarak gözler önüne seriyor. Firavun'un azgýnlýklarýný hayretler içinde okuyor, iþitiyoruz ya, aslýnda zamanýmýzda da Firavun kýlýklý insanlar az deðil! Arif Nihat Asyalý Naa't'ýnda diyor ya;

"Ebu Cehil ölmedi ya Muhammed,
Ebu Leheb kýtalar dolaþýyor..."

Ayný þekilde biz de diyoruz ki;

"Firavun boðulmadý ya Muhammed...
Çaðýn Firavunlarý kýtalar dolaþýyor, kan döküyor, kan kusturuyor..."

Þimdiki Firavunlarý ve yaptýklarýný yazmaya kalksak sayfalar yetmez herhalde. Ne dersiniz, doðru deðil mi?