July 20, 2019, 02:44:09 AM

News:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)


Mü'min Hurma Aðacý Gibidir

Started by simuzer47, January 29, 2011, 11:16:24 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

simuzer47

Mü'min Hurma Aðacý Gibidir

Ýbn Ömer (r.a) þöyle rivayet etti:

“Bir gün Rasulullah (s.a.s) sahabelere sordu:

“Mü’mine benzeyen bir aðaç ismi söyleyin!”
Sahabeler, çölde mevcut olan bütün aðaçlarýn ismini saydýlar. Rasulullah (s.a.s): “Hayýr” dedi.

Ýbn Ömer (r.a) þöyle dedi:

“Ýçimden bunun hurma aðacý olduðu geçti ve bunu Rasulullah (s.a.s)’a söylemeyi düþündüm. Fakat yaþlý sahabeler bulunduðu için onlara saygýsýzlýk olmasýn diye söylemekten çekindim.” Sahabeler susunca Rasulullah (s.a.s) onlara:

“O aðaç, hurma aðacýdýr” dedi.

  (Buhari, Müslim)

Bir baþka hadiste þöyle demiþtir:

“Mü’minin misali, hurma aðacýna benzer. Ondan ne gelirse, fayda gelir.”

  (Bezzar sahih senetle)

            (Hafýz Ýbni Hacer bu hadis için senedi sahihtir dedi.)

Hurma aðacýný incelediðimizde bir çok özelliðe sahip olduðunu görürüz.

Hurma aðacý, þekil olarak insana benzer. Güzel bir gövdesi vardýr. Ayrýca hem diþisi hem de erkeði vardýr. Diþi aðaç, erkek aðaçtan döllenme tohumu almazsa meyve vermez. Baþý kesildiði zaman ölür. Büyük bir darbe yediðinde de ölür. Yapraklarý alýndýðý zaman o yerden tekrar yaprak çýkmaz. Týpký insanýn mafsallarýnýn kesildiði zaman yeni mafsallarýn çýkmamasý gibi... Yine, insanýn vücudu nasýl kýlla kaplý ise o da tüyle kaplýdýr.

Hurma aðacýnýn da þüphesiz suyu ileten damarlarý, gövdesi, yapraklarý ve meyvesi vardýr. Ýþte iman ve Ýslam aðacý da böyledir. Ýman ve Ýslam aðacýnýn damarlarý ilim, marifet ve yakindir. Gövdesi ihlastýr. Dallarý ise amellerdir. Semeresi (ürünü) ise; salih amellerin meydana getirdiði iyi sonuçlar, sýfatlar ve güzel ahlaktýr.

Þayet Ýslam aðacý, mü’minin kalbine tam olarak ekilmiþ ve orada iyice sabitleþmiþse bu, onun amellerine de yansýr. Bir kimsenin kalbindeki imanýn sabitleþip sabitleþmediðini anlamak için onun amellerine, sýfatlarýna ve ahlakýna bakýlýr. Bu aðaç kalbte ne kadar köklü yerleþmiþse o kiþinin ahlaký ve amelleri de o kadar iyi ve güzel olur. Ýlim, Allah (c.c)’ýn indirdiðine mutabýk ise, itikad ve iman, Rasulullah (s.a.s)’ýn getirdiðine uygun ise ve kalbte ihlas var ise, bütün bunlarla birlikte ameller de Rasulullah (s.a.s)’ýn getirdiðine uygun ise, bu vasýflara sahip kimsenin gönlündeki iman aðacýnýn kökü derinlerde ve kuvvetli, dallarý ise göðe yükselmiþ demektir.

Þayet durum, bütün bunlarýn tam aksi ise iþte o zaman kalbte bulunan aðaç, kökü olmayan, habis bir aðaç gibidir. Aðacýn kökü nasýl derinlerde ise mü’minin ilmi de o þekilde derin olmalýdýr.

Hurma aðacý, uzun süre sulanmazsa yaþamaz. Zira uzun süre sulanmayan aðaç kurur ve bir müddet sonra ölür. Mü’min de böyledir. Mü’minin de sulanmaya ihtiyacý vardýr. Mü’minin sulanmasý; sürekli zikir ve tefekkür halinde olmasýdýr. Nasýl aðaç sulanmadýðýnda kuruyor ve ölüyorsa, zikir yapmayan mü’minin kalbi de iþte o þekilde kurur ve ölür. Çünkü Allah (c.c)’ý sürekli olarak hatýrlamayan kimsenin imaný, bir müddet sonra zayýflar ve týpký aðacýn sulanmadýðýnda kuruyup ölmesi gibi tamamen ölür.

Allah (c.c)’ý zikir ve tefekkür (düþünme); her konuda Allah (c.c)’ý gerçek manada hatýrlamak, O’nun istediði þekilde amel etmek ve bir iþi yapmadan önce veya iþi yaparken hep Allah (c.c)’ýn rýzasýný düþünmektir.

Ýþte mü’mini sulayan su, budur! Þayet mü’min bu þekilde kendisini sulamazsa bir müddet sonra kalbi susuzluktan kurur ve ölür. Mü’minin kalbinin canlý kalabilmesi için Allah (c.c)’ý zikir ve tefekküre ihtiyacý vardýr.

Rasulullah (s.a.s) þöyle demiþtir:

“Kalpteki iman, elbisenin eskimesi gibi eskir. Bu sebeple, imanýnýzý tazeleyin!”

  (Ahmed b. Hanbel)

  (Hakim rivayet etti ve sahih dedi, Zehebi de bunu destekledi.)

Hurma aðacýnýn etrafýnda yabani bitkiler vardýr. Bu bitkiler çoðalýnca aðacý öldürür. Mü’minin etrafýnda da yabancý unsurlar vardýr. Bunlar; Ýslam’a ters adet, düþünce, fikir, kanun vs.dir. Mü’min, imanýnýn ölmemesi için bu gibi unsurlardan temizlenmelidir.

Hurma aðacýnýn yerde kökü çok saðlamdýr. Mü’min de böyledir. Çünkü mü’minin kalbindeki iman çok saðlamdýr ve fitnelere karþý dayanýklýdýr.

Hurma aðacýnýn meyvesi çok tatlýdýr ve faydalýdýr. Hastalýklara iyi gelir. Ýþte mü’min de böyledir! Konuþtuðu sözler iyidir, güzeldir, her zaman baþkalarýna fayda verir ve asla ondan zarar gelmez.

Hurma aðacý yaþlandýkça daha bol ve daha kaliteli meyve verir. Mü’min de böyledir. Yaþlandýkça hayrý artar ve ameli daha da güzelleþir. Rasulullah (s.a.s)’ýn dediði gibi...

Rasulullah (s.a.s) þöyle demiþtir:

“Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, ömrü uzayan ve ameli iyileþendir.”               

  (Ahmed, Tirmizi sahih senedle)

Hurma aðacý, rüzgara en dayanýklý aðaçtýr. Mü’min de böyledir. Fitne rüzgarlarýna karþý dayanýklýdýr.

Hurma aðacý, susuzluða karþý dayanýklý ve sabýrlýdýr. Mü’min de böyledir. Ýmtihan ve musibetlere karþý sabýrlýdýr.

Hurmanýn kalbi vardýr. Aðaçlarýn içinde kalbi en iyi ve en tatlý olan odur.

Ýbni Ömer (r.a) dedi ki:

“Biz, Rasulullah (s.a.s)’ýn yanýnda iken hurmanýn kalbi getirildi.”

(Hurmanýn kalbinden kasýt; hurmadan yenilen yumuþak yeridir)

Buhari’nin lafzýnda hadis þöyledir:

“Ben, Rasulullah (s.a.s)’ýn yanýnda iken o hurmanýn kalbi (yumuþak olan içi)ni yerdi.”

Ýþte mü’minin kalbi de böyledir. Kalblerin en temizidir. Mü’minin kalbi, Ýslam düþmanlarý dýþýnda herkese merhametlidir.

Hurma aðacý meyve vermese bile yapraðýndan ve dalýndan insanlarý faydalandýrýr. Ýnsanlar onun gövdesinden evler yapar, yapraðýndan da bir çok þekilde faydalanýrlar. Mü’min de böyledir. Herþeyi faydalýdýr. Ondan asla zarar gelmez.

Rasulullah (s.a.s) þöyle demiþtir:

“En hayýrlýnýz, hayrý umulan ve þerrinden emin olunan kiþidir. En þerliniz ise hayrý umulmayan ve þerrinden emin olunmayan kiþidir.”

                                        (Ahmed, Tirmizi sahih senedle)

Hurmanýn dikeni vardýr ve düþmanlarýndan kendisini korur. Mü’min de böyledir. Allah (c.c)’ýn düþmanlarýna karþý þiddetli ve tedbirlidir. Onlara karþý diken gibidir. Mü’minlere karþý ise; hurma aðacý ne kadar faydalý, tatlý ve yumuþak ise o kadar faydalý, tatlý ve yumuþaktýr.Allah (c.c) þöyle buyuruyor:

“Kafirlere karþý þiddetli, birbirlerine karþý merhametlidirler.”

    (Fetih: 29)

Hurma aðacýnýn meyveleri bitse bile, ondan yine de istifade edilir. Onun faydalarý bitmez. Meyvesi biterse gövdesinden, yapraklarýndan, dallarýndan istifade edilir. Mü’min de böyledir. Onun da saðladýðý faydalar asla bitmez. Çünkü, hayýr taraflarýndan biri biterse diðer hayýr tarafý devreye girer. Ýmkaný, yeteneði, ilmi, gücü ve maddi varlýðý dahilinde hep faydalý olmaya çalýþýr. 

Rasulullah (s.a.s)’ýn mü’mini hurmaya benzetmesinde bir çok hikmetler vardýr. Bunlarýn hepsini algýlamamýz imkansýzdýr. Ama hurma aðacý hakkýndaki ilmimiz arttýkça mü’mine ne kadar çok benzediðini daha da çok görüp anlayacaðýz. Burada söylenen þeyler, hurma aðacý hakkýnda bilinen þeylerdir. Fakat, hurma aðacý hakkýnda daha bilinmeyen bir çok þey vardýr.

MiM

eyvallah ablacým, teþekkür ederim.

simuzer47

Rica ederim hocam... Okuma zahmetinde bulunduðunuz için ben de teþekkür ederim...

FersahFersah


Go Up