Temmuz 17, 2019, 08:30:46 ÖÖ
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

ABD'nin Kurucusundan Tarihi 'Yahudi' Uyarýsý

Baţlatan liprade, Temmuz 24, 2010, 08:32:17 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

ABD'nin kurucusundan tarihi 'Yahudi' uyarýsý

ABD'nin kurucularýndan olan Benjamin Franklin'in iki asýr önce dikkat çektiði "Yahudi tehlikesi" bugün gerçekleþti mi?


Haber Merkezi / TĂťMETURK

ABD'nin kurucularýndan olan Benjamin Franklin (1706-1790 )'in bundan iki asýr önce yaptýðý þu konuþma hâlâ üzerinde uzun uzun düþünülmesi gereken nutuklardan biri. 1789 yýlýnda Amerikan kongresi halen tatbikte bulunan (Anayasa)yý hazýrlamak üzere toplandý. Yüz dolarlýk banknot üzerinde resmi bulunan Benjamin Franklin; bu tarihi toplantýda yaptýðý konuþmada daha o günden, (anayasa) da Yahudi tehlikesinin nazarý itibara alýnmasý ve Yahudilerin Amerika'nýn istikbalini tehdit ettiklerine iþaret etmiþti.

Þimdi o tarihi konuþmayý ya da vesikayý timeturk ziyaretçileri için tekrar neþrediyoruz;


"Amerika BirleĂľik Devletlerini tehdit eden bĂĽyĂĽk bir tehlike var. Bu tehlikenin menbaĂ˝ (kaynaĂ°Ă˝) Yahudilerdir.

Muhterem Efendiler!

Yahudilerin ikamet ettikleri hangi memleketi gözden geçirirseniz geçirin, Yahudilerin oturduklarý memleket halkýnýn manevi ruhlarý katl için çalýþtýklarý bariz bir þekilde müþahede edilir. Onlar; öyle bir yol takip ederler ki, takip ettikleri bu yol ticarette emniyet ve þeref mefhumunu yok eder.

Yahudiler; "hükümet içinde hükümet" halkettiler (meydana getirdiler). Her hangi bir tazyik (baský) hissettikleri vakit Ýspanya ve Portekiz'de yaptýklarý gibi halký iktisaden boðmaya baþvururlar. (Ayaklarýný bastýklarý her memlekette olduðu gibi.)

1700 yýldan beri Yahudiler; mukaddes topraklardan tardedilmelerini (kovulmalarýný / yurtsuz kalmalarýný) propaganda vesilesi ederek, bazen sýzlanarak ve bazen de yaðma ederek insanlýðýn merhametini istismar etmektedirler. Zihinlerinizden çýkmamasý lüzumlu bir hakikati hatýrlatmak, sizleri ikaz etmek istiyorum:

Medeniyet âlemi (Medeni dünya); bugün Filistin'i onlara iade etse, yine onlar Filistin'e avdet etmemek için müteaddid sebepler halkederler. Bunun da sebebi; zira Yahudiler; vampir gibi yaratýlmýþlardýr. Vampir; yalnýz yaþýyamaz. O'nun; omuzlarýnda yaþýyacaðý, kanýný emeceði insanlara ihtiyacý vardýr.

Ýþte, Yahudiler bunlardýr. Baþka milletler gibi yalnýz yaþýyamazlar. Onlar Hýristiyan ve baþka akideden olanlarýn kanlariyle yaþýyorlar.

Muhterem Efendiler!

Anayasa'ya istinad ederek (dayanarak) onlarý niçin bu memleketten tardetmiyelim. Birleþik Devletlere hicretleri korkunç bir þekilde devam ediyor!

Bu tarihten yüz sene sonra adedleri muhakkak ki defalarca artacak ve onlar; Amerikan halkýný yýkmaða çalýþacaklardýr. Zamanla umumî ve ferdî hürriyetlerimiz için döktüðümüz masum kanlar heba olacak ve onlar kendi hâkimiyetlerini tamamlýyacak ve bir þekilde hükümetlerimizi tevcihe, nizamlarýmýzý deðiþtirmeðe muvaffak olacaklardýr.

"... Anayasa; Yahudilerin Amerika'dan tardýný derpiþ etmediði (göz önünde tutmadýðý) takdirde, âzamî yüz elli sene sonra çocuklarýmýzýn ýstýrap çekerek, sýzlanarak Yahudi menfaati için yemeklerinden iktisad yaptýklarýnýzý göreceðiz..."

Muhterem Efendiler!

Þu saatte sizi tekrar ikazý kendime bir vazife telâkki ediyorum. Eðer Yahudileri tardedip bu memleketi onlarýn nüfuz ve þerrinden kurtaramazsanýz, âzamî yüz yýl sonra çocuklarýnýz veya torunlarýnýz Yahudi fabrikalarýnda durarak, onlara bu neticeyi saðladýðýnýz için sizlere lânet okuyacaklardýr.

Yahudiler onlarca nesil bizimle beraber yaþasalar ne akidelerimizi benimsiyecek ve ne de bize karýþacaklardýr.

Yahudiler arazilerimizi ve halkýmýzý tehdit eden bir tehlikedir. Eðer onlara bu memlekete muhaceret (göç) hürriyeti verilirse, anayasamýzý imha edeceklerdir.

Bunun için Yahudilerin anayasaya konacak bir madde ile bu memleketten tardedilmeleri (ihraç edilmeleri) bir zarurettir."




"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

devkazanĂ˝

Benjamin Franklin bir mason üstaddý.Masonlarýn ,yahudilerin kabala öðretisini benimseyen ve yahudilerin özgürlüðü için çalýþan bir örgüt olduðu herkesçe bilinir.Amerikanýn kurucularýndan biri olarak sayýlan Franklini bir yahudi düþmaný olarak göstermeye çalýþmanýz oldukça ilginç.Bir müslüman sitesinde Amerikanýn sanki yahudilere düþman kiþiler tarafýndan kurulduðunu mu ima etmeye çalýþýyorsunuz.Bu iþi yapmaya çaýlþan cemaatler yok deðil bu ülkede.Ancak amacýnýza ulaþamayacaksýnýz.yahudilere hizmet edenlerin yanýnda deðiliz.

liprade

Paylaþýlan yazýnýn kaynaðý bellidir. Konuþmayý yapan kiþi de açýklanmýþtýr. Ortada bizim göstermeye çalýþtýðýmýz bir durum yoktur. Eðer üstteki toplantý metninin yalan olduðunu savunuyorsanýz buyurun bizi aydýnlatýn.

*Bu arada hoĂľ geldiniz.






"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"