Haziran 26, 2019, 10:04:05 S
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Mavice Tema Yardým

Balatan atalay, Aralk 06, 2010, 03:25:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

atalay

Merhaba,

Öncelikle [glow=red,2,300]Fussilet[/glow]' i temalar konusundaki baþarýsýndan dolayý tebrik ederim. Bu zamana kadar hep kendisinin temalarýný kullandým.

Sorum þu: Mavice temanýzýn reklam alanlarýný (duyurularýn üstüne, forumun en altýna, ilk mesajýn altýna, avatarýn altýna ve aklýma gelmeyen bölümler) bana yazabilir misiniz?

Reklam alanlarý için yazýlan mesajlar default temasýna göre uyarlanmýþ. Sizi yoracaðým biraz; kusura bakmayýn.

atalay

Ayrýca, konuyu yanlýþ yere açmýþým :) SMF Themes bölümüne gireceðime, TP bölümüne girmiþim. Taþýnýrsa, daha iyi olur kanýmca :) Teþekkürler...

atalay

Fussilet hocam, nerelerdesin :)

liprade

Selamun aleykum

Fussilet hocamýz eskisi kadar sýk gelemiyor. Þu sýralar oldukça yoðun. Foruma uðradýðýnda sizin soruna da eðilecektir.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

bu konuyla yarýn ilgileneceðim inþ...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git