Temmuz 18, 2019, 12:52:28 ÖS
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Asrýmýzda Zahid Olabilmek

Baţlatan simuzer47, Mart 17, 2011, 09:31:54 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

simuzer47

ASRIMIZIN ZĂ‚HĂťDĂť

ZĂĽhd; Ăťslam’Ă˝n olmazsa olmaz bir parçasĂ˝dĂ˝r. ZĂĽhd; belli bir çaĂ°a ve asra hapsedilemez. ZĂĽhd; Hz. Adem’le baĂľlayĂ˝p kĂ˝yamete kadar devam edecek olan çaĂ°lar ĂĽstĂĽ bir yaĂľam tarzĂ˝dĂ˝r.

Okuyup-anlamak, yaĂľayĂ˝p-yaĂľatmakla sorumlu olduĂ°umuz Kur’an, zâhidlerin örnek hayatlarĂ˝yla doludur. Rasulullah (s.a.v)’Ă˝ “Zâhidlerin efendisi”, ashabĂ˝nĂ˝ da zĂĽhdĂĽn vazgeçilmez örnekleri haline getiren Kur’an’dĂ˝r. EĂ°er zĂĽhd; “YapĂ˝lsa da yapĂ˝lmasa da fark etmez” veya “Yapana sevap vardĂ˝r, yapmayana ise gĂĽnah yoktur” Ăľeklinde bir ibadet tarzĂ˝ olsaydĂ˝, hĂĽkĂĽmleri tazeliĂ°ini asla yitirmeyecek olan Kur’an’da anlatĂ˝lan örnek Ăľahsiyetlerin tĂĽmĂĽ, özellikle zâhidlerden seçilmezdi. EĂ°er zĂĽhd; fakirlik, yokluk ve sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ anĂ˝nda yapĂ˝lmasĂ˝ gereken bir ibadet olsaydĂ˝, Rasulullah (s.a.v) ve ashabĂ˝ zenginlik, bolluk ve ferahlĂ˝k anlarĂ˝nda zĂĽhdĂĽ yaĂľamaya devam etmezlerdi. EĂ°er öyle olsaydĂ˝; Kayser ve Kisra’larĂ˝n fethiyle zĂĽhd de ortadan kalkardĂ˝.

ZĂĽhd; önceki ĂĽmmetlerde yaĂľandýðý gibi, bugĂĽn de yaĂľanmalĂ˝dĂ˝r. Kur’an’a iman eden her mĂĽslĂĽman, zĂĽhdĂĽ yaĂľama konusunda elinden geleni yapmalĂ˝dĂ˝r. ÇünkĂĽ zĂĽhd; bir Kur’an ahlakĂ˝dĂ˝r!.. Böyle olunca asrĂ˝mĂ˝zĂ˝nda zâhidleri olmuĂľtur ve olacaktĂ˝r.

Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Adem ve Havva gibi, bir hata iĂľleyince “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. EĂ°er sen bizi baðýþlamaz ve bize merhamet etmezsen, hĂĽsrana uĂ°rayanlardan oluruz” diyebilmek, Ăľeytan gibi gĂĽnahta Ă˝srar etmemek ve baĂľkalarĂ˝nĂ˝ suçlamamaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Habil gibi, sahip olduĂ°u nimetlerin en deĂ°erlisini muttakice Allah’a sunabilmek ve kĂ˝skançlĂ˝ktan gözĂĽ dönmĂĽĂľ kardeĂľine; “Ben Allah’tan korkarĂ˝m” diyerek, el kaldĂ˝rmamaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Nuh gibi, sabĂ˝r ve azimle insanlara Rabbini anlatabilmek ve kafirlerin karþý koyuĂľlarĂ˝na aldĂ˝rýþ etmemektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Ăťbrahim gibi, ateĂľe atĂ˝lmayĂ˝ göze alarak, putlarĂ˝ paramparça edebilmektir. Yine Hz. Ăťbrahim gibi, “DoĂ°rusu ben Rabbime hicret ediyorum” diyerek beldelerden cennetlere doĂ°ru hicret edebilmek ve Allah’Ă˝n sevgisinin önĂĽne geçebilecek bĂĽtĂĽn sevgileri kurban etmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Hacer gibi, kimsesiz bir çöle bĂ˝rakĂ˝ldýðýnda; “EĂ°er bunu Rabbin emrettiyse, O bizi yalnĂ˝z bĂ˝rakmaz” diye zirvede bir tevekkĂĽlĂĽ yakayabilmektir. Allah’Ă˝n kendilerini rĂ˝zĂ˝klandĂ˝racaĂ°Ă˝na kesinkes inanmasĂ˝na raĂ°men, yavrusu için bĂ˝kmadan, usanmadan Safa ile Merve arasĂ˝nda koĂľmaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Ăťsmail gibi, Allah’Ă˝n iradesine teslim olabilmek ve Allah için býçaĂ°Ă˝n altĂ˝na yatarken; “Babacýðým! Sana emredileni yap! ĂťnĂľaallah beni sabredenlerden bulacaksĂ˝n” demektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Lut gibi, hayasĂ˝zlýðýn ve iffetsizliĂ°in hakim olduĂ°u bir toplumda temiz kalabilmek ve temiz bir toplumun oluĂľmasĂ˝ için çalýþmaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Yakub gibi, kalbinin reyhanĂ˝, gönlĂĽnĂĽn meyvesi, en sevdiĂ°i, Yusuf’u elinden alnĂ˝nca gĂĽzel bir sabĂ˝rla; “Ben hĂĽznĂĽmĂĽ ve kederimi yalnĂ˝zca Allah’a Ăľikayet ederim” diyerek sabredebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Yusuf gibi, iffetsiz kadĂ˝nlarĂ˝n ahlaksĂ˝zlĂ˝k tekliflerine karþý zindanĂ˝ tercih edebilmektir. Yine Hz. Yusuf gibi, kendisine haksĂ˝zlĂ˝k yapanlarĂ˝n suçlarĂ˝nĂ˝ yĂĽzlerine vurmayĂ˝p; “BugĂĽn size kĂ˝nama yoktur. Allah sizi affeder” diyerek, intikam almamaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Davud gibi, þükĂĽr ĂĽzere bir hayat yaĂľayabilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. SĂĽleyman gibi, yeryĂĽzĂĽnde hiçbir kimseye verilmeyen ve verilmeyecek olan bir mĂĽlk ve saltanat içinde yaĂľarken “Bunlar Rabbimin bir lutfudur” diyerek þýmarmamak ve nimetin Allah’tan olduĂ°unu itiraf edebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   BaĂľsĂ˝z ve ayaksĂ˝z bir toplumun dirilmesi için mĂĽcadele ederken Hz. Yunus gibi, sabĂ˝rsĂ˝zlĂ˝k örneĂ°i göstermemektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Eyyub gibi, Allah’tan gelen her tĂĽrlĂĽ imtihana sabredebilmek ve isyan etmemektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Ăžuayb gibi, atalardan kalma yanlýþ anlayýþlarĂ˝ ve putlarĂ˝ terk ettiren, ekonominin kulu-kölesi olmayĂ˝ engelleyen bir namazĂ˝n sahibi olabilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Ăžuayb’Ă˝n kĂ˝zlarĂ˝ gibi, iffet ve haya sembolĂĽ olabilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Musa gibi, döneminin Firavun’una karþý baĂľ kaldĂ˝rabilmek ve köleleĂľtirilmiĂľ bir toplumu özgĂĽrleĂľtirmeye çalýþmaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Sihirbazlar gibi, sahip olduklarĂ˝ bilgi sayesinde sihirle mucizeyi, hakla batĂ˝lĂ˝ birbirinden ayĂ˝rt edebilmek ve Firavun’un tehdidi karþýsĂ˝nda; “Elinden geleni yap! Senin hĂĽkmĂĽn ancak bu dĂĽnyada geçer” diyebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Firavun’un karĂ˝sĂ˝ Hz. Asiye gibi, “Rabbim! Bana katĂ˝nda bir köþk yap. Beni Firavun’dan ve onun amelinden kurtar” diye dua ederek, Firavun’un sarayĂ˝nda mĂĽslĂĽmanca ayakta kalabilme mĂĽcadelesi vermektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Zekeriyya gibi, yĂĽrekten dua edebilmek ve; “Rabbim! Ne zaman sana dua etsem beni mahçup etmedin, utandĂ˝rmadĂ˝n, eli boĂľ çevirmedin” diyerek, Rabbinin rahmetinden asla ĂĽmit kesmemektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Yahya gibi, kitap ve hikmetle hareket edebilmek, aynĂ˝ zamanda da ince kalpli, yumuĂľak huylu ve iffetli olmaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Meryem’in annesi Hanne gibi, yĂ˝llar sonra Rabbinin verdiĂ°i yavruyu, henĂĽz doĂ°madan yine O’na adayĂ˝p; “Rabbim! Benden kabul eder misin?” diyebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Meryem gibi, hiçbir kadĂ˝nĂ˝n denenmediĂ°i zor imtihana tabi tutulduĂ°unda, Rabbinin emrine boyun eĂ°en adak çocuk olabilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Ăťsa gibi, annesine karþý itaatkar olabilmek, öleceĂ°i ve yeniden dirileceĂ°i gĂĽnde esenlik mĂĽjdesini almaya layĂ˝k bir hayat yaĂľamaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Hz. Ăťsa’nĂ˝n Havarileri gibi, “Allah’a giden yolda benim yardĂ˝mcĂ˝larĂ˝m kimlerdir?” sorusuna; “Biz Allah’Ă˝n taraftarlarĂ˝yĂ˝z” diye cevap verebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Ashab-Ă˝ Kehf gibi, sayĂ˝larĂ˝na ve silahlarĂ˝na bakmadan bĂĽyĂĽk bir imparatorluĂ°a baĂľ kaldĂ˝rabilmek ve imanlarĂ˝ uĂ°runa depdebeli ve ĂľaĂľalĂ˝ saray hayatĂ˝nĂ˝ ve nimetlerini terk edip maĂ°araya hicret edebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Yasin suresindeki koĂľan adam gibi, peygamberlerin dýþlandýðý bir ortamda mĂĽslĂĽman kimliĂ°ini ortaya koyabilmek ve ölĂĽmĂĽ göze alarak peygamberlerden yana bir tavĂ˝r sergilemektir. Yine mĂĽ’min adam gibi, Ăľehrin bir ucundan cennetin kokusuna doĂ°ru koĂľabilmek ve Ăľehadeti hak etmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Lokman (a.s) gibi, Allah’a Ăľirk koĂľmayan, anne-babasĂ˝na itaat eden, yaptýðý en küçük iyilik ve kötĂĽlĂĽĂ°ĂĽn hesabĂ˝nĂ˝ vereceĂ°ini bilen, namazĂ˝ kĂ˝lan, iyiliĂ°i emreden, kötĂĽlĂĽkten sakĂ˝ndĂ˝ran, baþýna gelen sĂ˝kĂ˝ntĂ˝lara sabreden, insanlara karþý kendisini ĂĽstĂĽn görĂĽp kibirlenmeyen, alçak gönĂĽllĂĽ, mĂĽtevazi ve ideal çocuklar yetiĂľtirebilmektir.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Ashab-Ă˝ Uhdud tarafĂ˝ndan iĂľkenceye tabi tutulan mĂĽ’min erkek ve kadĂ˝nlar gibi, Aziz ve Hamid olan bir Rabbe iman edebilmek ve ateĂľten hendeklerle karþýlaĂľmayĂ˝ imanĂ˝n bedeli saymaktĂ˝r.
Asrýmýzda zahid olabilmek;
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, rahmet ve hoĂľgörĂĽ abidesi olabilmektir.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, Kur’an ahlakĂ˝yla ahlaklanabilmektir.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, “Rabbim! Beni miskin olarak yaĂľat, miskin olarak öldĂĽr ve miskinlerle beraber haĂľret” diyerek, miskinleri sevebilmektir.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, zulmetmekten ve zulme uĂ°ramaktan Allah’a sýðýnmaktĂ˝r.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, rahmet ve savaĂľ peygamberi olabilmektir.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, kimliĂ°ine bakmadan mazlumlarĂ˝n ve yetimlerin haklarĂ˝nĂ˝ savunabilmektir.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, dĂĽnya ve nimetleri ayaklarĂ˝nĂ˝n altĂ˝na serilmesine raĂ°men, cenneti tercih edebilmektir.
•   Rasulullah (s.a.v) gibi, “Benim namazĂ˝m, ibadetlerim, hayatĂ˝m ve ölĂĽmĂĽm alemlerin Rabbi Allah içindir” diyebilmektir.


ĂśmmĂĽ Reyhane