Haziran 25, 2019, 10:17:48
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Siyah Havuç, Ýltihap Kurutuyor, Ateþ Düþürüyor

Balatan liprade, Austos 13, 2010, 03:12:14 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Siyah havuç, iltihap kurutuyor, ateþ düþürüyorBilim adamlarý, siyah havucun, Batý dünyasýnda yaygýn olan saðlýksýz beslenme modelleri sonucu ortaya çýkan sað lýk sorunlarýna karþý etkili olduðunu bildirdi.

Ýtalyan La Stampa gazetesinde çýkan habere göre, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamlarý, yaptýklarý araþtýrmada, içinde bulunan antosiyanin adlý mor pigmentler sayesinde oldukça etkili bir antioksidan iþlevi gören siyah havucun, ayrýca önemli bir iltihap kurutucu, ateþ düþürücü (anti inflamatuar) özelliði olduðunu da gözlemledi.

Araþtýrmacýlar, fareler üzerinde yaptýklarý araþtýrmada, hayvanlara yað ve karbonhidratlar açýsýndan zengin bir diyet uyguladý.

Kýsa sürede kilo alan farelerde, yüksek tansiyon, diyabet glikoz toleranssýzlýðý, karaciðer ve kalp rahatsýzlýklarý ortaya çýktýðýn ý gören araþtýrmacýlar, bundan sonraki 2 ay boyunca hayvanlara verilen besinlere siyah havuç suyu ekledi.

Elde edilen sonuçlar karþýsýnda þaþýran araþtýrma ekibinin baþýndaki Lindsay Brown, farelere uygulanan "korkunç" besin programýnýn sürdürülmesine raðmen, tüm bulgularýn normale döndüðünün gözlemlendiðini söyledi.

Turuncu havuçlardan yaklaþýk 28 kat fazla antosiyanin içeren siyah havucun antioksidan özelliðinin zaten bilindiðini belirten Brown, ancak farelere uygulanan kötü diyete karþý etkisinin, bu sebzenin, iltihap kurutucu, ateþ düþürücü (anti inflamatuar) özelliði olduðunu da ortaya koyduðunu kaydetti.


aa
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git