Haziran 24, 2019, 07:28:17 ÖS
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

ÖSYM 2010! KPSS'nin Sonuçlarý Açýklandý -Lisans-

Baţlatan liprade, Ađustos 13, 2010, 01:58:33 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

ÖSYM 2010! KPSS'nin sonuçlarý açýklandý -lisans-

ÖSYM tarafýndan yapýlan açýklamaya göre KPSS 2010 Sonuçlarý bugün itibari ile açýklanýyor.ÖSYM KPSS 2010 sonuçlarýný ÖSYM ile ayný anda buradan öðrenebilirsiniz. KPSS 2010 Sonuçlarý, ÖSYM KPSS 2010 Sonuçlarýný öðrenmek için aktif olan linke týklayýnýz

ÖSYM tarafýndan yapýlan açýklamaya göre KPSS 2010 Sonuçlarý bugün itibari ile açýklanýyor. ÖSYM Baþkaný Ünal Yarýmaðan tarafýndan yapýlan açýklamaya göre KPSS 2010 Sýnav Sonuçlarý 11 Aðustos'ta açýklanacaðý bildirildi. ÖSYM KPSS 2010 sonuçlarýný ÖSYM ile ayný anda buradan öðrenebilirsiniz. KPSS 2010 Sonuçlarý, ÖSYM KPSS 2010 Sonuçlarýný öðrenmek için aktif olan linke týklayýnýz


2010 ÖSYM KPSS SINAV SONUÇLARI ÝÇÝN TIKLAYINIZ ( link aktif )


ÖSYM'DEN AÇýKLAMA

ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan, KPSS sonuçlarýnýn en erken cuma günü açýklanabileceðini onun da kesin olmadýðýný ve önümüzdeki haftaya da sarkabileceðini söyledi.Sonuçlarla ilgili ilgili olarak MEB yöneticelerinden ise çýt yok. Onlar da ÖSYM KPSS sonuçlarýný açýklamadan puanlarýn bellli olmayacaðýný, dolayýsýyla baþvuru kýlavuzunun da hazýrlanamayacaðýný söylüyorlar.

Bu durumda Aðustos'ta açýklanacaðý duyurulan 31 bin öðretmen kadrosu için baþvurular en erken gelecek hafta içinde hatta sonuna doðru baþlayabilecek.Bu arada sözleþmeli iken kadroya geçen öðretmenlerin yerine Eylül'de ek kontenjan ile sözleþmeli öðretmen alýnýp alýnmayacaðý ise hala netlik kazanmadý. Ek atama yapýlmamasý halirde KPSS sonuçlarýna göre 31 bin deðil ancak 20 bin civarýnda yeni öðretmen alýnacaðý iddia ediliyor.

ÖSYM tarafýndan yapýlan açýklamada KPSS sonuçlarýnýn yarýn açýklanacaðý bildirildi. KPSS (Kamu Personel Seçme Sýnavý)'na giren adaylarýn sabýrsýz bekleyiþi sona eriyor. 10-11 Temmuz 2010'da sýnava giren adaylarýn sýnav sonuçlarý yarýn itibari ile açýklanýyor. ÖSYM baþkaný Ünal Yarýmaðan yarýn sonuçlarýn açýklanacaðý ve adaylarýn meraklý bekleyiþlerinin son bulacaðýný bildirdi.

ÖSYM KPSS sonuçlarýný bu hafta içerisinde açýklayacak. ÖSYM Baþkaný Yarýmaðan'ýn bu hafta içerisinde 2010 KPSS sonuçlarýnýn açýklanmasý için bir basýn toplantýsý yapmasý bekleniyor.2010 KPSS sonuçlarý ile birlikte KPSS sonuçlarýný bekleyen yüzbinlerce aday 2010 KPSS sonuçlarýný öðrenecek.

(Kamu Personeli Seçme Sýnavý) KPSS Lisans sýnavýnýn üzerinden 1 ay geçmesine raðmen halen KPSS sonuçlarý açýklanmadý. KPSS sonuçlarýný heyecanla bekleyen binlerce kiþi KPSS sonuçlarýnýn açýklanmamasýndan dolayý tedirginlik yaþamaya baþladýlar.

KPSS lisans sýnavlarýnýn üzerinden 1 ay geçmesine raðmen sonuçlarla ilgili her hangi bir açýklama gelmedi.Bu özellikle öðretmen adaylarýný daha çok endiþelendirmeye baþladý. Çünkü aðustos ayýnýn baþýnda öðretmenlik baþvurularý baþlayacaktý. KPSS sonuçlarý açýklanmayýnca bu süre de oldukça uzayacak gibi gözüküyor. Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan, KPSS sonuçlarýnýn en erken cuma günü açýklanabileceðini onun da kesin olmadýðýný ve önümüzdeki haftaya da sarkabileceðini dile getirmiþti. Bu durumda Aðustos'ta açýklanacaðý duyurulan 31 bin öðretmen kadrosu için baþvurular en erken gelecek hafta içinde hatta sonuna doðru baþlayabilecek. KPSS Lisans sýnavýnýn üzerinden 1 ay geçmesine raðmen halen KPSS sonuçlarý açýklanmadý. KPSS sonuçlarýný heyecanla bekleyen binlerce kiþi KPSS sonuçlarýnýn açýklanmamasýndan dolayý tedirgin.

KPSS lisans sýnavlarý geçeli 1 ay oldu, hala sonuçlardan ses seda çýkmýyor.Bu özellikle öðretmen adaylarýný daha çok endiþelendirmeye baþladý. Çünkü aðustos ayýnýn baþýnda öðretmenlik baþvurularý baþlayacaktý. KPSS sonuçlarý açýklanmayýnca bu süre de oldukça uzayacaða benziyor.ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan, KPSS sonuçlarýnýn en erken cuma günü açýklanabileceðini onun da kesin olmadýðýný ve önümüzdeki haftaya da sarkabileceðini söyledi.

Sonuçlarla ilgili ilgili olarak MEB yöneticelerinden ise çýt yok. Onlar da ÖSYM KPSS sonuçlarýný açýklamadan puanlarýn bellli olmayacaðýný, dolayýsýyla baþvuru kýlavuzunun da hazýrlanamayacaðýný söylüyorlar.Bu durumda Aðustos'ta açýklanacaðý duyurulan 31 bin öðretmen kadrosu için baþvurular en erken gelecek hafta içinde hatta sonuna doðru baþlayabilecek.Bu arada sözleþmeli iken kadroya geçen öðretmenlerin yerine Eylül'de ek kontenjan ile sözleþmeli öðretmen alýnýp alýnmayacaðý ise hala netlik kazanmadý. Ek atama yapýlmamasý halirde KPSS sonuçlarýna göre 31 bin deðil ancak 20 bin civarýnda yeni öðretmen alýnacaðý iddia ediliyor...

Kýsa adý KPSS olan Kamu Personeli Seçme Sýnavý, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'na istinaden ilk olarak 2002 yýlýnda ÖSYM tarafýndan hazýrlanýp, uygulanmaya konmuþtur. Yönetmeliðin amacý Madde-1'de: "Bu Yönetmeliðin amacý, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklarýn seçimi ile kamu kurum ve kuruluþlarýnda özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacaklarýn ön elemesi amacýyla yapýlacak sýnavlarýn genel ilkeleri ile usul ve esaslarýný tespit etmektir." þeklinde ifade edilmiþtir. Söz konusu sýnav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluðu Sýnavý(DMS) ve Kurumlar Ýçin Merkezi Eleme Sýnavý'nýn(KMS) birleþimi niteliðindedir. Sýnavýn ana amaçlarý arasýnda; kamu kurum ve kuruluþlarýna yapýlacak olan personel istihdamýnýn, þeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleþmesi ve sýnav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çýkartmak sayýlabilir.

Engelli Adaylara Sýnavlarda Fýrsat Eþitliði Saðlayýcý Uygulamalar

* Ortopedik sorunu olan engelliler için: Sýnav yapýlacak yerlerde düz giriþ sýnav salonu tahsis edilir.
* Görme engelli adaylar için: Þekil içerikli sorulardan (örn: matematik, geometri, coðrafya) muafiyet saðlanmýþtýr.
* - durumun ihtiyacýna göre: okuyucu ve iþaretleyicili olarak ; görevli personel gözetiminde engellinin sýnava girmesi için özel sýnýf hazýrlanýr.

( yardýmcýlý adaylara 30 dakika ek sýnav süresi hakký tanýnmaktadýr. )
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

HAdeKa

tüm kpss ye girenler inþaallah hayýrlýsýyla istedikleri puanlarý alýrlar


"TutalĂ˝m ki Dikenim.. Hem de KötĂĽ Bir Diken.. Ama Nihayetinde GĂĽLLerLe Bir AradayĂ˝m…" [Hz. Mevlana]