Haziran 25, 2019, 10:02:43
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Kýz ve Erkeklerin Ayrý Okumasýna Çubukçu'dan Yanýt

Balatan liprade, Austos 10, 2010, 12:35:54

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Kýz ve erkeklerin ayrý okumasýna Çubukçu'dan yanýt

Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, ''Kýz çocuklarýnýn ayrý okulda, erkek çocuklarýn ayrý okulda okumasý uygulamasý, cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren uygulanmýþ bir proje, ancak böyle bir çalýþma yok' dedi.

Muþ'a geliþinde havaalanýnda gazetecilere açýklamalarda bulunan Çubukçu, bölgeye ikinci kez geldiði için mutlu olduðunu belirterek, Bitlis'te LYS'de kutlanmasý gereken bir baþarý elde edildiðini ve gezisinin bu anlamda daha güzel olacaðýný söyledi.

Çubukçu, bir gazetecinin, kýz ve erkek çocuklarýnýn ayrý okullarda okumasý teklifini nasýl deðerlendirdiðine dair soruyu þöyle yanýtladý:

''Bakanlýk olarak böyle bir çalýþmamýz yok. Çeþitli çalýþtaylarda bu gündeme geldi. Bu konunun sürekli gündeme getirilmesi doðru deðil. Bunu sürekli soruyorlar. Bu tür öneriler her zaman yapýlýyor ve yapýlmasýndan doðal da bir þey olamaz. Özelikle belli bölgelerde kýz çocuklarýnýn okullaþmasý açýsýndan, ortaöðretimde ayrý olarak planlanmasý konusunda öneriler her zaman yapýlýyordu. Türkan Saylan da bunu öneriyordu. O zaman ona tepki gösterilmiyordu. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn benimsemiþ olduðu ve yürürlüðe koyacaðý bir politika olarak sunulmasý ve 'Milli Eðitim böyle düþünüyor' denmesi hatalý diyorum ama bu görüþün savunulabilir bir görüþ olduðunu da ben söylüyorum.''

Türkiye genelinde kýz çocuklarýnýn okullaþma oraný yüzde 65 iken, bu bölgede yüzde 24 olduðuna iþaret eden Çubukçu, þöyle devam etti:

''Þimdi siz bölgesel faktörleri tamamen gözardý ederek eðitimi planlayamazsýnýz. Ortaöðretim zorunlu eðitim deðil. Zorunlu olmadýðý için de zaten ailelerin tercihi bu yöndeyse bu tercihler doðrultusunda eðitimin planlanmasýnda veya böyle tedbirlerin, önerilerin yerine getirilmesinde, uygulanmasýnda ben bir sakýnca görmüyorum. Bunun çaðdaþlýk veya çaðdýþýlýk bir ayrým çerçevesinde deðerlendirilmesini de doðru bulmuyorum.''

Çubukçu, uygulamanýn dünyanýn bazý yerlerinde bulunduðuna dikkat çekerek, þunlarý söyledi:

''Kýz çocuklarýnýn ayrý okulda, erkek çocuklarýn ayrý okulda okumasý uygulamasý cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren uygulanmýþ bir proje. Dünyanýn her yerinde uygulanan bir proje, devam eden ve yapýlagelen bir proje. Burada bu meseleyi çaðdaþlýk ve çaðdýþýlýk, haremlik, selamlýk deðerlendirmek, her þeyden önce eðitimin planlanmasý açýsýndan bilimsel deðil, doðru bir yaklaþým deðil. Ben buna prensipte karþý olmadýðýmý açýkça ifade etmek istiyorum. Bu önerinin de bu kadar mesele yapýlacak bir yönünün olduðunu düþünmüyorum.''

Milli Eðitim Bakaný Çubukçu ve beraberindekiler daha sonra karayoluyla Bitlis'e hareket etti.

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI: ''ÖÐRETMENLERÝMÝZ ÝLE KAMERALAR ÖNÜNDE GERÇEKLEÞEN GÖRÜÞMEDE, HERHANGÝ BÝR AZARLAMA HÝÇBÝR ÞEKÝLDE SÖZ KONUSU OLMAYIP, ÖÐRETMENLERÝMÝZÝN SERT ÜSLUBUNA RAÐMEN, SAYIN BAKAN, BÜYÜK BÝR SAYGI ÝLE ÖÐRETMENLERÝMÝZÝ DÝNLEMÝÞ VE NEZAKETLE ÖÐRETMENLERÝMÝZE CEVAP VERMÝÞTÝR''

Milli Eðitim Bakanlýðýndan (MEB) ''Çubukçu'dan Þaþýrtan Çýkýþ'' haberine iliþkin yapýlan açýklamada, öðretmenler ile kameralar önünde yapýlan görüþmede herhangi bir azarlamanýn söz konusu olmadýðý belirtilerek, ''Öðretmenlerimizin sert üslubuna raðmen, Sayýn Bakan, büyük bir saygý ile öðretmenlerimizi dinlemiþ ve nezaketle öðretmenlerimize cevap vermiþtir'' denildi.

MEB Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, bugün bazý basýn yayýn kuruluþlarýnda ''Çubukçu'dan þaþýrtan çýkýþ'', ''Bakan Nimet Haným öðretmeni azarladý'', ''Bakan'dan sözleþmeli öðretmene þok cevap'' baþlýklý haberlere yer verildiði anýmsatýldý.

Bu haberlerde Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu'nun Kýrklareli ziyareti esnasýnda kadroya geçmek isteyen sözleþmeli öðretmenleri azarladýðýnýn iddia edildiðinin belirtildiði açýklamada, þunlar kaydedildi:

''Öðretmenlerimiz ile kameralar önünde gerçekleþen görüþmede, herhangi bir azarlama hiçbir þekilde söz konusu olmayýp, öðretmenlerimizin sert üslubuna raðmen, Sayýn Bakan, büyük bir saygý ile öðretmenlerimizi dinlemiþ ve nezaketle öðretmenlerimize cevap vermiþtir. Sayýn Bakanýmýzýn öðretmenlerin tepkisini demokratik bir tepki olarak görüp deðerlendirmesine raðmen, bazý haberlerin bu tarz baþlýk ve yorumlarla verilmesi ise büyük bir haksýzlýk olmuþtur.

Ayrýca Sayýn Bakan, 'Ülkemizde öðretmenlerimizin çalýþma koþullarýný tercih etme hakký olduðu kadar, öðrencilerimizin de eðitim haklarý var. Aðrý'daki öðrencilerin de sizin gibi öðretmenlere ihtiyacý var' diyerek hizmetin ifasý açýsýndan bu öðretmenlerimize olan ihtiyacý belirtmiþlerdir.''


AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git