Haziran 25, 2019, 10:40:17
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Kaybetmeyi Göze Almayan Kazanamaz

Balatan Edeb, Temmuz 29, 2010, 02:15:20

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb

KAYBETMEYÝ GÖZE ALMAYAN KAZANAMAZ!


Elindeki tohumlarý topraða býrakmayý ve onlarýn çürümesini göze almadýðýn sürece, o tohumlarýn büyüdüðünü de göremeyeceksin. Bir süreliðine elindekinden ayrýlmayý göze alabilirsen daha fazlasýný kazanmak için bir fýrsat yakalamýþ da olacaksýn. Ama hayýr elimde olan garantidir. Garanti olmayanýn peþinden gitmeye cesaretim yok diyorsan, onu bilemem.


Çocuklarýmýzýn baþýna birþey gelmesin, onlarý koruyalým derken bizatihi çürümelerine neden oluyoruz. Dünyayý tehlikeli bir yer olarak tanýmladýðýmýzda ve çocuklarý korumak adýna onlarýn bütün iþlerini biz yaptýðýmýzda onlarýn büyümelerine olgunlaþmalarýna izin vermiyoruz. Geçici olarak çocuklarýmýzdan ayrýlamadýðýmýzda onlarýhayattýn içine katamadýðýmýzda denemeden kaybetmiþ oluyoruz.


Oysa denememek baþtan kaybetmektir. Denerseniz kaybetme olasýlýðýnýz yüzde ellidir. Denemediðinizdeyse zaten baþtan kaybetmiþ olursunuz.Bu þu demek deðil elbette. Hikmetsizce herþeyi deneyip sonra ya tutarsa diye bekleyelim. Metaforumuzda tohumlarýmýzý attýðýmýz yer toprak . Çimentonun içine atýp da beklemiyoruz.

Tohumlarýmýzý topraða vererek kaybetme riskini, kazanmaya tercih ediyoruz. Yanlýþ anlaþýlmasýn!
Bazen farklý yollar denemek insana risk almak gibi gelebilir.Hafta sonlarý piknik için ormana gitmeye niyet ettiðimizde ne zaman farklý bir yol denesek yolumuzu kaybetme riskini göze alarak, geriye dönme yorgunluðuna katlanarak o zaman ormanda yepyeni bir gizli köþe keþfetmiþizdir. Denemeseydik göremeyeceðimiz pek çok güzelliði ufak bir risk alarak görme þansýný yakalamýþýzdýr.


Bazý þeyler denemeden asla bilinmez. Ama herþeyi de deneyerek öðreneceðim diyenin hayatta canýnýn çok yanmasý olasýdýr. Bu nedenle dengeli bir tutum içinde davranmak bizi daha keyifli bir hayatýn içine taþýyacaktýr.


Evlilik ilÝþkilerinde de durum böyledir. Eþini kaybetmemek için sýký sýkýya yapýþan insanlar gendelde sevdiklerini kaybederler. Bazen iliþkiler çýkmaza girdiðinde gitmek isteyen ýsrarla gitmek istediðini dilendirdiðinde karþý taraf yalvarýp yakarmaya onsuz asla yaþayamayacaðýný söylemeye baþladýðýnda ilþkide taraflar da çok fazla örselenir.


Sözünüzü samimiyetle söyleyin sevginizi bütün netliðiyle ifade edin sonra bekleyin. Tohumlarýnýzý atýn ve bekleyin...Ya yeþerecekler yada...Býrakýn gitmek isteyeni ,istediði yere gitsin. Kaybetmeyi göze alýn. Eðer gitmekten vazgeçerse gerçekten kalacaktýr. Siz göndermediðiniz için yanýnýzda kalmýþsa ne yazýk ki siz kaybeden olmuþsunuzdur.


Söyleyin kalmasýný istediðinizi ama tercih hakkýný elinden almayýn. Býrakýn kendisi seçsin kalmayý yada gitmeyi. Siz kararlý olduðunuzda, gitmeyi seçmesinin riskini aldýðýnýzda kazanacaksýnýz sonunda. Yok eðer yine de gitmeyi seçerse, emin olun zaten ruhu çoktan gitmiþ olduðu için gitmiþtir çoðu kere. Yada hiç yanýnýzda olmamýþtýr belkide...
Alýþkanlýklarýmýzdan vazgeçemiyoruz. Alýþkanlýklarýmýzý kaybetmeyi göze alamýyoruz. alýþkanlýðýmýzý býrakmak kendimizden veya bir parçamýzdan vazgeçmek gibi geliyor. Oysa yenilenmek için bazý alýþkanlýklarýmýzý kaybetmeyi göze almalýyýz. Yeni bir alýþkanlýða geçmek için eski olaný býrakabildiðimizde yeni bir hayat formunada geçmiþ oluyoruz. Sabahlarý erkenden uyanmak için, onbirlere kadar yatma alýþkanlýðýndan vazgeçmek güneþin doðuþuyla tanýþtýrýyor mesela bizi...


Ýliþkilerimizde de çoðu zaman alýþkanlýklarýmýz çatýþýyor aslýnda . Birimizin sevdiðini diðeri sevme diye diretiyor. Oysa alýþkanlýklarýmýzýn bildik sahilini terketmedikçe,kötü bir alýþkanlýðý kaybetmeyi göze almadýkça yeni bir keþfin güzelliðini de yakalayamamýþ oluyoruz. Kendi iddiamýzdan vazdeçip denemeyi göze aldýðýmýzdaysa yeni bir anlam kazanýyoruz. Ya kýyýda bir kaþýk suda çýrpýnýp öleceðiz yada denize doðru açýlma cesareti taþýyarak dengeli duruþtan asla vazgeçmeden denizi keþfedeceðiz seçim sizin...


NAZLI ÖZBURUN
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git