Haziran 25, 2019, 05:34:59
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Kadýn-Erkek Farklýlýklarý

Balatan Edeb, Temmuz 27, 2010, 10:30:56 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb

Aþureyi sever misiniz? Sizi bilmem ama ben severim. Mümkün olsa her zaman yemek isterdim. Bana çok þeyi anýmsatýr ve düþündürür. Aþureyi güzel yapan içindeki malzemelerin birbirlerinden tamamen farklý olmalarýna raðmen bir araya geldiklerinde inanýlmaz bir lezzete dönüþmeleridir. Üstelik de ne kadar çok çeþit koyarsan koy aþure hayýr demez onu da içine alýr. Farklýlýklardan güzel bir bütünlük oluþturur. Diðerinin tadýný ve rengini bozmadan dönüþtürür. Kendi tadýný verir ve lezzete ortak eder…Yazýnýn konusu neydi biz nelerle uðraþýyoruz demeyin. Evet bu bir aþure yazýsý deðil. Ama aþurenin verdiði dersle yazýlmýþ bir yazý…
Kadýnlarla erkeklerde birbirlerinden farklý varlýklar. Ortak payda insan olma, yaratýlmýþ olma, ölümlü olma, acý çekme, mutlu olmayý isteme… Daha birçok þey elbette var ve öncelikli ama biz bugün farklýlýklardan bahsedeceðiz. Birlikte yaþadýðýmýz kadýný yada erkeði biraz daha tanýmak için…

Kadýn eve geldiðinde yemek yapmaya giriþirken, birlikte iþten geldiði ve ayný anda eve giren erkek ise salona oturmuþ televizyonu açmýþ, bir yandan da buzdolabýndan atýþtýrmaya baþlamýþtýr. Bir süre sonra da salondaki koltukta uyuklamaya baþlamadan önce mutfaktan gelen sese uygun ses tonuna göre “evet” veya “hayýr”larla kýsa cevaplar vermeyi de ihmal etmeyerek…

Kadýnlar romantik filmlerde aðlarken, erkekler uyur mesela. Alýþveriþe çýkýldýðýnda erkek ne istiyorsa alýr ve çýkar, kadýn her yeri dolaþýr, acýkýnca oturur bir þeyler atýþtýrýr, sonra yine dolaþýr ya alýr ya da almaz, yarýn yine bir baþka mekâný da görüp sonra karar verecektir…

Kadýnýn çantasý büyüktür. Ýçinde yok yoktur: ýslak mendil, aspirin, yara bandý, evin anahtarý, þarj makinesi, yedek iç çamaþýrlar, deodorant, kremler, kalemler, poþet çaylar, daha neler neler… Erkekler de ise çoðu kere cüzdan ve anahtar… O da eþleri hatýrlatýr veya unutmazlarsa…

Tatile çýkýlacaksa kadýnýn hazýrladýðý bavul(lar)da yok yoktur… Erkeðin elindeyse küçük bir el çantasý… Evden yedide çýkýlacaksa kadýn gece uyumaz, uyusa da erkenden kalkar. Beþ saat önce hazýrlanmaya baþlar, yine de son dakikaya kadar evden çýkamaz… Erkek son dakika uyanýr, yüzünü yýkar ve çýkar…

Kadýn evden bir iþ için çýkmak durumunda kalsa veya arkadaþlarýyla bir yere gitse de aklý yine evde kalýr. Çocuklarý arar kontrol eder, komþuya rica eder yine de içi bir türlü rahat etmez… Erkek ise arkadaþlarýyla veya kendi özel bir iþi için dýþarýya çýksa gücü tükenene kadar, yorulana kadar gezer. Uyumak için döner. Aklýnda evle ilgili kaygýlar ya yoktur, ya da kadýnýn ki kadar abartýlý deðildir.
Kadýn konuþmak ister, konuþmak için sebebe ihtiyaç yoktur.

Gün içinde yaþananlar, çocuklarýn yapýp ettikleri uzun uzadýya anlatýlabilir. Kadýn sevildiðini bilse de sýký sýk sevildiðini duymak ister. Ýnce ve romantik sözler duymak ister. Erkekse ya susar dinler ya da konuþursa da baðýrarak konuþur. Ya da kýsa kýsa konuþur. Kadýn özel günlerin çetelesini tutar hatýrlamak ister, hatýrlanmayý bekler. Erkek için böyle þeyler sadece kapitalist tuzaklardýr…
Her kadýnýn kafasýndaki ideal erkek kendisine yardým eden bir erkektir. Romantik ve güçlü bir erkektir.

Erkeðin kafasýndaki kadýnsa, her iþi mükemmel yapan ama mümkünse konuþmayan bir kadýndýr… Annesi gibi þefkatli ama annesi gibi hükmetmeyen…
Erkekler, üstlerine biraz fazlaca gittiðimi düþünebilirler. Kadýnlarsa “Az bile!” diye içlerinden geçirebilirler. Kim bilebilir ki?
Biraz abartýlý örnekler vermek, durumun trajikomikliðini daha bir fark ettirdiði için böyle bir tercihte bulundum. Ama diyebilirim ki kadýn ve erkek arasýnda farklýlýklar var. Bu farklýlýklar bir zenginliðe de dönüþtürülebilir, bir çatýþmaya ve küçümsemeye de…


Aþureden aldýðýmýz derse geri dönersek, farklýklýlar güzelliðe dönüþebiliyor belli þartlarý yerine getirdiðinizde. Öncelikle her konulan þeyin ayrý bir yerde piþmesi ve piþtikten sonra sýrasýyla aþureye ilave edilip birleþtirilmesi gerekiyor. Çið çið atarsanýz, lezzet falan beklemeyin. Sabretmek gerekiyor aþurenin lezzetli olabilmesi için yavaþ yavaþ karýþtýrmak ve acele etmemek, dibini tutturmamak.


Kadýn da erkekte dünyanýn neresine giderseniz gidin birbirine benzer özellikler gösteriyor. Bu benzerlikleri bilmek kadýn veya erkek her yerde ayný o zaman ben çok abartmasam, deðiþtirmek için bu kadar didinmesem sonucuna götürebilir insanlarý. Her varlýk kendi gerçekliði içinde mükemmel. Biri diðerinden daha mükemmel deðil. Sorun diðerini kendimiz gibi yapmaya çalýþmakta. Kadýn, kadýn olarak deðerli, erkekte erkek olarak.

Su muhallebisi olmayý býrakýp aþure olmaya niyetlenirsek lezzet ve görsellik daha güzel olacak…
Kadýn da erkek de öncelikle kendi yaratýlýþ gerçeðinde piþerek bir araya gelmeyi baþarabilir ve birlikte hemhâl olmaya niyet edebilirlerse, her þey daha güzel olacak. Kadýn bir yazarýn da vereceði örnek ancak bu kadar olur demeyin farklý bakmayý denersek her þey daha anlamlý olur. Aþure bile…
Farklýlýklar güzellikleri doðurur, yeter ki kendimizi ve cinsiyetimizi yüceltirken diðerini aþaðýlamayalým, birbirimizi aynýlaþtýrmaya çalýþmayalým vesselam…

NAZLI ÖZBURUN
Evlilik ve Aile Danýþmaný - Sosyolog
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

isoz_

Bu yazar (zaten bayan) aþurenin güzelliðinden bahsetmiþ ama konunun ana temasý çok þekerli muhallebi olmuþ. Femin olmasýndan kaynaklanýyor ki erkek hiç romantik deðil hep içerde telvizyona bakar. Mutfakla ilglilenmez vs.  Sanýrým o kendi eþi...
Bu yazýnýn altýna sosyolog yazmakla kurtarmaz.
Allah'a emanet olun.

Edeb

ne güzel bir bakýþ açýsý sevgili ÝsoZ.. :)

sizde Allah'a emanet olun
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Kasým

Edep, paylaþýmýnýzý beðendim :)
Yazýda belirtilen düþüncelerin genel istatistliklerden çok fazla bir sapma gösterdiðini sanmýyorum.

"... kadýn ve erkek arasýnda farklýlýklar var. Bu farklýlýklar bir zenginliðe de dönüþtürülebilir, bir çatýþmaya ve küçümsemeye de…"

"Her varlýk kendi gerçekliði içinde mükemmel. Biri diðerinden daha mükemmel deðil. Sorun diðerini kendimiz gibi yapmaya çalýþmakta. Kadýn, kadýn olarak deðerli, erkekte erkek olarak."

Yazýda özellikle bu ifadeler dikkatimi çekti.

Ellerinize saðlýk...
   

Edeb

güzel yorumunuza saðlýk sizinde sayýn Kasým..
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

HAdeKa

yazýya da isoz hocama da katýlýyorum.. her ikisi de haklý her ikisi de haksýz ;););)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Kasým

Temmuz 31, 2010, 03:50:12 S #6 Last Edit: Temmuz 31, 2010, 06:47:06 S by Kasým
Hadeka
Yönetici efendi olsaydý derdi ki :
- böyle bir yorum olmaz,haklý ve haksýz olduðumuz noktalarý yazýn lütfen :)

( Bu yazýyý en baþa taþýdým yine :)
Sayýn Edep anlaþalým bu kadar zaman liste baþý olacak kadarda deðil yani...Ne dersiniz? )MiM

Temmuz 31, 2010, 06:37:44 S #7 Last Edit: Temmuz 31, 2010, 06:59:55 S by Kasým
Beðendim!
Güzel bir yazýydý.
Mutlu olabilmeyi, mutlu kalabilmeyi bir sosyolog formülasyonu ile anlamak ve faydalanmak isterseniz "uyar" derim.
Ama hayat çoðu zaman 'ilmî' kriterlerle tetabuk etmeyebilir. Bana sorarsanýz hayatý güzel kýlan þey; kriterler, ölçütler, ilmi veriler, ilim adamý dogmalarýndan ziyade, tezatlar, tenakuzlar, çeliþkiler... kavgalar, farklýlýklar...vs. gibi hayatýmýzýn doðal seyri içinde yaþanmasýdýr.
Ancak, burada önemli bir noktayý gözden kaçýrmamak lâzým: kiþilerin yetiþtirilme tarzýndan mütevellit kazandýðý alýþkanlýklarýn mutluluðun fýtratýna yakýn olup olmadýðýdýr. siz buna biraz da kiþinin kiþilik oluþumunda islâmi, manevi 'done'lerin ne kadar yer aldýðýdýr diyebilirsiniz.

Galiba çok uçuk kaçýk bir yorum oldu! :)

Kasým

Editörüm konudan baya bir koptunuz bence :)

MiM

Alnt yaplan: Kasým - Temmuz 31, 2010, 07:01:36 S
Editörüm konudan baya bir koptunuz bence :)


öyle gibi gözüküyor tabi, de...
iþin özüne, künhüne inersen tam ortasýndan bahsedildiðini farkedersin,
abisi! :)

HAdeKa

Alnt yaplan: Kasým - Temmuz 31, 2010, 03:50:12 S
Hadeka
Yönetici efendi olsaydý derdi ki :
- böyle bir yorum olmaz,haklý ve haksýz olduðumuz noktalarý yazýn lütfen :)1. kural: komutan daima haklýdýr.
2. kural: komutan haksýzsa 'birinci kural' geçerlidir :):):)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

MiM

Alnt yaplan: HAdeKa - Austos 02, 2010, 12:08:43
1. kural: komutan daima haklýdýr.
2. kural: komutan haksýzsa 'birinci kural' geçerlidir :):):)


de get, seni asker kaçkýný seni!

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Edeb

Alnt yaplan: Kasým - Temmuz 31, 2010, 03:50:12 S
Hadeka
Yönetici efendi olsaydý derdi ki :
- böyle bir yorum olmaz,haklý ve haksýz olduðumuz noktalarý yazýn lütfen :)

( Bu yazýyý en baþa taþýdým yine :)
Sayýn Edep anlaþalým bu kadar zaman liste baþý olacak kadarda deðil yani...Ne dersiniz? )


liste baþý olmasýnda mahzur yok kii... :) :)
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git