Haziran 25, 2019, 05:51:42
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Oturarak Çalýþan Kadýn Daha Erken Ölüyor

Balatan liprade, Temmuz 25, 2010, 08:47:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Oturarak çalýþan kadýn daha erken ölüyor

Amerikalý araþtýrmacýlara göre, 'oturmak insaný öldürüyor!' Araþtýrmaya göre günde altý saatten fazla oturanlar ve kadýnlar þanssýz.

Amerika'da yapýlan bir araþtýrmaya göre uzun saatler boyunca oturmak kiþinin erken ölmesine neden oluyor. American Journal of Epidemiology'de yayýmlanan makaleye göre günde altý saatten fazla oturan kiþiler, düzenli egzersiz yapsa bile en büyük risk grubunda yer alýyorlar.

Oturarak çalýþan kadýnlarýn erken ölme riski de oturarak çalýþan erkeklere göre yüzde 18 daha fazla. Uzmanlar günde üç saatten fazla oturarak çalýþmanýn kan dolaþýmýný düzensizleþtirdiðini, bunun da ölüme varan pek çok hastalýða neden olduðunu anlatýyor.

1992-2006 yýllarý arasýnda 123 bin 216 ofis çalýþanýyla yapýlan araþtýrmaya göre günde üç saatten az oturan kiþiler, altý saatten fazla oturanlara göre yüzde 37 oranýnda daha uzun yaþýyor. Atlanta'da bulunan Amerikan Kanser Birliði'nde çalýþan ve araþtýrmanýn da lideri olan Dr Alpa Patel, oturarak çalýþmak zorunda olan ofis çalýþanlarýna kýsa aralýklarla ofis içinde de olsa yürüyüþ yapmalarýný, merdiven çýkmalarýný ve iþlerinin bir kýsmýný ayakta yapmalarýný öneriyor.

"Kamuya verilen saðlýk mesajlarýnda obezite sigara gibi saðlýðý olumsuz etkileyen etkenlerden söz ediliyor ancak uzun saatler boyu oturmanýn zararlarýndan söz edilmiyor" diyen Patel, bu konuda halký uyarýcý kampanyalar düzenlemesinin ve iþ yerlerinde oturma saatlerini azaltýcý düzenlemeler yapýlmasýnýn önemli olduðunu söylüyor.

Radikal
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git