Haziran 27, 2019, 04:13:12
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Dünya, Tahmin Edilenden Daha Gençmiþ

Balatan liprade, Temmuz 25, 2010, 08:24:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Dünya tahmin edilenden daha gençmiþ

Ýngiliz bilimadamlarýna göre, Dünya'nýn yaþý sanýlandan 70 milyon yýl eksik...

Ýngiliz bilimadamlarý, araþtýrmalarý sonucu Dünya'nýn yaþýnýn daha önce tahmin edilen 4,537 milyar yýldan 70 milyon yýl eksik olduðunu hesapladýlar.

Araþtýrmaya baþkanlýk eden Ýngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nden Doktor John Rudge, Dünya'nýn yaþýný teyit etmek için kabuðundaki bileþenleri Güneþ Sistemi ile ayný yaþta olan göktaþýndaki bileþenlerle mukayese ettiklerini belirterek, yerkürenin oluþumunun önceden düþünülenden çok daha fazla zaman aldýðý sonucuna vardýklarýný kaydetti.

Çarpýþmalarýn, gezegenin bir kýsmýnýn erimesine ve metalin çekirdeði oluþturmak üzere Dünya'nýn merkezinden ayrýlmasýna yol açtýðýný belirten bilimadamlarý, bu süreç sýrasýnda gezegenin erimiþ metal ve dýþ yüzey mantosunun birbirinden ayrýlarak þu anki ölçü ve jelolojik formunu alan Dünya'nýn doðduðunu ifade ettiler.

Araþtýrmacýlar, bu görüþü aydýnlatmak için Dünya'nýn mantosundaki 182-hafnium ve 182-tungsten adý verilen iki kimyasal izotopu incelediler. Birkaç milyon yýllýk süre zarfýnda hafniyum tungstene dönüþürken, metal seven tungsten de oluþmakta olan çekirdeðe karýþtý. Bu da Dünya'nýn ne kadar sürede ayrýþtýðýný gösteren bir iþaret olarak mantoda kaldý.

Mantodaki 182-tungsten miktarýný göktaþlarýnda bulunan miktarla karþýlaþtýran araþtýrmacýlar, böylece Dünya'nýn mantosu ve çekirdeðinin tamamen ayrýþmasýnýn ne kadar sürdüðünü hesaplayabildiler.

Bu yöntemle Dünya'nýn oluþumunun 30 milyon yýlýn üzerinde ve 100 milyon yýla yakýn olduðunu hesaplayan bilimadamlarý, böylece hesaplamalarý doðruysa Dünya'nýn yaþýnýn önceden tahmin edilen 4,537 milyar yýldan biraz daha genç, 4,467 milyar olduðunu belirttiler.

Araþtýrma Nature Geoscience dergisinde yayýnlandý.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git