July 20, 2019, 02:45:12 AM

News:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)


Amerikalý Ünlü Psikologdan Namaz Yorumu

Started by liprade, July 25, 2010, 05:56:23 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

liprade

Amerikalý ünlü psikologdan namaz yorumu

Amerikalý Psikoloji Profesörü, Ben Ötesi Psikoterapi Enstitüsünün Kurucusu Prof. Dr. Robert Frager, "Namazda ellerinizi havaya kaldýrdýðýnýzda, bu, sahip olduðunuz dünyayý arkaya almanýz anlamýna gelir" dedi.

Nezihat Bakar / TÝMETURK

Kim Psikolojik Danýþmanlýk Merkezinde Robert Frager Söyleþilerini gerçekleþtiren Amerikalý Psikoloji Profesörü, Ben Ötesi Psikoterapi Enstitüsünün Kurucusu Prof. Dr. Frager, Spiritüel Psikoloji ve özellikle de kiþiliðin dönüþümü hakkýnda konuþtu.

Freud'a göre 6-7 yaþýndan sonra deðiþim diye birþey yoktur.

Son yorumlara göre Freud, psikoseksüel geliþim için de ayný þeyi söylüyor. Freud, psikoseksüel evrelerden bahsetmesine karþýn; yetiþkinlerin zihinsel olarak deðiþmediðini söyler. Ben Eric Ericson'un asistanýyken þanslýydým. Çünkü Ericson, deðiþimin olabileceðini savunan ilk psikologdur. Benim için manevi rehberlik, insanýn deðiþebileceði ve olgunlaþabileceði üzerine kuruludur. Bu, tasavvuftaki makamlar baðlamýyla ilintilidir."

Manevi Deðiþim ve Biyolojideki Metamorfoz Örneði

"Manevi Deðiþim, biyolojideki metamorfozla da alakalýdýr. Metamorfoz, týrtýlýn kelebeðe dönüþüm sürecidir. Ýnsanoðlu olarak içinde bulunduðumuz durum, týrtýlýn durumu gibidir. Danýþanlarýn durumu da ayný þekildedir. Danýþanlar, hayatlarýný deðiþtirmek ister ve bunun için baþvururlar. Nevrotik kiþi, gerçeði arayan týrtýl gibidir. Bu sürece bakarsak, psikolojik süreçle baðlantý bir yakalarýz. Týrtýlýn, kelebek olmakla ilgili herhangi bir fikri yoktur. Týrtýl, koza sarmaya baþlar. Kelebek olmadan önce koza, likit haline gelir. Bu suretle deðiþim baþlar. Artýk formunu kaybetmiþ olur. Her þeyini kaybeder ve bir nevi organik bir çorbaya döner. Çorbadan yavaþ yavaþ kelebek oluþmaya baþlar."

Manevi Rehberlik ve Doðum Süreci

Manevi rehberliðin bir kýsmý, bu zor sürece rehberlik etmektir. Birçok yönüyle bu, yeni bir benliðin doðuþu gibidir. Burada manevi rehber, doðum yaptýran ebe gibidir. Manevi rehberler olarak bizim yaptýðýmýz iþ, doðuma yardým etmektir. Manevi deðiþim sürecinde, biz de ebelerin yaptýðý iþi yapýyoruz. Maalesef týrtýl için doðum süreci bir kez gerçekleþirken insanlar birkaç kez bu zor süreci tecrübe edebilirler. Aslýnda bu týrtýlda olduðu gibi normal bir süreçtir. Danýþmak için gelen kiþiyi dinlediðinde onu yatýþtýrmak ve bu deðiþim için bir harita sunabilmek gerekmektedir. Yani dönüþümün haritasý...

Ergenlik Ritüeli Evreleri

Afrikalý toplumlarda çocukluktan yetiþkinliðe geçiþ dönemini inceleyen 'Rite of Passage' (Ergenlik Ritüeli)' isimli antropoloji kitabýnda 3 ayrý ritüelden bahsedilir; Ayrýlýþ, Eþik ve Geri dönme Ritüelleri. Birinci evre olan 'Ayrýlýþ Ritüeli'nde, gençler, ailelerinin yanýndan ayrýlýp, baþlangýç kampýna götülürler. Ýkinci evre 'Eþik Ritüeli, yani çocukluktan yetiþkinliðe geçme ritüelidir. Frager', metomorfoz örneðinde týrtýlýn, koza içerisindeki týrtýl ila kelebek arasýndaki hali bu eþik dönemine benzetir. 'Geri dönme' olarak adlandýrýlan 3. evrede, 'Ayrýlýþ' ve 'Eþik' ritüellerini tecrübe eden çocuk, yeni kimliðiyle ailesine geri döner. Frager'e bu süreci, metamorfozdaki kelebeðin, kozayý yýrtmasý ve dýþarý çýkmasýna benzetir.

Deðiþimin Safhalarý

Manevi rehberlikte, danýþmak için gelen kiþiler, bu sürecin herhangi bir noktasýnda olabilir. Neler yaþadýklarýnýn farkýnda olmayabilirler. Bu deðiþim sürecinin nasýl gerçekleþeceðini bilmedikleri için korku hissiyle gelebilirler. Daha da kötüsü geçmiþ ile gelecek arasýnda eþikte kalma durumunda olabilirler. En sonunda deðiþim gerçekleþir. Ancak yaþadýklarýnýn ne olduðunun ve deðiþimin farkýnda deðildirler. Metamorfozdaki kelebek gibi, kanatlarýna bakar ve ben, bunlarla ne yapacaðým sorgulamalarýna baþlarlar. Biz, bu kiþilere, bu süreçte cesaret veririz. Manevi rehberlik, insanlara, eski benliklerini terk edebilecekleri þekilde rehberlik yapmak, yani doðum sürecinde ebelik yapmaktýr. Tasavvufta buna, manevi çocuðun yani manevi benliðin doðmasý denir: Veledü'l-kalb.

Birinci adýmdaki 'Ayrýlýþ' süreci, þu þekilde bir tasavvurla açýklayabilirim: Bu süreç, yýllardýr yaþadýðýnýz bir odanýn içinden, daha önce hiç yaþamadýðýnýz yeni bir odaya geçmek gibidir. Ýçinde bulunduðunuz oda, makamý iþaret eder. Odanýn eþyalarýný pratikte deðiþtirebilir, odayý baþka bir renge boyayabilirsiniz ama hala ayný odadasýnýzdýr. Ýnsanlar, yaþamlarýyla ilgili bir sürü deðiþiklik yapabilir. Ama bu, kalplerinde gerçekleþen bir deðiþiklik deðildir. Ýþinizi deðiþtirip, farklý bir þehre taþýnsanýz da, yine ayný kiþisinizdir. Bazý psikoterapistler, danýþanýn içinde bulunduðu odayý iyileþtirmeye yönelik yardýmda bulunurlar. Manevi rehberler olarak biz ise, insanlarýn yeni bir odaya geçmelerini ve o odaya uyumlarýný saðlamaya çalýþýrýz. Bu anlamda problem çözmeyiz. Tam tersine problem çýkartýrýz. Eðer deðiþmek istiyorsanýz, yapmanýz gereken ilk þey; yaþadýðýmýz odayý terk edip diðerine geçmektir. Bu, birinci ayrýlýþ evresidir.

Ýkinci adým 'Eþik' sürecinde; odadan dýþarý adým atýp, bütün alýþkanlýklarýnýzý geride býrakýrsýnýz. Ve koridordasýnýzdýr. Koridorda yaþamak da kolay deðildir. Arada, boþlukta bir yerdesinizdir. Burada olmanýn da faydasý vardýr. Çünkü henüz eski alýþkanlýklarýnýzý býrakmamýþsýnýzdýr. Terapi de ayný þekilde aradaki boþlukta olma durumudur. Yani eski alýþkanlýklarý, býrakma durumudur. Namaz da öyledir mesela. Namazda ellerinizi havaya kaldýrdýðýnýzda, bu, sahip olduðunuz dünyayý arkaya almanýz anlamýna gelir. Yani, arada kaldýðýnýz anlamýna gelir. Daha fazla geçmiþe sahip olamadýðýnýz bu noktada ne geçmiþte ne de gelecektesinizdir. Bilinci þu anda tutabilmek zordur. Yani deðiþim sürecinde eski rol, tam olarak býrakýlmamýþ; yeni role de tam olarak adapte olunamamýþtýr.

Üçüncü adým olan sürecin sonunda; tanýmadýðýnýz bir odaya yani, yeni makama adým atar, odayý tanýr ve yeni role uyum saðlarsýnýz. Bu metamorfoz örneðinde týrýlýn, kelebek haline gelmesidir.

Daha zor bir süreç ise; koridorun uzun olmasýdýr. Odayý terk ettiðinizde, koridordan, yeni odayý görebilirseniz süreç, kolay olabilir. Koridorda sýkýþýp kalmak ise en zorudur. Eðer diðer oda, alt kattaysa bu çok daha zordur. Nerede olduðunuzu bilmiyorsunuzdur. Manevi rehber de, bu süreçte yardým etmeye çalýþýr.

Aziz John (St. John of the Cross), koridorda kalma haline, 'Ruhun karanlýk gecesi' ismini vermiþtir. Burada yaþanan hal, depresyona benzetilse de aslýnda deðildir. Bu, üzerinde çalýþýlmasý gereken bir süreçtir. Bazý psikologlar, bu hale, depresyonu tedavi eder gibi yaklaþýrlar. Ancak bu, kesinlikle depresyondan farklý bir durumdur. Bu, bir anlamda, eski benliði üzerimizden atma, arýnma ve yeni benliði kazanma sürecidir. Hepimiz, bu, deðiþim sürecini yaþarýz. Fakat farkýnda olmayýz.

Manevi rehberin, bu süreci deneyimlemiþ olmasý gerekir. Terapiye, danýþanlara süreci açýklayarak baþlayabiliriz. Bu sayede rahatlamalarýný saðlayabiliriz.

Ýnanýyorum ki, farklý deðiþim çemberleri vardýr. Bazýlarý büyük, bazýlarý küçük... Bazýlarý direnç göstererek, deðiþime karþý dururlar. Bu insanlarýn, eski benliklerini geride býrakmalarý için cesaretlendirilmeye ihtiyaçlarý vardýr. Bu, doðum sürecindeki kadýnýn, rahatlatýlmasý gibidir. Yani kendini doðal sürece býrakmalýdýr. Bazýlarý ise, sürekli deðiþimin peþinde koþarlar. Odayý, býrakýp giderler. Onlar da daha sabýrla kalabilmeye cesaretlendirilmeye ihtiyaçlarý vardýr.

Bu süreç, bütün insanlar için ortak bir süreçtir. Hayatýn bir döneminde tecrübe edilir. Manevi rehberin amaçlarýndan biri, bu dönüþüm hakkýnda konuþmaktýr. Psikoloji bilimi, týrtýlýn psikolojisine odaklanmýþtýr. Aslýnda saðlýklý insanýn psikolojisi de buna dahildir.

Tasavvufa bakýldýðýnda bu sürecin çok zor olduðunu zaten göreceksiniz. Sistem teorisi ve Kognitif yaklaþým açýsýndan deðerlendirildiðinde: Tasavvuftaki makam, uyumak ya da uyanýk olmak gibi bilincin bir halidir. Her bilinç halinin, o durumu, sabit tutmaya çalýþan alt durumlarý vardýr.

Bazý insanlar, direnci görmeksizin kendilerini deðiþmek için zorlarlar. Manevi rehberliðin bir yönü de, deðiþimin ritmini ayarlamaktýr. Çok hýzlý ya da çok yavaþ olmasýný engellemektir. Herkesin içinde bir direnç vardýr. Biz psikologlar olarak, kendi direncimizi aþmalýyýz ki danýþana, yardým edelim. Bizi, deðiþimden alýkoyan þeyi anlamalýyýz ki böylece deðiþime geçebiliriz.

Eski odadaki hali sabit kýlan durumu zayýflatýp, yeni odadaki hali güçlendirmeliyiz. Aksi takdirde baþladýðýmýz noktaya yani, eski odaya geri dönebiliriz.

Manevi rehberlik, daha geniþ bir konudur. Biz sadece bir parçasýný anlattýk.

Prof. Dr. Robert Frager Hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için http://www.kimpsikoloji.com adresine bakabilirsiniz.

Söyleþi videolarýný temin etmek için 0216 428 75 46 numaralý telefondan Kim Psikolojiye ulaþabilirsiniz. Veya elden almak için Kýsýklý Cad. N.108 Çamlýca Üsküdar Ýstanbul adresinde Kim Psikolojiye baþvurabilirsiniz.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Go Up