Haziran 25, 2019, 06:15:47
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Psikopatlar Ödül Baðýmlýsý

Balatan liprade, Temmuz 24, 2010, 10:51:45 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Psikopatlar ödül baðýmlýsý

Psikopat beyinlerinin her ne pahasýna olursa olsun ödüllenmeye güdümlü olduðu belirlendi.

Vanderbilt Üniversitesi araþtýrmacýlarýnca gerçekleþtirilen bir araþtýrma, psikopatlýk tanýmýna giren problemli davranýþlarýn, beyindeki dopamin ödül sisteminin hiperaktif biçimde çalýþmasýyla ilgili olduðunu ortaya koydu.

Þimdiye kadar psikopatlýk genellikle belli ölçüde bir karizma, baþkalarýný kullanma eðilimi, antisosyal davranýþlar, empati eksikliði, korkusuzluk, cezaya karþý duyarsýzlýk ve derinlikten yoksun duygusal deneyimlerle iliþkilendirilen bir durum olarak görülmekteydi. Bir baþka deyiþle psikopatlarda "neyin eksik olduðu" üzerinde durulmaktaydý.

Vanderbilt ekibi, Nature Neuroscience dergisinde yayýmladýklarý çalýþmalarýnda, psikopati hastalarýnda "neyin fazla olduðu" üzerine odaklanmýþlar. Araþtýrmacýlar, ani davranýþlar, ödüllere karþý aþýrý düþkünlük, yüksek risk alma eðilimi gibi göstergelerin normalin üstünde olup olmadýðýný gözlemiþler.

Psikopatlarda uyuþturucu kullanma eðiliminin daha yüksek olduðundan yola çýkan araþtýrmacýlar, beynin (uyuþturucu maddeler ve doðal ödüllerle tetiklenen) ödül sistemiyle, psikopatlýkta belirgin olan ani kararlar, antisosyallik gibi davranýþlar arasýnda iliþkiyi araþtýrmýþlar.

Bunun için iki test gerçekleþtirilmiþ. Birincisinde pozitron emisyon tomografisi (PET) denen bir görüntüleme tekniðiyle aðýzdan küçük bir doz amfetamin verilen deneklerin beynindeki dopamin tepkisi izlenmiþ. Dopamin, beyinde salgýlanan, ödül ve motivasyonla ilgili bir kimyasal.

Ýkinci deneydeyse ayný kiþilere para kazanabilecekleri ya da kaybedebilecekleri bir oyun oynatýlýrken beyinleri iþlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniðiyle izlenmiþ. Bu yöntem, kan akýþ hýzýndaki artýþlarý gözleyerek hangi beyin bölgelerinin etkinleþtiðini ortaya koyuyor.

Her iki testten elden edilen sonuç, benmerkezcilik, baþkalarýný kullanma yeteneði, risk alma gibi karakter özellikleri gösteren bireylerin aþýrý duyarlý bir dopamin ödül sistemine sahip olduklarýný gösteriyor.

Sonucu yorumlayan araþtýrmacýlar, yüksek bir ödül beklentisinin bu bireylerin davranýþlarýnýn getireceði cezalara karþý korkularýný azaltabileceðini belirtiyorlar. Bu durumsa, baþkalarýnýn duygularýna kayýtsýzlýk ve hatalardan ders almaktan kaçýnma gibi eðilimlerle birleþince kiþileri psikopatlarda sýkça görülen agresiflik ve düzenbazlýk gibi davranýþlara yol açýyor.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git