Haziran 26, 2019, 06:20:26
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Asýl Hayret Edilecek...

Balatan Edeb, Temmuz 23, 2010, 04:48:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb


BÝR GÜN bir adam, Hz. Ömer’e þöyle dedi: “Þu satranca hayret ederim. Satranç tahtasýnýn uzunluk ve geniþliði birkaç karýþtan ibaretken, insan onun üzerinde binlerce oyun oynasa, her oyunu mutlaka öbüründen farklý olur. Hiçbiri diðerine benzemez.”

Hz. Ömer de ona þu cevabý verdi:

“Bundan daha çok hayrete ve dikkate þayan olaný vardýr. O da þudur ki, insanýn uzunluk ve geniþlik itibarýyla bir karýþtan ibaret olan þu yüzünde, kaþlar, gözler, burun, aðýz gibi organlarýn yerleri deðiþmediði halde, yine de, dünyanýn dört bir yanýnda, yüzleri birbirinin týpatýp ayný iki kiþi bulamazsýn. Þu ufacýk, el ayasý kadar bir yerde, böyle sonsuz farklýlýklar yaratan Allah’ýn kudret ve hikmeti ne kadar büyüktür.”

— Razi, IV, 179-180, El-Bakara, 164. ayetinin tefsirinden.
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Edeb

GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

MiM

Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 23, 2010, 05:04:18 S
çok güzeldi...


çok güzeldi, yetmez!
harikaydý... bayýldým doðrusu...
sevgili hz. ömer efendimizin bu kýyasý mükemmel ötesi bir benzetmeydi doðrusu.
teþekkürler sevgili edep, Rabbim razý olsun ablam, bu güzel anekdotu bizimle paylaþtýðýn için.

Edeb

Allah cümlemizden razý olsun sevgili MÝM.
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

HAdeKa

Alnt yaplan: MiM - Temmuz 28, 2010, 03:37:29
çok güzeldi, yetmez!
harikaydý... bayýldým doðrusu...o zaman HARÝKAYDI..


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

FersahFersah


Yukar git