Haziran 26, 2019, 06:27:36 ÖÖ
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

Bu Programýn Sahibi Kim?

Baţlatan Edeb, Temmuz 23, 2010, 04:37:48 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Edeb

Canlý vücudundaki gereksiz, hatalý veya hastalýklý hücreler kendi kendilerini öldürürler. Pek çok hücre kendi kendini yok etmek için bir dizi protein üretir. Ancak, hücre vücuda yararlý olduðu sürece bu proteini, yani kendi ölüm makinasýný durdurur. Hücre hastalanýr, kötü huylu hale dönüþür veya organizmanýn saðlýðýný tehdit etmeye baþlarsa öldürücü proteinler çözülürler, etkin hale gelirler ve hücreyi öldürürler.

Hücrenin tam zamanýnda ve yerinde karar vermesi çok önemlidir. Aksi takdirde, yani ölüm proteinleri, hücre saðlýklý iken harekete geçirildiðinde, vücuttaki saðlýklý hücreler sürekli ölecekler ve bu da, canlýnýn ölümü ile sonuçlanacaktýr. Zararlý ve hastalýklý hücrelerin yaþamaya devam etmeleri ise yine canlýnýn ölümü ile sonuçlanabilecektir.

Ýntihar etmeye karar veren ve ölüm proteinini etkin hale getiren hücre önce büzülür ve kendisini çevresinden geri çeker. Sonra yüzeyinde kabarcýklar oluþur ve bu hücre kaynýyormuþ gibi bir görüntü oluþturur. Ardýndan çekirdeði ve daha sonra da hücrenin tamamý parçalara ayrýlýr.

Ýntihar eden hücrelerin artýklarý ise derhal çevredeki diðer hücreler tarafýndan yok edilir. Daha da ilginç olan ise, ölü hücrelerin hepsinin diðer hücreler tarafýndan temizlenmemesidir. Bazý ölü hücreler özellikle býrakýlýr, çünkü bunlarýn vücuttaki görevleri hala bitmemiþtir. Örneðin, gözün lensi, deri, týrnak gibi dokular da ölü hücrelerden oluþur ama bunlar beden için gerekli olduðu için yok edilmezler. Hücrelerin, hangi ölü hücreleri yok ederek hangilerini býrakacaklarýna karar vermeleri ve bu karara vücuttaki trilyonlarca hücrenin uyum göstermesi üzerinde düþünülmesi gereken çok önemli bir konudur.

Bir hücreye böylesine hayati bir kararý verecek ve uygulayacak þuuru kazandýran nedir? Hangi durumda içinde bulunduðu organizmaya zarar vereceðini öðreten kimdir? Ve bu zararý önlemeyi bu mikroskobik canlýya ilham eden güç kime aittir?

Burada anlatýlanlardan görüldüðü gibi, tüm hücreler, canlýnýn yaþamýný sürdürebilmesi için en ideal þekilde programlanmýþlardýr. O halde bu programýn sahibi kimdir?
GĂśL GĂťBĂť OL...GĂśL GĂťBĂť KOK...GĂśL GĂťBĂť GĂśL...GĂśL GĂťBĂť GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende DeĂ°ilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Kasým

Sayýn Edep,
Bu gerçekten ibrete þayan bir yazý olmuþ.
TeĂľekkĂĽr ederiz.