Haziran 27, 2019, 08:24:02
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Cehennem

Balatan Edeb, Temmuz 23, 2010, 04:33:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb

Allah Teala,kafirler ve þeytanlar hakkýnda:
"Cehennem onlarýn hepsinin va'd olunan yeri(toplanacaðý yer)dir.(el-Hicr:43)buyurmuþtur.
Cehennem alt üst yedi tabakadýr ve her tabakanýn bir kapýsý vardýr.Vecd sahipleri derler ki"cehennemden bir katre su çýkarýp daðlarýn üzerine koysalar bütün yiyecek ve içecekleri bozulurdu"Cehennemde kafirler için yemiþi ateþten meyve aðaçlarý vardýr.Bunlar þeytanlarýn baþlarýna benzerler.Bunlardan yedikleri vakit boðazlarýnda týkanýp kalýr ve aðrýdan acý ve leþden daha pis kokuludurlar.
Resul-i Ekrem buyuruyor ki:
-"Cehennem ateþi sizin bu ateþinizden yetmiþ derece daha þiddetlidir,çünkü onun yakacaðý taþdýr.
Allah-u Teala:
"Bakara suresi 24.ayette:Yakýtý insanlarla taþ olan ateþten sakýnýn"buyurmuþtur.
Her kafirin boynuna kükürt taþý baðlanýr.Ayrýca bir þeytanla birleþtirilir ve cehenneme atýlýr.Kükürt taþý olmasýnýn da beþ sebebi vardýr:
Tez yanar,
geç söner,
pis kokar,
harareti fazla,
insanýn gövdesine yapýþýr,kopmaz.
Nakledildiðine göre,Resul-i Ekrem,Cebrail a.s 'a:
-"Ya Cebrail,cehennemi bana anlat",buyurdu.
Cebrail as.:
-"Ya Resulallah,cehennem kapkara bir yerdir.Ýçi öyle ateþle doludur ki,bu ateþin bir zerresini dünyaya getirip yer ile gök arasýna assalar,onun hararetinden ve pis kokusundan bütün canlýlar helak olurdu.
Cebrail as.'dan bu sözleri dinleyen Resul-i Ekrem,Cebrail as'ý da aðlatacak þekilde aðladý ve ona:
-"Sen niçin aðlýyorsun"diye sordu.
Cebrail as:
-"Allah'ýn mekrinden nasýl emin olabilirim,ben de O'nun azabýndan korkarým,dedi.
Resul-i Ekrem
-"Cebrail bile Allah korkusundan aðlarken,asilerin aldýrýþ etmemeleri þaþýlacak þeydir,mal ve sýhhatlerine mi güveniyorlar?"buyurdu.
Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattýðýna göre,cehennemin aðzýndan dibine kadar yetmiþ yýllýk yol var,Gayya kuyusu da onun altýndadýr.
Ýbn-i Abbas ra.diyor ki:
-"Gayya,cehennemde öyle bir vadidir ki,cehennemin bütün dereleri onun þiddetinden Allah'a sýðýnýrlar.Burasýný Allah Teala zina ve livata edenlerle,riba yiyenlere,anne ve babasýna isyan edenlere,yalancý þahidlere ayýrmýþtýr;onlara burada azab edilecektir.Cehennemin bütün kan ve irinleri buraya akar.
Ka'bü'l-Ahbar,bu derenin çok derin ve çok yüksek,hararetli olduðunu,Behim adýnda bir kapýsý bulunduðunu,cehennemin soðumaya yüz tuttuðu vakit,o kapýnýn açýlýp bu kuyudan sýcaklýk aldýðýný söylemiþtir.
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..


Yukar git