July 20, 2019, 02:43:10 AM

News:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)


Ölüm iyi bir þeydir.

Started by kalpteniman, October 05, 2010, 07:06:31 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

kalpteniman

Gönül Sohbetleri.

Allahýmýz hamdýmýzý teksir, kalbimizi taltif etsin.
Akýbetimizi hayýrlý etsin.
Gerçekten bu dua aðýz duasý gibi geliyor.

Fakat içten yapýlýrsa, Ey Alemlerin Rabbi,
bütün iyilikler sendendir.
Bütün kötülükler bizdendir.
Bu iyilikler yüzünden sana sonsuz þükürler olsun.
Ey alemlerin Rabbi !
Bizim kalbimizi temizle.
Rýzana mucip iþ ve harekette bulundur.
Dolaysý ile bu yüzden de ölümü bize kolaylaþtýr.

Nasýl kolaylaþýr?
Zatýna yakýn yaparsa,ölümü de sevdirirse
hazýrlýðýný yaparsýn.
Ölümle beraber zatýna kavuþmaya vesile olur.

Çünkü fakir çok evvel þöyle demiþti.
Ölüm ne güzeldir, Mahlukunu halýkýna
kavuþturan en hýzlý vasýtadýr.
Onun için ölüm iyi bir þeydir.
Allahým çektiði kullardan etsin.

Çeþitli hastalýklar bizleri bekliyor.
Kabir bizi bekliyor.
Kurtlar bizi bekliyor.
Münker nekir bizleri bekliyor.
Bizleri neler neler bekliyor.
Biz ise neler neler yapýyoruz.

Cenab-ý Fahr-i KÂinat s.a.v. Efendimiz;
Kabir ahiretin konak yerlerinden ilk konak yeridir.
Eðer ondan kurtulunulursa, gerisi daha kolaydýr.
Þayet kurtulunmazsa gerisi daha aðýrdýr.
(Tirmizi 2410)
Allahýmýz bizi bize býrakmasýn...

Ömer öngüt Efendi. (sözer ve notlardan)

Edeb

aminnn..

teþekkürler bu güzel paylaþým için
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

kalpteniman

Biz de teþekkür ederiz kardeþim Allah razý olsun.

toqraq

çok güzel bir paylaþým..  teþekkür ederim arkadaþým

kalpteniman

H.Z. Allah c.c. cümlemizin akibetini hayýrlý etsin þeytanýn hile ve desiselerinden
korusun amin. selametle kalýn kardeþler.

Go Up