Haziran 27, 2019, 08:46:43
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Sigara DNA'yý da Deðiþtiriyor

Balatan liprade, Temmuz 20, 2010, 07:31:46 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Sigara DNA'yý da deðiþtiriyor

Sigaranýn DNA'yý da etkilediði ortaya çýktý.

Ýnsan saðlýðýna sayýsýz zararý olduðu bilinen sigaranýn DNA'yý da etkilediði ortaya çýktý.

Ýtalyan La Stampa gazetesinde çýkan habere göre, ABD'deki San Antonio Biomedikal araþtýrma kuruluþunda görev yapan bilim adamlarý, 297'si halen sigara kullanýcýsý olan 1240 kiþinin DNA'sýný inceledi.

Araþtýrmada elde edilen veriler, genlere sadece fiziksel olarak deðil, fonksiyonel olarak da zarar veren sigaranýn gen ifadelerini deðiþtirdiðini ortaya koydu.

Sigara kullananlarda tam 323 gen ifadesinin sigara içmeyenlere göre deðiþiklik gösterdiðini gözlemleyen bilim adamlarý, bunlarýn sadece tek tek her bir genin faaliyetinde görülen deðiþikliklerle sýnýrlý kalmadýðýný, sigaranýn, tüm bir gen aðýný etkilediðini de vurguladý.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 20, 2010, 09:53:14 S
Mim abi!...


Bu tür haberleri görünce aklýma gelen ilk isim belki de Mim hocamýz.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

benim de görüldüðü üzere farklý isim gelmiyor..!!!


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git