Haziran 25, 2019, 01:32:30
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Dindarlýk Alzheimer'ý Önlüyor

Balatan liprade, Temmuz 20, 2010, 07:21:59 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Dindarlýk alzheimer'ý önlüyor

ÝTALYA'NIN Padova Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre dini yaþantýsýna önem veren insanlarýn alzheimer hastalýðýna yakalanmasýnýn, diðer insanlara göre daha düþük seviyede olduðu belirtildi. Prof. Dr. Enzo Manzato baþkanlýðýndaki ekibin çalýþmalarý sonucu dini sorumluluklarýna önem verip yerine getirenlerin unutkanlýða düþme oranýnýn dini yaþantýsýna dikkat etmeyenlerden az olduðu belirlendi.

tevhidhaber.com
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git