Haziran 25, 2019, 01:34:11 ÖÖ
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

Kuran'ý Kerim'de Geçen Gýdalarýn Faydalar

Baţlatan liprade, Temmuz 20, 2010, 01:27:08 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Kuran'ý Kerim'de geçen gýdalarýn faydalarý


Acur, Arabistan kirazý, buðday, balýketi, bal, et, ekmek, fasulye, hýyar, hurma, incir, kiraz, mercimek, muz, nar, sarýmsak, soðan, su, süt, þerbet, üzüm, yað, yumurta, zeytin, zeytinyaðý, zencefil... Bu gýdalarýn Kuran'ý Kerim'de geçmesinin bir önemi var...

Dr. Recai Yahyaoðlu'nun yazýsý

Dikkat edildiðinde tüm bu gýdalarýn insan saðlýðýna önemli etkilerinin olduðu görülebilir. Zaten ilgili Kur'an ayetlerinde de bu gýdalar anýlmakta, tavsiye edilmekte ve övülmektedirler.

Balýketi

Denizden taze et (balýketi) yemeniz ve ondan takýnacaðýnýz bir süs eþyasý (inci) çýkarmanýz için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde sularý yara yara gittiklerini de görüyorsunuz. Bütün bunlar O'nun ihsanlarýný aramanýz ve nimetlerine þükretmeniz içindir." (Nahl 14)

"Ve iki deniz eþit olmaz. Bu çok temizdir, pek tatlýdýr, kolayca içilir. Þu da çok tuzludur, acýdýr. (Boðazý yakar) Hepsinden de taze (balýketi) yersiniz ve takýnmakta olduðumuz süs eþyasý çýkarýrsýnýz. Allah'ýn lütfundan rýzkýnýzý arayýp þükretmeniz için, gemilerin denizi yara yara gittiðini de görürsün." (Fatýr 12)

Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: "Ýki ölü ve iki kan bize helal kýlýnmýþtýr. Ölüler; balýk ve çekirge, iki kan ise ciðer ve dalaktýr." (Ýbn Mace 3218, Müsned, 2/97)

"Denizin suyu temiz, ölüsü (balýðý) ise helaldir." (Ebu Davud) buyurmuþlardýr.

Acur

Salatalýða benzeyen bir sebzedir. Sýcak iklimlerde yetiþir. Ýdrar söktürücü özelliði vardýr. Peygamberimizin acuru yaþ hurma ile birlikte yediði belirtilir. (Kamus 1/79, 1247 K. Ummal 10/28281) Hazým sorunlarýnda ve susuzluðu gidermek amacýyla da kullanýlýr. Ýnsanda rahat bir sindirim ve zindelik meydana getirmesi nedeniyle kilo almýþ insanlara kullanmalarý tavsiye edilebilir. Ýç Anadolu bölgesinde daha sýk yetiþir. Ýnsanlarýn hýyara benzer olarak tükettikleri bir sebzedir.

Ayva

Peygamberimizin (sav): "Ayva, göðüsteki sĂ˝kĂ˝ntĂ˝yĂ˝, aĂ°rĂ˝yĂ˝ giderir; gönlĂĽ (kalbi) ferahlatĂ˝p kuvvetlendirir." (M. Zevail 5/45 C. SaĂ°ir 2/80)  "Sizden biriniz kalbi ĂĽzerinde bir aĂ°Ă˝rlĂ˝k hissettiĂ°i zaman ayva yesin!" (Herevi 1/971, Nihaye 3/116) buyurmuĂľlardĂ˝r. AyrĂ˝ca ayva idrarĂ˝ arttĂ˝rarak diĂĽretik etki gösterir, ishali keser, kusmayĂ˝ ve vĂĽcut Ă˝sĂ˝sĂ˝nĂ˝n dĂĽĂľmesini engeller. HamileliĂ°in ilk üç ayĂ˝nda bolca yenilmesi doĂ°acak olan çocuĂ°un daha gĂĽzel, alĂ˝mlĂ˝ olmasĂ˝nda etkilidir.

'Þifa iki þeydendir. Biri Kur'an okumakta, diðeri ise bal þerbeti içmektedir'

Balýn faydalarý Týbbi Nebevi'de detaylý ele alýnýr. Kur'an-ý Kerim'de: "Rabbin, bal arýsýna 'daðlarda, aðaçlarda ve hazýrlanmýþ kovanlarda yavru yap, sonra her çeþit bitkiden ye; sonrada -bal yapman için- Rabbinin gösterdiði yollardan boyun eðerek yürü!' diye öðretti. O'nun karýnlarýndan renkleri çeþit çeþit bir içecek çýkar ki, onda insanlar için þifa vardýr. Düþünen bir millet için bunda ibretler vardýr." (Nahl 69) buyrulmuþtur. Ayrýca Peygamberimizin balla ilgili çok hadisi vardýr. Birkaç tanesini burada aktaralým. "Þifa iki þeydendir. Biri Kur'an okumakta, diðeri ise bal þerbeti içmektedir." (Hâkim Týp 4/200) Burada zikredilen Kur'an okuma eyleminin özellikle ruhsal rahatsýzlýklarda faydasý olduðunu özellikle belirtmek gerekir.

"Sizlere Sinameki ve Sennutu (tereyaĂ°Ă˝, bal, hurma ve kimyonu) tavsiye ederim. Zira bunlar ölĂĽmden baĂľka her derde devadĂ˝rlar." (Ăťbn Mace)  "Bal Ăľerbetinden daha ĂĽstĂĽn ilaç bulunamaz." (C. SaĂ°ir 2/125, F. Kadir 5/454) "Bal Ăľerbeti gönlĂĽmdeki ĂĽzĂĽntĂĽyĂĽ, sĂ˝kĂ˝ntĂ˝yĂ˝ giderir ve gözĂĽmĂĽn görme duyusunu da kuvvetlendirir."  "Böbrek sancĂ˝sĂ˝ böbrekteki sinirdendir, hareket ettiĂ°i zaman sahibini hasta eder. Bu hastalýðý Ă˝lĂ˝k su ve bal Ăľerbeti ile tedavi ediniz." (Hâkim)

"Doðum yapan (lohusa) kadýnlar için yaþ hurma, hasta kimseler için ise bal gibi þifa yoktur." (K. Ummal 10/28279; K. Hakayýk 2/158) buyurmuþlardýr. Ayrýca deðiþik Týbb-ý Nebevi kaynaklarýnda balýn; karaciðer, dalak, mide, barsak gibi organ rahatsýzlýklarýnda; koruyucu, temizleyici özelliklerine deðinilir. Altýný ýslatan çocuklarýn ve ishali bulunan kiþilerin tedavilerinde, akýl saðlýðýnýn düzenlenmesinde, kanýn temizlenmesinde zihinsel rahatsýzlýklarda vs. gibi birçok durumda kullanýlmasý özellikle tavsiye edilir.

Et

Geleneksel Hint Týbbý olan Ayurveda'ya göre et tüketilmesi tavsiye edilmez. Et Hindistan ve bölgesindeki ülkelerde büyük baþ hayvanlara verilmiþ olan anlam nedeniyle zaten oldukça az tüketilen gýdalarýn baþýndadýr. Fakat burada uygulanan keskin tavýr doðru deðildir. Kolesterolü yüksek bir insanýn yaðlý et yemesi zaten týbben tavsiye edilmez. Fakat etin insan yaþamýndan ve beslenme alýþkanlýðýndan tamamen uzaklaþtýrýlmasý anlamsýzdýr. Týbb-ý Nebevi et tüketimi hakkýnda son derece dengelidir. Et; hakkýnda genel olarak tavsiye edilen bir gýda olarak bahsedilir. Fakat ölçülü olunmasý aþýrý derecede tüketilmemesi gerektiði ifade edilir. Buradaki dengeli et tüketimi gerçekte en doðru olan uygulamadýr. Etten tam olarak uzaklaþmak ve aþýrý derecede et tüketmek uç davranýþlardýr ve tavsiye edilmezler. Etlerin çeþitleri ve özelliklerine göre tüketilmesi, bazýlarýnýn daha rahat tüketilebilecekleri ve bazýlarýnýn da daha az kullanýlmasý gerektiðinin belirtilmesi çok önemlidir. Kuran'da etin 12 yerde adý geçer.

Kilo almak isteyenlere tavsiye Acur

Hz. Aiþe Validemiz (ra) acurun yaþ hurmayla birlikte yenilmesinin kilo aldýrdýðýný ifade etmiþtir. (Ýbn Mace, 3325) Kilo almak isteyenlerin uygulayabilecekleri bu uygulama denenmeye deðerdir. Bazý insanlar ne yaparlarsa yapsýnlar kilo alamazlar ve bu her hangi bir hastalýkla iliþkilendirilemez. Özellikle beslenme alýþkanlýklarýnda yapýlan doðru düzenleme bu konuda insanlara ciddi olarak faydalar saðlar. Bu durum daha ziyade Ayurveda bölümünde ayrýntýlý bir þekilde ifade edilmeye çalýþýlmýþtýr. Fakat burada yapýlan bu tavsiye pek bilinen bir tavsiye olmamakla birlikte Nebevi Týbbý içinde geçtiði için ve kilo almanýn de vermenin de sorun olduðu çaðýmýzla alakalý olmasý nedeniyle açýklanmasý uygun bulunmuþtur.


Milli Gazete
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"