Haziran 17, 2019, 11:37:52 S
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

~~~ Nurâni NakýþLar ~~~

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 15, 2010, 07:04:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Kasým


...Tefekkür...

Alnt yaplan: Kasým - Temmuz 31, 2010, 03:29:50 S
Ellerinize saðýlýk.


Teþekkür ederim kasým kardeþim...RABBÝM razý olsun..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...Sevgide acýlar tatlanýr, bakýrlar altýn olur…
Sevgiden kirli ve bulanýk sular, duru hale gelir…

Hz. Mevlana

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...Rahatýný ve Ýstirahatýný Feda EtmekHayâtýný vakfetmek kolay. Rahâtýný ve istirahâtýný fedâ etmek, daha zordur.
“Sen mâdem hayâtý dünyeviyeni ve hayât-ý uhreviyeni fedâ ediyorsun,
Ýzzet-i nefsini dahi fedâ et. ”-  Said Nûrsi
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Amaç mükemmelleþmek

“Ýnsanýn vazîfe-i fýtriyesi (yaratýlýþ vazîfesi) taallümle (öðrenerek) tekemmüldür (mükemmelleþmektir), duâ ile ubûdiyettir (kulluktur).Yani:  ‘Kimin merhametiyle böyle hakîmâne (hikmetle) idâre olunuyorum?

Kimin keremiyle (lütfuyla) böyle müþfikāne (þefkatlice) terbiye olunuyorum?

Nasýl bir lütufla böyle nâzenînâne (nazlý nazlý) besleniyorum ve idâre ediliyorum?’ bilmektir.

Ve binden ancak birisine eli yetiþtiði hâcâtýna (ihtiyaçlarýna) dâir, Kâdýyü’l-hâcât’a (ihtiyaçlarý gideren ALLAH’a) lisân-ý acz ve fakr ile yalvarmaktýr ve istemek ve duâ etmektir.

Yani aczin fakrýn cenahlarýyla (kanatlarýyla) makām-ý a‘lâ-yý ubûdiyete (kulluðun en yüce mertebelerine) uçmaktýr.Demek insan bu âleme ilim ve duâ vâsýtasýyla tekemmül etmek (mükemmelleþmek)  için gelmiþtir.”(23. Söz, 105-106)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Biz abdizBiz abdiz. Sebeb-i hilkatimiz; seyyidimizi, yaratanýmýzý, râzýkýmýzý bilmek ve bulmaktýr. Hülâsa-i mevcudat olan Peygamberimiz vasýtasýyla inzal ve ikram buyurulan Kur’an’ýn ahkâmýna ve o Hazret’in sünnetine tevfik-i harekete bezl ü gayret edelim. Ýþte o Nur elimizde mürebbi, yanýmýzda muarrif. Aramýzda Nurlarý neþre, mürebbi ve muarrifimizi dinlemeye çalýþalým. Biz vazife-i ubudiyeti yapalým, netice-i mükâfatý Hâlýk-ý Rahîmimize býrakalým. Yekdiðerimize en büyük yardým olan duayý da esirgemeyelim.

Barla Lahikasý ( 297 )
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git