Haziran 26, 2019, 08:43:58 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Kök Hücre Eczaneleri Yolda!

Balatan liprade, Temmuz 14, 2010, 08:42:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Kök hücre eczaneleri yolda!


Dünyaca ünlü kök hücre uzmaný Prof. David Warburton müjdeledi: Kök hücre teknolojisi geliþiyor, 20 yýl sonra eczaneye gidip hastalýða göre kök hücre alacaðýz. Kanser gibi hastalýklarda tedavi kolaylaþacak.

Ýngiliz bilim insaný David Warburton 20 yýl gibi bir süre içinde ‘kök hücre eczaneleri’ kurulmasýnýn mümkün olacaðýný açýkladý. Kök hücre çalýþmalarý konusunda dünya çapýnda tanýnan Prof. Warburton, Ýngiltere’de düzenlenen kök hücre konferansýnda, kök hücrelerin yakýnda eczanelerde ilaç olarak satýlabileceðini, bunun pek çok hastalýðýn hýzla iyileþtirilmesine yardýmcý olacaðýný söyledi.

Profesör yaptýðý konuþmada, “Size belirli bir hastalýktan teþhis konulduðunda ve hastalýðý tedavi etmek için kök hücre tedavisi önerildiðinde bunu eczaneden alabileceksiniz” dedi. Kök hücre teknolojisinde henüz çok baþlarda olunduðunu hatýrlatan Warburton, 20 yýl içinde, tüm týp literatürünü deðiþtirecek çok önemli geliþmelere imza atýlacaðýný anlattý.

Bir hastalýðý deðil, kiþilerin hastalýklarýný tedavi etmek için çalýþtýklarýný anlatan profesör, “Týp bilimi gelecekte genel olarak hastalýklarý deðil, tek tek kiþileri tedavi etmek üzerine geliþecek. Ýnsanlarýn hastalýklarý biricik rahatsýzlýklar olarak ele alýnacak ve tedaviler de buna göre yapýlacak. Bu, hastalýklarýn daha hýzlý ve doðru tedavi edilmesi anlamýna geliyor” diye konuþtu.

Kök hücreyle organ üretimi yakýnda

Nottingham’da bir hafta sürecek olan toplantýda sadece kök hücre teknolojileri konuþulacak. Pek çok ülkeden kök hücre çalýþan bilim insanlarýnýn katýldýðý toplantýda kök hücrenin geleceði üzerine fikir alýþveriþi yapýlacak.

Warburton, ellerindeki kök hücre çalýþmalarý potansiyelinin, yakýn gelecekte kanser, hasarlý iç-dýþ organ ve teþhis edilemeyen hastalýklarýn tedavisinde önemli rol oynayacaðýný da söyledi.

Kök hücreyle kan ve organ üretiminin yakýnda yapýlabileceðini anlatan Warburton, bunun hayvanlarda denendiðini, insanlardaki çalýþmalarýn kýsa sürede baþarýya ulaþacaðýna inandýklarýný söyledi. Kök hücreler, beyindeki sinir hücreleri ya da insülin üreten pankreas hücreleri gibi laboratuvarda geliþtirilebilecek, yenilenebilecek ‘ana’ hücreler.


Radikal
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git