July 20, 2019, 02:44:58 AM

News:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)


YÖK'ten Üniversite Adaylarýna Öneriler

Started by liprade, July 14, 2010, 08:05:36 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

liprade

YÖK'ten üniversite adaylarýna öneriler

YÖK, üniversite tercihi yapacak adaylarýn ''bilinçli tercihte bulunmalarýný saðlamak'' için, vakýf üniversitelerinin öðretim üyelerine iliþkin bilgileri internet sitesinden yayýmlayacak.

YÖK Baþkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, tercih yapmaya hazýrlanan adaylara yardýmcý olmak amacýyla bu yýldan itibaren yeni bir uygulama baþlatacaklarýný bildirdi.

Üniversiteye giriþ sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýnýn yarýn açýklanacaðýný anýmsatan Saraç, ''Öðrencilerin daha saðlýklý tercih yapabilmelerini imkan saðlamak için ilk defa bu sene vakýf üniversitelerindeki kadrolu öðretim üyelerini kamuoyuna açýklýyoruz'' dedi.

Bunun, vakýf üniversitelerindeki programlarýn öðretim elemaný açýsýndan ne durumda bulunduðunu ortaya koyacaðýný ve rekabete de teþvik edeceðini söyleyen Saraç, öðrencilerin tercihlerini yaparken bu durumu da göz önüne almalarýnýn önem taþýdýðýný ifade etti.

Vakýf üniversitelerinde görev yapan öðretim elemanlarýnýn bir kýsmýnýn sözleþmeli veya ücretli çalýþtýðýný, ancak kadrolu olmasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Saraç, internetten vakýf üniversitelerinin kadrolu öðretim elemanlarýnýn programlara göre uzmanlýk alanlarýnýn yayýmlanacaðýný kaydetti.

Saraç, þöyle konuþtu:

'' Adaylar, öðretim elemanlarýnýn üniversitelerini, fakültelerini, bölümlerini ve uzmanlýk alanlarýný görebilecekler. Bölüm bazýnda öðretim elemaný sayýlarýnýn daðýlýmý görülebilecek. Biz bunu þimdi vakýf üniversiteleri için yaptýk ama kýsa süre içerisinde devlet üniversitelerinde de yaygýnlaþtýracaðýz. Bu þekilde yeni dönemde daha þeffaf olunacak, yükseköðretim organizasyon þemasýný kamuoyuna sunmuþ olacaðýz. En önemli þey de adaylar tercihlerini daha bilinçli yapacak.''

ADAYLARA ÖNERÝ

Tercih yapacak adaylara da önerilerde bulunan Saraç, üniversiteden önce adayýn tercih edeceði alanýn önemli olduðunu ifade etti.

Saraç, þunlarý kaydetti:

''Tercih yaparken birden fazla etki vardýr. Mesela, üniversitenin marka olup olmadýðý, fiziki mekan, ulaþýlabilirlik, eðitimin kalitesi, öðretim üyeleri gibi özellikler öncelikle akla gelir. Öðretim üyelerinin yeterliliði de bir bölümün tercihinde önemli husustur. Bu nedenle tercih yaparken doðrudan etkilidir. Aday yönlendirilirken üniversitenin öðretim üyesi zenginliði de dikkate alýnýr. Adaylar, kendilerini seçecekleri alana adapte etmeli, üniversiteye deðil. Üniversite tercihinde reklam yanýltýcý olabilir. Bundan dolayý biz mümkün olduðu kadar bu üniversiteleri kamuoyuna açmak istiyoruz. Bundan sonra lisansüstü ve doktora ile ilgili bilgileri de açacaðýz. Öðretim üyelerinin bilgilerini internetten yayýnlamak bunun ilk adýmý.''

Adaylar, vakýf üniversitelerinin öðretim üyelerine iliþkin internetten verecekleri bilgileri karþýlaþtýrma olanacaðý da bulacaklarýna iþaret eden Saraç, böylece vakýf üniversitelerinde çalýþan ''tam gün görev yapan öðretim üyesi profilinin'' de ortaya konulmuþ olacaðýný söyledi.

Saraç, üniversitelerle ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaþýldýkça, üniversiteler arasýnda sýralamanýn kendiliðinden oluþacaðýný belirterek, ''Böyle bir sýralamanýn YÖK tarafýndan yapýlmasýný doðru bulmuyoruz. Doðru olan, bunun baðýmsýz kuruluþlar tarafýndan yapýlmasýdýr. Biz bu verileri ortaya koydukça böyle sýralamalar da mümkün hale gelecektir. Bu da üniversitelerimizin bir rekabet içine girmesini saðlayacaktýr'' diye konuþtu.


AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Kumsaati

çok güzel bilgiler paylaþýyorsun abim teþekkürler

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Go Up