Haziran 26, 2019, 09:19:46 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Boyun Aðrýsý Çekmemek Ýçin Bunlarý Yapýn

Balatan liprade, Temmuz 13, 2010, 02:00:03

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Boyun aðrýsý çekmemek için bunlarý yapýn


Boyun aðrýsýndan korunmak için bir çok yöntemin uygulanabileceðini vurgulayan Müslümanoðlu, özellikle masa baþýnda oturanlarýn mutlaka uygulalmasý gereken tedbirleri sýraladý.

Fizik Tedavi Uzmaný Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoðlu, boyun aðrýlarýna dikkat çekerek, ''Boyun aðrýsý çok þiddetli deðilse ilk birkaç gün aðrý kesici ilaç alma, boyun ve sýrta sýcak veya soðuk uygulama yapmak iyi gelebilir. Bu uygulamalarla geçmezse uzman hekime baþvurmak gerekir'' dedi.

Müslümanoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, boyun aðrýsýnýn bir bulgu olduðunu, boyun fýtýðý, boyun omurlarýnda kireçlenme, disk yapýsýnda bozulma, duruþ bozukluklarýna ve strese baðlý kas gerginlikleri, zorlanmalar, tümör, enfeksiyon veya omurgada doðuþtan olan bozukluklarýn boyun aðrýsýna neden olabileceðini söyledi.

Özellikle büro iþi yapanlarda uzun süre belli pozisyonlarda kalýndýðý için, iþe baðlý boyun aðrýsýna sýk rastlandýðýný ifade eden Müslümanoðlu, ''Boyun aðrýsý çok þiddetli deðilse ilk birkaç gün aðrý kesici ilaç alma, boyun ve sýrta sýcak veya soðuk uygulama yapmak iyi gelebilir. Bu uygulamalarla geçmezse, uzman hekime baþvurmak gerekir'' dedi.

Boyun aðrýsýndan korunmak için bir çok yöntemin uygulanabileceðini vurgulayan Müslümanoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:

''Uzun süre ayný pozisyonu koruyan iþler yapýyorsanýz, saat baþý iþinize mola verip, ayaða kalkýp biraz dolaþýn, boyun ve sýrt egzersizlerinizi yapmaya çalýþýn. Sýrtýnýzý destekleyen büro sandalyesi kullanýn, dik oturmaya çalýþýn, omuzlarýnýzla kalçalarýnýz ayný hizada olacak þekilde oturun. Bilgisayar kullanýyorsanýz monitörün göz hizasýnda olmasýna dikkat edin.

Gece yatarken boyundaki kavisi destekleyecek orta sertlikte bir yastýk kullanýn. Dinlenirken ve televizyon izlerken boyun ve sýrt bölgenizin düzgün pozisyonda olmasýna dikkat edin. Telefonu boynunuzla omzunuz arasýnda sýkýþtýrarak konuþma yapmayýn. Haftada en az 2 gün 1 saate yakýn yürüyün veya yüzün.''
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git