Haziran 25, 2019, 09:43:24
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Filmlere Kanýp Yýlanýn Zehrini Emmeyin!

Balatan liprade, Temmuz 13, 2010, 01:54:16

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Filmlere kanýp yýlanýn zehrini emmeyin!


Saðlýk Bakanlýðý Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Ulusal Zehir Danýþma Merkezi (UZEM) Danýþma Doktoru Naci Özer, uyardý: Filmlere özenip, yýlanýn ýsýrdýðý yeri emmeyin kesik de atmayýn. Peki ne yapmalý?

Türkiye’de yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte akrep ve yýlan sokma vakalarýnda artýþ yaþanýyor.

Saðlýk Bakanlýðý Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Ulusal Zehir Danýþma Merkezi (UZEM) Danýþma Doktoru Naci Özer, vatandaþlarý bu tür durumlarda yapmamalarý gerekenler konusunda uyardý.

Doktor Özer, Türk filmlerinde sýkça görülen, ýsýrýk yerine kesik yapýlmasý ya da zehrin emilmesi gibi uygulamalardan kaçýnýlmasý gerektiðini söyledi.

UZEM Danýþma Doktoru Naci Özer, CÝHAN’a yaptýðý açýklamada, Türkiye’de yýlan ve akrep sokmalarýnýn Mayýs ayýndan itibaren arttýðýna; Temmuz ve Aðustos aylarýnda ise en üst seviyeye ulaþtýðýna dikkat çekti.

Akrep sokmalarýnýn, en fazla  Güneydoðu Anadolu’da yaþandýðýný belirten Özer, “Yýlan sokmalarýnýn ise en az olduðu yerler; Orta Karadeniz ve Ýç Anadolu bölgesi. Çünkü bu bölgelerdeki yýlanlarýn diþleri geride. Bu yüzden zehirlerini aktaramýyorlar. Bu, diþin aðýzdaki konumu ile ilgili bir þey.” dedi.

UZEM’e gelen telefolarýn yüzde 2‘sinin yýlan ve akrep sokmalarý ile ilgili olduðunu kaydeden Özer, “Akrep ve yýlandan sonra sýrasýyla arý sokmalarý ve örümcek ýsýrmalarý geliyor. Akrep ve yýlan sokmalarý en fazla 20-40 yaþ arasý vatandaþlarda görülüyor.”diye konuþtu.

Özellikle kýrsal bölgede yaþanan ve tarlada çalýþanlarýn dikkatli olmasý gerektiðinin altýný çizen Özer, þöyle devam etti: “Buralarda araç-gereçlerin nasýl kullanýlacaðýný bilmek önemli. Mesela, saman yýðýný ya da taþý kaldýran kiþi, bunu ileriye doðru deðil, kendisine doðru çekmeli. Altta yýlan ya da akrep varsa, böylece havyan ile arasýna malzeme girmiþ olur. Bu havyanlar düz zemine de týrmanamýyorlar. Mesela doðuda talvar denen yataklar vardýr. Bunlarýn ayaklarý da verniklenerek, kaygan hale getirilebilir.”

“ZEHRÝ EMMEYÝN, KESÝK ATMAYIN’

Yýlan veya akrep sokmalarýnda yapýlmamasý gerekenler konusunda da uyarýlarda bulunan Özer, ýsýrýk yerinin biraz yukarýsýndan turnike yapýlmasýný tavsiye etmediklerini söyledi. 

Türkiye’deki yýlanlarýn zehirlerinin kana geçmesinin zaman aldýðýný ifade eden Özer, bu nedenle 1-2 saat içinde hastaneye gidilecekse böyle bir uygulamaya gerek olmadýðýný belirtti. Özer, “Yine ýsýrýk yerine kesik yapýlmasýný istemiyoruz. Bazen Türk filmlerinde de görüyoruz, zehir emilerek tükürülüyor. Bu, uygulamada yapýlmamasý gerekenler arasýnda yer alýyor. Zehri emen kiþinin aðzýnda çürük olabilir, böyle bir durumda o kiþi de zehri alabilir, týpký dil altý haplarý gibi.” þeklinde konuþtu.

Yapýlmasý gerekenler hakkýnda da bilgi veren Özer, “Isýrýlan yer vücudun hangi bölgesinde ise o yer az hareket ettirilmeli, mümkünse kalp seviyesinin üstünde tutulmalý ve hasta derhal en yakýn saðlýk merkezine götürülmeli.” dedi.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git