Haziran 17, 2019, 11:09:13 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

KPSS Sýnavýnda Yanlýþ Soru Soruldu

Balatan liprade, Temmuz 12, 2010, 08:27:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Temmuz 12, 2010, 08:27:03 S Last Edit: Temmuz 12, 2010, 08:30:02 S by liprade
KPSS sýnavýnda yanlýþ soru soruldu

10 Temmuz Cumartesi 2010 tarihinde yapýlan KPSS sýnavýnda sorulan Türkçe sorularda bir yanlýþ soruya yer verildiði ifade edildi.

Yanlýþ soruyu tespit eden Tekirdað Final Dergisi Dershanesi Türkçe Zümre Baþkaný Adem Yürekli, “KPSS Türkçe testinde, 11. soruda, iki doðru cevaba yer verildi..” dedi..

Adem Yürekli'nin teþhisine göre yanlýþ soru þu þekildeydi:

Sanýrým pek çok insan, yaþamýnýn her hangi bir aþamasýnda þunu düþünmüþtür:

I

“Gençliðimde hayalini kurduðum yaþam bu deðildi. Git gide her günün bir-

                                                   III            IV

birini tekrarlamasý, usul yerini bulsun diye ailece yenen bir yemek, sonra biraz televizyon izlemek ve erkenden uykuya dalmak... Düþlediðimiz bu muydu?”

                                                       V

Bu parçadaki numaralanmýþ sözlerin hangisinde bir  yazým yanlýþý vardýr?

A) I.       B) II.        C) III.             D) IV.               E) V.

Türkçe testindeki yazým yanlýþý sorusunda II. sözcük “herhangi bir”  “her hangi bir” biçiminde yazýlarak yazým yanlýþý yapýlmýþtýr. ÖSYM de bu sözcüðün yazýmýný yanlýþ kabul edip cevap olarak vermiþtir.

Ancak III. sözcük “Git gide” biçiminde ayrý yazýlmýþtýr.

Adem Yürekli, “Oysa bu sözcük “Gitgide” biçiminde bitiþik yazýlmalýdýr; çünkü  “gide gide” ikilemesinin anlam kaymasýna uðramýþ þeklidir. Gerek Türk Dil Kurumu’nun gerekse Ömer Asým Aksoy’un imla kýlavuzlarýnda “gitgide” sözcüðü bitiþik yazýlmýþtýr. Dolayýsýyla sorunun iki doðru cevabý vardýr. ÖSYM’nin bu soruyu iptal etmesi gerekir.” dedi..

Üniversite mezunu 835 bin 320 aday, genel kültür ve genel yetenek sýnavýna girdi. Bunlarýn 294 bin 910′unu da öðretmen olmak isteyen memur adaylarý oluþturuyor.

Sýnava girenler, bu yanlýþ sorunun ÖSYM tarafýndan iptal edilip, ediymeyeceðini merak ediyor....


Haber7
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git