Haziran 24, 2019, 07:30:26 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

TDK'dan 'Yabancý Sözlere Karþýlýklar Kýlavuzu'

Balatan liprade, Temmuz 12, 2010, 08:19:23 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

TDK'dan 'Yabancý Sözlere Karþýlýklar Kýlavuzu' !

Türk Dil Kurumunun 78. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla ''Yabancý Sözlere Karþýlýklar Kýlavuzu'' yazýlýmý, düzenlenen törenle sanal ortamda kullanýma sunuldu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Baþkaný Prof. Dr. Þükrü Haluk Akalýn, TDK'nýn 78. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle kurum binasýnda düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün isteði doðrultusunda kurulan TDK'nýn Türk dili tarihinde yeni bir dönemin baþlangýcý olduðunu söyledi.

Kurumun tarihi ve bugüne kadarki çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Akalýn, Atatürk'ün kendi döneminde düzenlenen 3 dil kurultayýna da katýlarak TDK'yý onurlandýrdýðýný dile getirdi.

Atatürk'ün TDK'ya kazandýrdýðý onurun, yalnýzca TDK'nýn kurucusu olmak ve etkinliklerine katýlmakla sýnýrlý olmadýðýný belirten Akalýn, ''Türkçe'ye ve Türk Dil Kurumuna çok büyük önem veren Atatürk, bu önemin ve büyük ilgisinin bir göstergesi olarak vasiyetnamesinde mirasýnda yararlanacaklar arasýna Türk Dil Kurumu ile kardeþ Türk Tarih Kurumunu alarak bizlere en büyük onuru vermiþtir'' diye konuþtu.

ATATÜRK'ÜN VASÝYETNAMESÝ

Atatürk'ün Türkiye Ýþ Bankasýndaki hisselerinin gelirlerinden ilgili kurumlara düþen payýn vasiyetname hükümleri ve CHP'nin verdiði talimatla her yýl ödendiðini kaydeden Akalýn, bu konuda gösterdikleri ilgi ve duyarlýlýk için CHP yöneticilerine teþekkür etti.

Son günlerde CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun ''Atatürk'ün vasiyetnamesinin Anayasa deðiþikliðiyle ortadan kaldýrýldýðýna dair görüþler ileri sürdüðünü'' anlatan Akalýn, þunlarý söyledi:

''Bu görüþler geçmiþte de birkaç kez dile getirilmiþ; bugünkü kurumlarýn Atatürk'ün kurduðu ve vasiyetnamesinde belirttiði kurumlar olmadýðý ileri sürülmüþtür.

Hatta kurumlarýmýz bu sorunlar karþýsýnda yargýya gittiðinde dava açma ehliyetine sahip olmadýklarý bile iddia edilmiþtir.

Oysa bu görüþler karþýsýnda yüce Türk yargýsý son sözünü söylemiþtir. En son 2006 ve 2007 yýllarýnda sonuçlanan davalarda Türk Dil Kurumunun ve Türk Tarih Kurumunun Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirttiði kurumlar olduðu, Anayasa'nýn 134. maddesi ve 2876 sayýlý Kanun ile de bu kurumlarýn Atatürk döneminde kurulan kurumlar olarak tüzel kiþiliðe sahip bulunduðu, bunun tartýþmasýz olduðu yüce Türk yargýsý tarafýndan kesin hüküm altýna alýnmýþtýr.

Kýsacasý kurumlarýmýz; bugünkü yapýlarýyla, tüzel kiþilikleriyle ve Anayasa'nýn 134. maddesiyle yüce Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirttiði Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumudur. Yüce Atatürk'ün vasiyetnamesinin çiðnenmesi asla söz konusu deðildir, asla söz konusu olmayacaktýr.''

'ÞAPKA ÝÞARETÝ HÝÇBÝR ZAMAN KALDIRILMADI'

TDK'nýn son bir yýl içindeki çalýþmalarý ve yaptýklarý hakkýnda da bilgi veren Akalýn, kamuoyunda bilinenin aksine TDK'nýn ''bazý harfler üzerindeki þapka iþaretini hiçbir zaman kaldýrmadýðýný'', ''çok oturgaçlý götürgeç'', ''ulusal düttürü'' gibi sözcükleri de hiçbir zaman türetmediðini belirtti.

Konuþmanýn ardýndan TDK'nýn sanal ortamdaki yeni yazýlýmlarý ''Yabancý Sözlere Karþýlýklar Kýlavuzu'' ve ''Sýkça Yapýlan Yanlýþlara Doðrular Kýlavuzu'' tanýtýldý.

Yazýlýmlarýn tanýtýmýný yapan Cumhuriyet Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlý, ''sözbul'' uygulamasýnýn büyük bir fedakarlýk isteyen bir uygulama olduðunu söyledi.

Daha sonra Toparlý, ''Sýkça Yapýlan Yanlýþlara Doðrular Kýlavuzu''nun arama bölümüne bazý kelimelerin yanlýþ kullanýmlarýný yazarak doðru kullanýmýný katýlýmcýlara anlattý.

''Yabancý Sözlere Karþýlýklar Kýlavuzu''nu da ayný þekilde tanýtan Toparlý, örnek yabancý kelimeler yazarak, bu kelimelerin Türkçe karþýlýklarýný ekrana yansýttý.


AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git