Haziran 25, 2019, 11:39:18
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

Aðýz Kanseri

Balatan liprade, Haziran 26, 2010, 07:11:56 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Aðýz kanseri


Aðýz kanserlerinin sýklýðý ve ciddiyeti Aðýz kanserlerinin çoðunluðu 45 yaþýn üzerinde ortaya çýkar ve erkeklerde oluþma olasýlýðý kadýnlara oranla 2 kat fazladýr.

Aðýz kanserlerinin oluþtuðu bölgeler sýklýkla; dil, aðýz tabaný, dil köküne yakýn yumuþak damak alanlarý, dudaklar ve diþetleridir. Aðýz kanserleri erken dönemde teþhis edilerek tedavi saðlanmazsa yayýlarak sürekli aðrý, fonksiyon kaybý, tedavi sonrasý düzeltilmesi mümkün olmayan yüz ve aðýz deformiteleri, hatta ölümlere neden olabilir. Diþ hekimine düzenli aralýklarla gidilmesi aðýz kanserlerinin erken dönemde yakalanmasý açýsýndan da önemlidir.

Dudak, dil, diþeti ve aðýz tabaný kanserleri aðýz kanserinin en yaygýn türleridir.

Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alýr. Tükürük bezlerinin birinde baþlamýþ olabilir veya boðaz veya burun gibi aðýz çevresindeki bölgelerden aðIza yayýlmýþ olabilir.

Kanserin birçok türünde olduðu gibi yine tedaviden en fazla faydayý saðlamak, kanserin vücudun diðer kýsýmlarýna yayýlmasýný önlemek ve yüzde oluþabilecek þekil bozukluklarý ile konuþma zorluðunu engellemek amacýyla erken teþhis önemlidir.

Kanser araþtýrma kurumlarý tarafýndan toplanan istatistiklere göre aðýz kanseri erkeklerde Kadýnlara oranla iki kat daha yaygýndýr. 40 yaþýný aþmýþ insanlarda görülme olasýlýðý da daha fazladýr. Ancak son zamanlardaki araþtýrmalar bu hastalýðýn genç hastalarda ve kadýnlarda gittikçe daha yaygýn hale geldiðini ortaya koymaktadýr.

Ýngiltere’de teþhis edilen 4.300’ü aþkýn yeni aðýz kanseri vakasý vardýr ve her yýl bu hastalýktan hayatýný kaybeden 1.700’den fazla insan bulunmaktadýr.

Belirtiler

Uzun süredir aðýzda bulunan ve geçme belirtisi göstermeyen þiþlik veya lekeler bir doktor (Genel Cerrah, diþ hekimi veya saðlýk uzmaný) tarafýndan kontrol edilmelidir. Ayný þekilde aðýz içi veya dudaktaki aðrý vermese de iyileþmeyen herhangi bir çatlak, þiþlik veya ülser muayene edilmelidir.

Geliþen bir tümör aðrý vermeyebilir ancak yayýlarak kanamaya sebep olabilecek ülserler oluþturabilir. Dil kanseri çoðunlukla acý verir ve dilin anormal bir þekilde sert ve bükülmez olmasýna neden olur. Düzgün konuþma veya yutkunma zorluðu ve uyuþmuþluk hissi görülebilir.

Aðýz içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kýrmýzý lekeler (eritroplaki) ortaya çýktýðýnda bu lekeler öncü kanser koþullarý (ardýndan kanser görülmesi muhtemel koþullar) olarak onaylanabileceðinden doktor veya diþ hekimlerinin dikkatine sunulmalarý gerekir.

Nedenler

Aðýz kanseri çoðunlukla tütün kullanýmý ile ilgilidir. Sigarayý býrakýp pipoya veya puroya geçmek veya enfiye ya da aðýzdan alýnan tütün riski azaltmaz. Katran miktarý daha düþük olan veya ‘light’ sigaralar da iþe yaramaz. Bir miktar tütünü aðýzda bir noktada uzun süre tutmak da çok tehlikelidir. Bu durum çoðunlukla öncü kanser koþulu olarak kabul edilen lökoplakiye neden olur (bakýnýz Semptomlar). Aðýz kanserinin geliþimini tetikleyen diðer faktörler arasýnda:

• Özellikle sert alkollü içkiler olmak üzere aþýrý alkol tüketimi,

• Alkol ve sigarayý bir arada kullanma,

• Yerine oturmayan takma diþler,

• Özellikle diþler pürüzlü veya sivri uçlu olduðunda yetersiz bakým yapma,

• Diþteki herhangi bir keskin kenardan ötürü dilin sürekli tahriþ olmasý,

• Arek (betel) cevizi veya betel yapraðý (felfelek) çiðnemek – Bangladeþ gibi belirli kültür gruplarý arasýnda oldukça yaygýn bir alýþkanlýktýr.

Sigara dumanýndaki kanser üreten maddelerin (kanserojen maddeler) vücuda alýnmasý alkol ile daha da arttýðýndan, alkol ve sigara dumanýnýn bir araya gelmesi önemli bir nedendir.

Teþhis

Bir ay içerisinde geçmeyen aðýzdaki herhangi bir þiþlik veya doku deðiþikliði doktora bildirilmelidir.

Düzenli kontroller esnasýnda diþçiler de aðýz kanserlerine yönelik muayene yapabilmektedir.

Görsel muayene genellikle atýlacak ilk adýmdýr, bunun ardýndan hastalýklý bölgeye dokunulur, þiþlik veya ülser yada çatlak gibi öteki sýra dýþý belirtiler yoklanýr. Örneðin herhangi bir þiþlik veya ülserin ne kadar süredir var olduðu, aðrý veya kanama olup olmadýðý ve yutkunma Veya konuþmada güçlük yaþanýp yaþanmadýðýna yönelik olarak hastanýn aðýz saðlýðý geçmiþi hakkýnda kendisiyle görüþmek de yararlý olabilir.

Küçük bir biyopsi (analiz etmek amacýyla az miktarda doku almak) teþhisi doðrulayabilir. Kanserin boyutunu belirlemek ve kemikleri veya diðer bölgeleri etkileyip etkilemediðini öðrenmek üzere Röntgen ve CT taramalarý da faydalý olabilir.

Tedavi

Tedavi genelde tüm kanserli dokularýn cerrahi müdahale ile çýkartýlmasý, ýþýn tedavisi (kanser hücrelerini yok etmek için radyasyon kullanma), kemoterapi (kanserle savaþan ilaçlar kullanma) ya da bu yöntemlerin hep birlikte kullanýlmasýndan oluþur. Bazý aðýz kanseri türlerinde Foto dinamik terapi (PDT) denilen yeni bir tedavi de kullanýlmaktadýr. Bu tedavide kanser hücreleri yok etmek için lazer ýþýný ve ýþýða duyarlý bir ilaç kullanýlýr.

Aðýz kanseri erken tedavi edildiðinde iyileþme olasýlýðý yüksektir. Ameliyat sonrasýnda yumuþak dokuda veya deride bir takým rekonstrüktif ameliyat gerçekleþtirmek veya kemikleri Protezler (yapay yedek parçalar) ile deðiþtirmek gerekli olabilir. Tedavide aðýzlarý deðiþtirilen hastalarýn onarýcý diþçilik, konuþma terapisi ve beslenme danýþmanlýðý hizmeti almalarý gerekebilir. Tedavi sonrasý konuþmalarý veya görünümleri deðiþen kiþiler ve yahut da tedaviyi özellikle stresli bulan kiþiler için psikolojik destek de gerekli olabilir.


Kaynak:thehealthnews
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git