Haziran 19, 2019, 06:59:26 S
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Taleb Edene Hizmetçi Ol..

Balatan Edeb, Haziran 24, 2010, 05:06:22 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb


.Gece yarýsýndan sonra, Hazret-i Mevlana’nýn
dergahýnýn kapýsý çalýnýr. Talebeleri açar. Sarhoþ
bir genç, (Ben Üstad Mevlana’yý görüp, elini öpüp
duasýný alacaðým) der. Talebeler kovsalar da, o
gitmez, (Duasýný almadan asla gitmem) diye diretir.
Talebeler ne yaptýlarsa oradan uzaklaþtýramazlar.

Gürültüye Hazret-i Mevlana uyanýr, (Ne var,
ne bu gürültü?) diye sorar. Talebeleri, Efendim,
sarhoþ bir genç, duanýzý almadan gitmeyeceðini
söylüyor derler.

Hazret-i Mevlana talebelerine, (O, sarhoþ kafayla bu
saatte bizi bulabilmiþ, siz ayýk kafayla içeri alamýyorsunuz.
Belki samimidir, niye kovuyorsunuz? Talep edeni, ihlasla
arayaný kovma yetkimiz yok ki. Ateþten çýkýp gelene,
dön tekrar ateþe demeye hakkýmýz var mý? Býrakýn gelsin
yanýma) buyurur.

Mevlana hazretlerinin bu sözlerini duyan genç gelir
ve aðlayarak, (Hocam benim gibi sarhoþ, edepsiz birisi
için, talebelerinize sitem etmenize gönlüm razý olmadý.
Beni de talebeliðe kabul buyurmaz mýsýnýz? O talebelerin
ve sizin hizmetinizde olmakla þereflenmek istiyorum) der.

Hazret-i Mevlana gencin gözyaþlarýný silip der ki:
Evladým hoþ geldin aramýza, kimin ne zaman ne olacaðý
belli olmaz, hangi vesile ile kavuþacaðý belli olmaz.
ALLAH (c.c.)ü teâlâ âlemlere rahmet olarak gönderdiði
Peygamber efendimize, Beni talep edene hizmetçi ol
diye emrediyor. Bu yüzden talep edenin haline vaktine
saatine bakýlmaz, talebine bakýlýr. Sen bizi ALLAH (c.c.)
için sevip bulmuþsun. Gerçekte talebin biz deðil,
ALLAH (c.c.) sevgisine kavuþmaktýr. Buna engel olmaya
kimsenin hakký olmaz. Talebelere sitem ediþim bu yüzden idi.

Kaynak: Menkibeler-Evliyalar   
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

tanyurd

allah  razý  olsun.. 

mevlana  böyle  mevlana  oldu  iþte..

bizede ince  düþünceler,  güzel  ahlaklar ve kýymet  bilmek  naib  eylesin..

Edeb

GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git