Haziran 17, 2019, 10:54:53 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Ölüm Yoktur Aþýlara

Balatan Edeb, Haziran 24, 2010, 04:44:25 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb

Gerçeði bilerek ölen aþýlar sevgilinin huzurunda þeker gibi erirler
Tatlý tatlý ölürler
Bir baþka þive ile ölürler hasýlý Elest hitabýndan sonsuzluk þarabý içenler…
Melekler kýskanýrken güzelliklerini adem oðullarý gibi ölmezler onlar
Sen aslanlar da köpekler gibi kapýnýn dýþýnda mý ölürler sanýrsýn?
Yolculukta ölen aþýklarý karþýlamaya padiþah çýkar
Onlar ölmezler gaip gözlerini açarlar
Aþýk olmayanlarsa kör ve saðýr can verir giderler
O ay yüzlünün ayak ucunda solar aþýklar
Güneþ gibi apaydýn olurlar
Birbirlerinin canýna can kesilenler birbirlerinin aþký ile ölürler.
Ciðerlerinde aþk suyu…
Su gibi ölürler
Aþýklar gökyüzüne kanat açarlar
Münkirlerse cehennemin dibinde geberip giderler
Geceleri sevgilinin derdi ile korkusu ile uyuyamayanlar
korkusuzca huzur içinde ölürler…
Burada ota tapan öküzlerse eþek gibi çürür giderler
Sevgilinin bakýþýna kapýlanlar güle oynaya feda ederler kendilerini o bakýþa
Padiþah onlarý kucaðýna alýr baðrýna basar
O bakýþa kul köle olan hor hakir bir halde ölmez
Mustafa’yý arayanlar Ömer gibi Ebu Bekir gibi ölürler…
Ölüm yoktur aþýklara.

Ben bu sözleri öylesine söyledim.
Ey þems! Padiþahým! Seni inkar eden ölmez
Sadece gerçeði bilmeyen kapkara kalbi ile kapkara gider

Hz. MEVLANA
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git