Temmuz 16, 2019, 12:19:16 S
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Gariplik

Balatan MiM, Haziran 11, 2010, 10:14:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Haziran 11, 2010, 10:14:48 S Last Edit: Haziran 12, 2010, 04:36:54 by MiM
Eski dönemlerden birikenlerle beraber modern çaðýn üretip beyinlerimize pazarladýðý hurafeler, sapmalar, tavizler yüzünden Kur'an'la beraber bize verilmiþ bulunan akide esaslarýmýza inançta gariplik oluþmuþtur. Berrak ve katýksýz bir akide gerekirken, felsefelerden ve beþeri teorilerden etkilenmiþ akideye Ýslam akidesi diye sahip olmak durumunda kalan 'Müslümanlar' oluþmuþtur. Ebu Bekir'in imaný gibi iman sahibi olanlar garip düþmüþlerdir.

Uygulama garipliði vardýr: Ýnancý 'Müslüman' inancý, kitabý Kur'an, ibadet mahalli cami olan kitleler ne ile yönetildiklerine, kendilerinin neye razý olduklarýna dikkat etmez oldular. Müslümanlarýn yurtlarýnda, Batý'nýn Doðu'nun sistemleri, yöntemleri hükümran oldu. Kur'an'ýn açýk ifadesine raðmen 'Þeriat' itham malzemesi haline geldi. ALLAH'ýn indirdiðine talip olanlar garip kaldýlar. Müslüman, kendi evindeki misafirine 'namaz vakti geldi camiye gidelim' demeye sýkýldý. Namazý bile sahiplenmek, garipliði sahiplenmek oldu.

Ýnsanlýðýn ar damarlarý çatladý. Her geçen yýl, ayýp olan þeylerin sayýsý azaldý. Çýplaklar onurlu, tesettürlüler suçlu görüldü. Ayaklar baþ, baþlar ayak oldu. Utanmak utanýlacak þey oldu. Ahlaklýlar garip kaldý.

Ýlim listesinden Kur'an ve fýkýh ilimleri çýkarýldý. Kur'an ilimlerine ait bir icazet, diploma sayýlmadý. Sahibine deðer verilmedi. Cehalet diz boyu oldu. ALLAH dostu olmanýn ekonomik ve sosyal bir deðeri kalmadý. Âlimler, bilginlerin yanýnda garip düþtü.

Taklit hortladý: Yerli mallarýn satýldýðý dükkânýn adý ecnebi olmasý modern olmak, selam yerine 'iyi günler' demek görgülü olmak oldu. Sofraya oturan görgüsüz, ayaküstü yiyen aydýn sayýldý. Özüne ve köküne baðlýlar garip kaldý.

Gariplerin Hassas Noktalarý: Hakkýn gizlendiði, cehaletin öne çýktýðý bir ortamda þüpheler ayak kaydýrabilir. Acaba ve amalar arasýnda gerçek din eriyebilir.


Garipler için kýlavuz

*  "Gariplik ve gariplerin varlýðý, Hakký tutup kaldýranlarýn yokluðunu göstermemektedir. Kýyamet vaktine kadar muhakkak bir 'fýrka-ý naciye' bulunacak ve Hakký kaldýracaktýr.

*  Gariplik, zaman zaman gidip gelebilir, mekândan mekâna göre de deðiþebilir. Dinin bir bölümü için geçerli olup baþka bir bölümü için geçerli olmayabilir; namazýn kýlýnýp zekâtýn ihmal edilmesi veya paranýn zekâtýnýn verilip tarým mahsullerinin zekâtýnýn verilmemesi gibi bir durum olabilir. Hatta Ýslam'ýn adýnýn ve bir kýsým görüntülerinin baþka zamanlardakinden daha güçlü olduðu bir ortamda da gariplik söz konusu olabilir. Bir kasabadan tek bir kiþinin hacca gittiði zamanlara göre kasabanýn büyük bölümünün hac ibadetini ifa ettiði de gözlemlenebilir. Ancak haccýn ne getirdiðine bakýldýðýnda, önceki hacýlar açýsýndan bir gariplikten söz etmek mümkündür.

*  Gariplik, yaþadýðýn zamanýn Bilal'i, Ammar'ý, Yasir'i olmaktýr. Kýzgýn taþlar üzerinde iþkence görmek, taviz için baský altýnda olmak, kendi ailen, çevren tarafýndan bile tenkit edilmek muhtemel beklentiler arasýndadýr. Türü ve oraný deðiþse de sonuç aynýdýr: ALLAH yolunda ne kadar dayanýklý olduðunun sýnanmasý...

*  Resulullah sallALLAHu aleyhi ve sellemin Sünneti'ni kýlavuz edinmek, 'zavallý garip' ile 'müjdelenmiþ garip' arasýndaki farktýr. Dýþ etkilerden kurtulmuþ ve 'Sýrat-ý Müstakim' üzere yürümüþ olmanýn teminatý Sünnet'e baðlýlýktýr. Bunun için Peygamber aleyhisselam efendimiz, kendisinden sonraki garipleri 'kardeþleri' olarak anmýþtýr.

*  Garipler ihmal edilmiþ deðillerdir. Gariplik bir imtihandýr. O imtihana tabi tutulanlar genelde ilk gariplerin izinden giden þerefli insanlardýr. Garipliklerini deðerlendirmeleri halinde, yaþadýklarý zamanda ALLAH'ýn rýzasýna en yakýn kullar olurlar.

*  Garipler, gariplikleri gereði azýnlýktýrlar. Azýnlýk olmalarýna raðmen hayatlarý ve çalýþmalarý bereketlidir. Üretkendirler. Örnektirler. Dayanýklýdýrlar. Tavizsizdirler. Seçilmiþ olmalarýnýn onlara yüklediði þerefi ve sorumluluðu bilirler ve bu bilinçle sabrederler.

"Ýslam garip baþladý, yine baþladýðý gibi garip olacaktýr." hadisindeki anlam, bir daha dönmemek üzere Ýslam'ýn yok olup gideceði, Müslümanlarýn toparlanamayacaðý, Ebu Leheb'lerin kýrýp geçireceði anlamý deðildir. Tam aksine bu mübarek hadis, garip baþlayýp yükselen Ýslam'ýn tekrar garipleþeceðini ve yükseleceðini göstermektedir. Ýniþ çýkýþlara, durup kalkmalara raðmen nihai hedefin Ýslam'ýn zaferi olduðunda þüphe yoktur. On dört asýrlýk tarih, bu gerçeðin defalarca ortaya çýktýðý dönemlerle doludur. Bu gerçeði açýk dille ifade eden pek çok hadisi þerif vardýr.

*  Gariplik hiçbir þekilde 'kenara çekilme, kabuðuna gizlenme' þeklinde bir sonuç doðurmamalýdýr. Hakkýn adamý olmak meydanda olmaktýr. Aranýlan her yerde bulunmaktýr.

*  Gariplik zavallýlýk deðildir. Peygamberlerin, sýddýklarýn, þehitlerin yolu olduktan sonra gariplik büyük oranda kazanç kaynaðýdýr. Ecir deryasýdýr. Gelecek açýsýndan bir sýkýntý da söz konusu deðildir. Büyük bir gerçek gariplere umut kaynaðýný oluþturmaktadýr: ALLAH'ýn korumasý altýnda olan Kur'an, gariplerin rehberidir.
Garipliðin sýrrýný anlamak için notlar

Bu dünyanýn hiçbir varlýðý hiçbir deðeri bu mücahitlere ödül olmaya lâyýk deðildir. Onlarýn tek ödülü, yüce ALLAH'ýn yakýnlýðýný kazanmalarýdýr. Asýl ödüllerini, eksiksiz biçimde, son hesaplaþma gününde alacaklardýr... Bu inanç sisteminin süsten, gösteriþten, debdebeden ve diðer baþtan çýkarýcý avantajlardan soyutlanmýþ bir yalýnlýkta ortaya çýkmasý rastgele deðildir; bu durum yüce ALLAH'ýn hikmetinin sonucudur.

Güdülen amaç þudur:

*  Bu davanýn sýrf kendisini isteyenler,

*  Ýnsanlarýn alkýþlarýný ellerinin tersi ile bir yana iterek yüce ALLAH'ýn rýzasýna göz dikenler,

*  Ýnsanlarýn karþýlarýnda takla attýklarý deðerleri ve baþtan çýkarýcý avantajlarý hiçe sayabilenler ona gelsinler. Buna karþýlýk mevki, çýkar, gösteriþ, debdebe, servet, refah ve lüks hayat düþkünleri ondan uzak dursunlar..."

Dizginlenmeyen þehvetler, doymayan göz, dolmayan cepler tavizler önünde eriyip giden bir din býrakabilir. Batýlýn azgýn tavýrlarý karþýsýnda, dünyanýn müminlere kapalý onlara açýk olarak sürüp gitmesi bir umutsuzluk getirebilir. Bu umutsuz ortam garipler için erime getirebilir. Etkileyemeyen bir mümin etkilenen durumuna düþebilir. Acelecilik ve sabýrsýzlýk gariplerin iþini zorlaþtýrabilir.

ALLAH yolunda yürüyen ve bir dönem garip düþenler, amellerinin sonucunu yaþadýklarý fani dünya hayatýnda görmek gibi hatalý bir arzu içinde olabilirler. Gariplere vaat edilenler, her ne kadar dünyada iken bir kýsmý yaþanabilecek þeyler ise de asýl vaat cennettedir.


n. yýldýz

Þehadete Vurgunum


MiM

Alnt yaplan: Muwahhide Al-Ýslam - Haziran 12, 2010, 12:43:18 S
ALLAH razi olsun ...


amin ecmain, Rabbim senden de razý olsun urfalý.... teþekkür ediyorum ablam...

Edeb

*  Resulullah sallALLAHu aleyhi ve sellemin Sünneti'ni kýlavuz edinmek, 'zavallý garip' ile 'müjdelenmiþ garip' arasýndaki farktýr. Dýþ etkilerden kurtulmuþ ve 'Sýrat-ý Müstakim' üzere yürümüþ olmanýn teminatý Sünnet'e baðlýlýktýr. Bunun için Peygamber aleyhisselam efendimiz, kendisinden sonraki garipleri 'kardeþleri' olarak anmýþtýr.

ne mutlu bu hitaba mazhar olan gariblere...

Allah razý olsun saygýdeðer MÝM
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git