Haziran 19, 2019, 06:58:05 S
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Ýlköðretimli, Matematikte Bilinmeyen Formülü Buldu

Balatan liprade, Haziran 11, 2010, 06:14:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Ýlköðretimli matematikte bilinmeyen formülü buldu

Kocaeli'de geçen yýla kadar bir köy okulunda eðitim gören ilköðretim 8. sýnýf öðrencisi Þaban Ayvaz, 3'ün doðal sayý kuvvetlerinin basamak sayýsýný hesaplamaya yarayan ''Üçleme Kuralý'' adlý formülü buldu.

Ýzmit Atatürk Ýlköðretim Okulu öðrencisi Ayvaz, ''Üçleme Kuralý'' adlý formülle Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜBÝTAK iþ birliði ile Türkiye genelinde düzenlenen ''Bu Benim Eserim'' adlý matematik ve fen bilimleri proje yarýþmasýnda birinci olan öðrenciler arasýnda yer aldý.

Ankara'da 13 Mayýsta düzenlenen törende ödülünü alan Ayvaz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ''Üçleme Kuralý'' adýný verdiði projesiyle üçün doðal sayý kuvvetinin kaç basamaklý olduðunun rahat bir þekilde bulunabildiðini söyledi.

3 üzeri 40'ýn kaç basamaklý bir sayý olduðunu tespit edebilmek için 3'ü 40 defa yan yana yazýp, çarpmak gerektiðini, bu iþlemin de büyük zaman kaybýna neden olduðunu ifade eden Ayvaz, 10'un doðal sayý kuvvetine 1 ilave ederek kuvvetinin basamak sayýsýnýn hesaplanmasý formülünden yola çýkarak, diðer sayýlar için de bir formül bulunabileceðini düþündüðünü ve buradan hareket ettiðini anlattý.

Düþüncesini matematik öðretmeni Mustafa Kýzýl ile paylaþtýðýný dile getiren Ayvaz, ''Üslü sayýlarý çok sever, sürekli üslü sayýlar üzerinde çalýþýrdým. 10'un doðal sayý kuvvetinin basamak sayýsýnýn belirlenmesine kolaylýk saðlayan formülün diðer sayýlar için de geçerli olup olmadýðýný düþünüyordum. Öðretmenimin de yönlendirmesiyle 3'ün doðal sayý kuvvetlerinin basamak sayýsýný hesaplamaya yarayan '1 10.(n-1) m' formülünü buldum'' diye konuþtu.

''Üçleme Kuralý'' adýný verdiði formülle söz konusu yarýþmaya katýldýðýný ifade eden Ayvaz, 33 bine aþkýn proje arasýndan ilk 50'lik bölüme girdiðini söyledi.

Yarýþmada ilk 50'ye giren projelerin birinci sayýldýðýný vurgulayan Ayvaz, ''Birinciler arasýnda bulunmak beni çok mutlu etti. Matematik alanýnda bundan sonra da çalýþmalarým devam edecek'' dedi.

Bu arada, Ayvaz'ýn geçen yýl kaydýný Kandýra'nýn Araban köyünde bulunan ilköðretim okulundan halen eðitimine devam ettiði Atatürk Ýlköðretim Okulu'na aldýrdýðý ve özel bir yurtta kaldýðý öðrenildi.

Matematik Öðretmeni Mustafa Kýzýl ise matematikte bulduðu formülle Türkiye birincisi olan öðrenciler arasýnda giren Ayvaz'la gurur duyduðunu söyledi.

Daha önce 3 sayýsýyla ilgili benzer bir formülün bulunmadýðýný ifade eden Kýzýl, çalýþmalarýn ürünü olarak elde edilen baþarýnýn okullarýndaki diðer öðrenciler arasýnda büyük bir istek uyandýrdýðýný, þimdiden gelecek yýl ki yarýþmaya hazýrlandýklarýný sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Ýsmail Ünlü de kendilerine bu sevinci yaþatan öðretmen ve öðrencisiyle gurur duyduðunu söyledi.


AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git