Temmuz 17, 2019, 05:04:36 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Ýsrail Sana Ne Yapmalý?

Balatan liprade, Haziran 02, 2010, 10:37:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Ýsrail'in Ýnsanlýkdýþý Saldýrýlarýna Verilecek Cevap Ne Olmalý?

Hemen savaþ açalým
6 (11.1%)
Birkaç savaþ uçaðýný havalandýrýp gözdaðý verelim
3 (5.6%)
Yapýlan antlaþmalarý feshedelim
14 (25.9%)
Diplomatik iliþkileri askýya alalým
12 (22.2%)
Mallarýna boykot uygulayalým
17 (31.5%)
Uluslararasý barýþ açýsýndan susalým
0 (0%)
Þiddetle kýnayalým
2 (3.7%)
Olur böyle vakalar diyelim
0 (0%)
Fikrim olacak kadar bilgim yok
0 (0%)

Toplam Oy Verenler: 1

Aa git

MiM

sevgili nusret cebel, -bazý kýsýmlarýna katýlamasam da- yorumunu fevkalade güzel buldum abim. çok teþekkür ediyorum. sizi her zaman aramýzda görmek en büyük arzum.

murat1

Bence müslümanlaþtýralým ama sabýrlý olmalýyýz.

liprade

Alnt yaplan: murat1 - Haziran 11, 2010, 06:48:30 S
Bence müslümanlaþtýralým ama sabýrlý olmalýyýz.


O nasýl olacak?

Çocuklarýmýza, eþlerimize, kardeþlerimize  karþý Ýslamî birtakým vazifelerimizde bile yeteri sabrý gösteremezken elin yahudisine mi gösterilecek bu sabýr? Önce evimizden baþlayalým derim.


Alnt yaplan: Muwahhide Al-Ýslam - Haziran 03, 2010, 01:53:54 S
KINAYANLARI KINIYORUM


Ýcraat þart, haklýsýnýz.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

bjkmervanbjk

bence bütün arap ülkeleri diðer müslümanlarla bir olup savaþa gitmeli.artýk büyük savaþ olmalý.müslümanlar böyle miskin kaldýkça israil daha çoook katliamlar yapar.ödlek herifler sadece iran bile korkmalarýna yeterde artar bile.ama yinede müslümanlar birlik olmalý diyorum. allah bizleri zafere ulaþtýrsýn AMÝÝN..

bedirh@n

AlntOlur böyle vakalar diyelim

zaten hep böyle demiyor muyuz be kardesim? :-[

liprade

Alnt yaplan: bjkmervanbjk - Haziran 12, 2010, 02:58:40
bence bütün arap ülkeleri diðer müslümanlarla bir olup savaþa gitmeli.artýk büyük savaþ olmalý.müslümanlar böyle miskin kaldýkça israil daha çoook katliamlar yapar.ödlek herifler sadece iran bile korkmalarýna yeterde artar bile.ama yinede müslümanlar birlik olmalý diyorum. ALLAH bizleri zafere ulaþtýrsýn AMÝÝN..


Ülkemizdeki bölünmüþlüklere bir çözüm bulamamýþken güdümümüzde olmayan Arap dünyasýyla bir birlik düþünmek þu an için ham hayalden öteye geçmez.

Her alanda dindaþlarýmýzla birlik halinde olmak bizlerin de temennisidir. .
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git