Haziran 24, 2019, 08:20:52 S
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Kendinde Gam Hissedince Hemen Ýstiðfar Et ....‏

Balatan MiM, Haziran 02, 2010, 10:59:19

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Mevlânâ Mesnevi'sinde; ''Zulmetten, gamdan, kederden sana her ne arýz olursa, onun sebebi kayýtsýzlýk ve küstahlýktýr.'' diyor.

Günümüzde insanlarýmýzýn en büyük dertlerinden biri de can sýkýntýsý. Yediden yetmiþe kadar her kesimden duyabileceðimiz sözler: ''Benim caným çok sýkýlýyor, ne yapmam lazým?''

Ýnsanýn bazen kalbinde bir sýkýntý, huzursuzluk doðabilir. Bu durum kimi zaman kýsa sürer. Bazen de hiç bitmeyecekmiþ gibi uzun gelir insana. O anlarý yaþarken sebebini kendimize de sorarýz; ama cevabýný bulmakta zorlanýrýz. Ýþte bu gibi durumlarda sevgi ve aþk sultaný Mevlânâ, sýkýntýnýn reçetesini þu güzel beytiyle bizlere sunuyor:

''Kendinde gam hisseyleyince hemen istiðfar et. Gam emr-i ilahi ile müessir olur.'' der.

Mevlânâ, sýkýntýnýn çoðaldýðý, içimizi bir huzursuzluðun kapladýðý, sanki kara bulutlarýn bizim üzerimize akýn ettiði zamanlarda samimi, ihlaslý bir gönülle günahlarýmýza tövbe etmeye çaðýrýyor. Ruhumuzu yoran, inciten günahlar bize bir sýkýntý olarak geri dönüyor. Ýlacýn ise ancak sýdk içinde tövbe etmekle olacaðýný söylüyor.

Yunus (as), balýðýn karnýnda karanlýklar içinde kalýnca bu hale düþmesinin sebebini ALLAH (cc)'tan izin almadan kavmini terk ediþinde bulur. Kendini Rabb'ine karþý suçlu hisseder. O haldeyken bütün karanlýk ve zulmeti nuruyla aydýnlatacak olan ALLAH'a (cc) sýðýnýr. Onun yüce adýný dili ve gönlüyle zikr eder. Onun güzel isminin nuruyla aydýnlanýr, balýðýn karnýndan kurtulur, felah bulur.

Rasûlullah (sas) þöyle buyurdu: ''Yunus'un balýðýn karnýnda iken yaptýðý duâ olan:

''La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.''

Senden baþka ilah yoktur. Sýnýrsýz kudret ve yüceliðinle Sen, her þeyin üstündesin, doðrusu ben yapýlmasý gerekeni yapmamak suretiyle kendime haksýzlýk edenlerdenim.'' (Enbiya, 87) Bu duâyý herhangi konuda yaparsa ALLAH onun duâsýný mutlaka kabul eder.''

(Tirmizî, Deavât, 82; Ahmed b. Hahbel, el-Müsned, nr. 1383)

Yukar git