Temmuz 18, 2019, 02:58:00 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Çocuðun Elinden Deðil Gönlünden Tutun

Balatan liprade, Mays 15, 2010, 06:59:46 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Çocuðun elinden deðil gönlünden tutun

Araþtýrmacý Eðitimci Yazar Vehbi Vakkasoðlu ‘’Sevgi Merkezli Çocuk Eðitimi’’ konulu söyleþide anne ve babalara çocuk eðitimi üzerine altýn tavsiyelerde bulundu.

Araþtýrmacý Eðitimci Yazar Vehbi Vakkasoðlu, Baþakþehir Ensar Koleji’nde ‘’Sevgi Merkezli Çocuk Eðitimi’’ üzerine söyleþi gerçekleþtirdi.

Vehbi Vakkasoðlu, yaptýðý konuþmada velilere altýn tavsiyelerde bulundu.  Özellikle 10 maddenin altýný çizen Vakkasoðlu bu maddeleri þöyle sýraladý:

1- Sevgisiz Eðitim Olmaz
2- Çocuklarýnýzýn ellerinden deðil, gönüllerinden tutun.
3- Çocuklar dediklerinizi deðil, yaptýklarýnýzý yaparlar.
4- Çocuklarýnýz karþý beklentilerini kesinlikle bitirmeyin.
5- Çocuklarýnýza hedef koyun. Onlarý hedefsiz býrakmayýn.
6- Onlara önce insan olmayý benimsetin.
7- Sevgi Merkezli Eðitim kapsamýnda mahrumiyet cezalarýný ihmal etmeyin.
8- Planlý, programlý olmayý öðretin.
9- Aile meclisi kurun ve bu mecliste çocuðunuza da söz hakký tanýyýn.
10- Anne-Baba olarak iyi geçinin ve sevginizi çocuðunuzdan ihmal etmeyin.


(Haber 7)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git