Haziran 25, 2019, 05:35:42
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

ARZ'DA VE ARÞ'DAKÝ KURAN'KERÝM

Balatan haksahibi, Mays 10, 2010, 02:12:00

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

haksahibi

KURAN'I KERÝM insan oðluna hayat'i önem taþýyan,hitabý ise akýl sahiplerine nuzul eden AYET silsilesidir bu KUTSAL sözler KELAM'I MUKADDES'LE tarifini yapan anlam idrak bilinçli bir insan oðlunu yani fýtrat sahibini koymaktadýr dilimiz konuþmamýz birer KELAM'I AYET olacaktýr fiiliyatýmýz sorumlu insan evladý olarak nakýþ etmiþ vahdeti vucud'la ispata müktedir iktidar sahibi olacaktýr söylemleri lafýzý kelimesi boþ bir laflar silsilesi asla katti olmayacaktýr SADRINDAKÝ hali AHLAK ile nakýþ ettiði yapýsý ile KURAN'I KERÝM'ÝN canlý vahdeti vucudu ile örnek teþkil edecektir yerin yüzeyini dolaþýrken aslý sahibini unutmadan RUCU edecektir secdesi doðal imaný asrý saadete göre olacaktýr huzurlu yaþamý selat'ýna yansýtýcak edepli hayatý adabýna ayna olacaktýr insan oðluna yakýþaný ÝSLAMÝYET'LE haykýrmasýný bilecek hitabet zanaatýný konuþlandýracaktýr meclislerini geniþleterek arza arþa daðýtarak çepe çevre kuþatacaktýr bu serzeniþ öyle bir silsileyi þerhi koyacakki bir damla rahmet yaðmuru misali sabýrlý aðýr akacak vede yaðacaktýr NEBÝÐÝLER'E bakar gözlerle her an çevirerek yanýnda var gibi hissedecektir diridir ölmez der bu bilinçle varlýklarýn her an yanýnda olduðuna nefsi vede imaný þahit olacaktýr özü süzü KELAM'INDA hakikaký ise fýtratýnda yaþatarak asrýnda diri olur ölmez öldürülmez RUH HAKKIN emrinde rucu ederek sahibisine kulluk eder her an bedeni ise ona itaat eder hemen,asi bir beden asi bir RUH hal eder bu hal ancak ve ancak DÜNYA'DA varlýðýný yürütür RUCU ettiði yer asla ALLAH'A deðildir aklýnýn ölçüsünde varlýðýný PUT eder imaný inancý taptýðý tek þey varlýk garabesidir yerin yüzeyinde bir tek kendi ve adamlarý yakýnlarý vardýr kendisi gibi benzerler birbirlerine ÝSLAM'ÝYETE hainlik yaparak taraf toplarlar anlayýþlarý kuþatarak insan oðlunun önünde büyük engeller çýkarýrlar çetin yokuþlara sürerler yorarlar yorulurlar kocatýrlar ve lakin bu kocayanlar HAK için yokluða girmiþlerdir yokluktan ebediyete intikal ettiklerinde fýtrat derecelerindeki konumlarana göre HAKÝKATINDAKÝ yerlere doðru girerler ÝNÞAALLAH!!!! 

Yukar git