Haziran 26, 2019, 08:09:38 ÖS
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Genç Niçin Bunalýyor?

Baţlatan MiM, Mayýs 09, 2010, 10:26:12 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

Genç Niçin Bunalýyor?

"Genç adamýn ilk problemi "farklý deðer Ülçßleri veren veya birinin yerleÞtirmeye çalýÞtýðý deðerleri Ütekinin yok etmeye gayret ettiði deðiÞik eðitimlerin ortaya çýkardýðý iç çatýÞma ile baÞlamaktadýr."

YetiÞmekte olan genç insanýmýzýn iç dßnyasýndaki fýrtýnalarý acaba farkedebiliyor ve ona yaklaÞabiliyor muyuz? Onun hayata ve insanlara karÞý menfi bakýÞýndaki sebebi tesbit edebilmek için onunla ne kadar beraber olduk? Veya onu kendi iç sýkýntýlarýndan uzaklaÞtýrýp, bize sýðýnabileceði "gßven ortamý"'ný verebildik mi?

Ýþte bu ve benzeri problemleri, birkaç sebep içerisinde ele almak suretiyle genç insanýmýza yaklaþmayý deneyelim.

ÝKÝLÝ BÝR EÐÝTÝM :

Genç, kendini hedef alan eðitim programlarýyla karÞý karÞýya bulunmaktadýr. Onun kendi kendini eðitecek bilgi veya tecrßbesi yoktur. Bßyßklerin çizeceði yoldan yßrßyecek ve onlarýn Üðrettiklerini belleyecektir.

Eðitimin en Ünemli yaný, onun insan ruhuna uygun olabilmesidir. Gerek eðitimin Þekli ve gerekse verilen bilginin kendisi, bßnyeyi daha iyi bir hale getirebilme Üzelliðinde olmasý icab eder. Ama eðitimin farklý bilgi ve metodlar ßzerinde sßrdßrßlmesi, genç insanýn onu rahat ve istifadeli bir biçimde idrak etmesine engel teÞkil etmektedir. ÎÞte genç adamýn ilk problemi bÜyle "farklý deðer Ülçßleri" veren ve yahut birinin yerleÞtirmeye çalýÞtýðý deðerleri Ütekinin yok etmeye gayret ettiði deðiÞik eðitimlerin ortaya çýkardýðý iç çatýÞma ile baÞlamaktadýr. insanýn ruh ve kafa yapýÞým allak-bullak edecek bÜyle bir çatýÞmanýn vuku bulduðu insan bßnyesi, mutlaka belli bir biçimde etkilenir. Hele bu bßnye, taptaze ve yumuÞacýk bir kalp ve kafaya sahipse.

Aile ve okul eðitiminin farklý deðerler ve farklý dünyalar empoze etmesi sonucu ortaya çýkan rahatsýzlýklar, geleneksel kabul edilen Ýslâm düþüncesine sahip ailelerin çocuklarýnda daha çok görülmektedir. Belli bir kültür deðiþimine uðrayarak. Ýslam'dan ve Ýslâmi geleneklerden kopmuþ olan ailelerin çocuklarýnda, böyle bir bunalýmýn izlerini görmek mümkün deðildir. Onlarýn bunalýmý daha farklý þekildedir.

ÖRNEK ÝNSAN KITLIÐI:

Genç insanýn bir ileri adýmdaki ikinci bunalýmý, örnek ve hatta güvenilir insan bulamama gerçeðidir. Sözü ve davranýþý birbirine uyumlu çok az insanýn bulunuþu, genç adamýn kiþilere karþý itimadýný sarsmaktadýr. Üstelik davranýþ bozukluðu gösteren insanlarýn büyük çoðunluðu da "iyi konuþan" ve çevrede "iyi tanýnan" kimselerdir.

Þahýslar, adeta görünen þahsiyetlerinin altýnda ikinci bir kimlik taþýr gibidirler. Bu sahte davranýþlar genci üzmekte; onun idealler dünyasýna gölge düþürmektedir. Üstelik þekilleri ve dýþ görünüþleriyle alabildiðine nazikleþen bu insanlar; kendi geçmiþlerine mührünü vuran islâmî þahsiyeti geri ve çaðdýþý olarak sürekli suçlamaktadýrlar. Halbuki þekil ve biçim yönünden belki istenilen parlaklýk ve cazibeden mahrum islâmî kýyafetlerin altýnda; pýrýl pýrýl parlayan dinç ve aydýnlýk gönüller vardýr. Üstelik bu insanlarýn içleri, bir öncekilere göre dýþ özellik ve görünüþlerinden daha güzel ve ihtiþamlýdýr.

Genç adam, bu sahte toplum ve yapmacýk münasebetler dünyasýnda, eðer rastladýysa farkettiði Ýslâmi þahsiyete sýkýca yapýþýp, onu bir daha býrakmamaktadýr.

YERLÝ ve YABANCI KÜLTÜR:

Genç insanýn daha ilerideki bir safhada fark edeceði hadise, yerli ve yabancý kültürlerin temsilcisi olan etkili insan gruplarýnýn varlýðýdýr. Bir zamanlar îslamýn tamamen müessir olduðu, zamanla temel kaynaklarýmýzdan uzaklaþtýðýnýz için yerli kültürümüzün geleneklerle karýþmýþ bir halde olduðunu görüyoruz. Diðer yönüyle Ýslâm, gerçekten onu yaþayamayan bir kütle tarafýndan gereði gibi temsil edilememektedir. Buna raðmen, bahsi geçen bu insanlar, yerli ve kendilerine ait olan bir kültürün temsilcisidirler. Öte yanda, geleneði, deðerleri ve topluma uymaktaki güçlüðüyle. Yabancý kültür vardýr.

Siyasi kadrolarýn yanlýÞ bir seçimle tercih ettikleri bu yabancý felsefe, resmÎ kuruluÞlarýn da zihniyetini oluÞturmaktadýr. Diðer yanda, islâmÎ kßltßr ve dßnya gÜrßÞßnßn dýÞýndaki kitlelerin benimsediði, Üncekinden biraz farklýlýk gÜsteren diðer bir yabancý kßltßr yer almaktadýr. Birbirinden bazý farklýlýklar gÜstermesine raðmen, yerli kßltßrßn karÞýsýnda ve onu tahrip etmek için devamlý çalýÞan bu yabancý kßltßrler, toplumun genç kesimini sßrekli etkilemektedir.

Yerli kßltßrßn fikri, deðer yargýlarý ve hatta giyiniÞ ve yaÞama biçimi, yabancý kßltßrßn temsilcisi olan kiÞi ve mßesseseler tarafýndan alaya alýnmakta, silinmeye çalýÞýlmaktadýr.

Bu tutum ve davranýÞlar, genç insaný yoðun bir baský ve etkileme altýna almak suretiyle kendi inanç ve kßltßrßne sýrt çevirmesi yolunda, gerekli psikolojik Þartlarý hazýrlamaktadýr. Bu baský bir yanýyla siyasÎ, bir diðer yanýyla sosyal ve psikolojik etkinlik meydana getirmektedir. Ancak islâmÎ bir ailenin veya çevrenin desteðine sahip olan iradeli ve gßçlß genç Þahsiyetler, bÜyle bir propogandanýn tesirinden sýyrýlabilmektedirler.

Ýþte bu görünmeyen fakat hissedilen kültürel baský, hadiselere karþý çok az bir dayanma gücüne sahip genç insan üzerinde garip bir tesir meydana getirmektedir. Genç, iki farklý dünyada yaþamakta olmanýn getirdiði sýkýntýlar içindedir.

OTURMAMIÞ ÞAHSÝYETLER:

Gençlerin aile, toplum, eðitim içerisindeki bu gibi çeÞitli tesirler ve farklý anlayýÞlarýn etkisi altýnda istenilen bir Þahsiyet yapýsýna ulaÞtýklarýný sÜylemek mßmkßn deðildir. Yerli ve yabancý gayelerin, deðerlerin ve yaÞama tarzlarýnýn "Þahsiyetsiz" veya "yarým Þahsiyetli" gençler yetiÞtirdiðini rahatlýkla sÜyleyebiliriz.

Gençlerimizin bu Þahsiyet bunalýmýnýn belirtilerini Þu Þekilde Ürnekleyebiliriz: Bu tßr gençler son derece ukala ve vurdumduymazdýrlar. Kendi deðerlerinin farkýnda olmadýklarý için, davranýÞ sýnýrlarýný çoðu zaman iyi tesbit edememektedirler. Onlarýn mßnasebetleri son derece gayrý ciddidir. KonuÞma, Þaka yapma ve eðlenme konusunda Ünceki nesillerden farklý bir gÜrßnßm içindedirler.

Bu tip insanlarýn meydana getirdiði topluluklar, þahsiyetli ve mesele sahibi gençlerin kesinlikle barýnamayacaðý cemiyetlerdir. Dýþardan böyle görünen bu gruplarýn, kendi iç dünyalarýnda da mutlu olduklarý söylenemez. Çünkü, gevþeklik, hafifmeþreplilik ve yapmacýk davranýþlarla birbirlerini dahi ciddiye almamaktadýrlar.

SONUÇ :

Gßnßmßzßn genç insaný, kalabalýklar arasýnda yalnýz; teknolojinin getirdiði lßks ve kolaylýklar içinde rahatsýzdýr. Sosyal mßnasebetlerin "geliÞmiÞ" denilen toplumlarda gÜrßnßÞ deki nezaketinin yanýsýra, insanÎ Üzelliklerini kaybetmesi de onu fazlasýyla etkiliyor; Kendini tatmin edecek meÞgaleleri kolaylýkla seçemiyen genç insan, ruhi tatminini temin için her cazip Þeyi tutma istiyor. Ama çoðu kere, ßmid ettiðini bulamýyor.

Günümüzde bir tarafta, çoðunlukla gelenek biçiminde devam eden, fakat öte tarafta kýsmen de olsa gerçek ve canlý bir biçimde yaþanmasýna raðmen; kitlelerin dikkatini çekemeyen islâmî bir uyanýþ mevcut. Gençlerimizin Ýslâm'a yönelmesinin, onlarýn bir çok problemlerine hal çaresi getireceðini söyleyebiliriz.


Dr. Sami Ersel